Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de subvenció per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i/o vehicles de mobilitat personal (VMP) elèctrics.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la subvenció per a la compra/electrificació d'una bicicleta urbana o un VMP elèctric. El vehicle o kit d'electrificació s'ha d'adquirir i instal·lar en un dels establiments adherits a la convocatòria d'ajudes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El comerç/tendisca o entitat adherida serà qui inicie el tràmit actuant com a intermediari entre la persona sol·licitant de l'ajuda (comprador) i la conselleria.

  Requeriments

  Les botigues i comerços no podran presentar sol·licituds d'ajuda fins que s'haja acceptat la seua sol·licitud d'adhesió. A aquest efecte, es comprovarà la seua adhesió mitjançant la mesa d'establiments adherits que, degudament actualitzada, s'inclourà en la pàgina web de la Conselleria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  · bicicleta elèctrica (preu màx. 1.400 € IVA inclòs): 250 €.
  · bicicletes convencionals (preu màx. 500 € IVA inclòs): 75 €
  · bicicleta familiar amb element de càrrega per a menors: (preu màx. 700 € IVA inclòs): 150 €
  · electrificació de bicicleta (kit i instal·lació): (preu màx. 600 € IVA inclòs): 200 €
  · VMP elèctric (preu màx. 450 € IVA inclòs): 75 €
  En cap cas, l'import de les ajudes podrà excedir el preu del vehicle/kit adquirit. En el cas que així fora, es minorarà la subvenció en aquest excés.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A partir del 22 de juny de 2020, o a partir de la data de la publicació del nom de l'entitat adherida on es va realitzar la compra si aquesta és posterior al 22 de juny de 2020 i fins al 10 de novembre de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud degudament signada de manera presencial per la persona sol·licitant de les ajudes i pel comerç adherit.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE AJUDA PER A L'ADQUISICIÓ/ ELECTRIFICACIÓ DE BICICLETES URBANES I VEHICLES ELÈCTRICS DE MOBILITAT PERSONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Descarregar, imprimir i omplir l'imprés de sol·licitud d'ajuda. Requereix la signatura del sol·licitant (comprador) i del comerç adherit. Escanejar.
  2. El comerç tramitarà telemàticament la sol·licitud d'ajuda i annexarà en el tràmit telemàtic l'imprés de sol·licitud d'ajuda escanejat.
  3. Esmena d'errors en cas de requeriment.
  4. Resolució/Notificació de la concessió de l'ajuda.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - Recurs potestatiu de reposició.
  - Recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_MVP&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21068

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podeu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la carpeta ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Procediment d'abonament de l'ajuda:
  1. En el moment de la venda, el comerç estendrà una factura en què es reculla la identificació de la persona compradora, de l'establiment i del vehicle/kit adquirit, el seu número de bastidor, número de sèrie de la bateria i, si és el cas, del motor, el preu original de venda i la deducció practicada per la subvenció.
  La factura ha d'estar signada per la persona beneficiària de l'ajuda i l'establiment (comerç adherit) l'adjuntarà a través del tràmit "Justificació per a l'abonament de l'ajuda".
  2. Justificació del pagament realitzat de la compra del vehicle, d'acord amb les bases publicades per a aquestes ajudes i s'adjuntarà pel tràmit esmentat.

  Criteris de valoració

  Ordre cronològic de recepció telemàtica de les sol·licituds, fins a esgotar la dotació pressupostària.

  Enllaços

  Pàgina WEB de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - ORDRE 5/2020, de 8 de juny, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal elèctrics. (DOGV núm. 8834, de 15 de juny de 2020)
  - Resolució del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (DOGV núm. 8834, de 15 de juny de 2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu l'RD 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu l'ORDRE 5/2020, de 8 de juny.

  Vegeu la RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.