Comunitats d'energies renovables 2024. Instal.lacions autoconsum elèctric col.lectiu

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 2309637
|
Codi GVA: 21040
Descarregar informació
Termini obert

Des de 15-05-2024

Fins 28-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquest programa és impulsar les actuacions d'instal·lacions d'energies renovables, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
15-05-2024 al 28-06-2024
Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I REQUISITS DE LES INSTAL.LACIONS Les actuacions susceptibles de suport són les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en règim de comunitat d'energies renovables, entenent-se per tals...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Podran acollir-se a aquestes ajudes comunitats d'energies renovables o comunitats energètiques, entitats de gestió i modernització de les àrees industrials, ajuntaments, associacions veïnals, comunitats de regants, així com les comunitats de propietaris en les quals participen com a mínim cinc...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho...
Saber més
Criteris de valoració
Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtenir una puntuació global mínima de 40 punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2. A. Característiques...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 15-05-2024 a 28-06-2024

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 28 de juny de 2024 a les 23.59:59 hores. (DOGV núm 9848 de 14/05/2024)

Documentació
1.Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica per a tots els sol·licitants d'estes ajudes. 2. Documentació que ha...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds i la documentació annexa es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat. La presentació electrònica requerirà que la comunitat energètica renovable sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat de qui assumisca...
Saber més

Resolució

Termini màxim
- El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d'ajudes serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licitants entendran desestimades...
Saber més
Quantia i cobrament
Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tindran la consideració de subvenció, i tindran una intensitat de fins al 45% del cost subvencionable del projecte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 41.7.a) del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014. No...
Saber més
Observacions

La resolució de concessió i/o denegació esgota la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.