Detall de Procediments

TECG - Aportació documental per a la sol·licitud d'adhesió com a establiment de la convocatòria d'ajudes per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i compra de vehicles de mobilitat personal elèctrics
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Aportació documental per a la sol·licitud d'adhesió com a establiment de la convocatòria d'ajudes per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i compra de vehicles de mobilitat personal elèctrics

  Objecte del tràmit

  A conseqüència d'un REQUERIMENT D'ESMENA emés per l'Administració, aquest tràmit permet aportar múltiples documents a un expedient de sol·licitud d'adhesió com a establiment de la convocatòria d'ajudes per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i la compra de vehicles de mobilitat personal elèctrics.

  L'objecte de l'aportació de documentació és l'esmena de les deficiències detectades en l'expedient.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Comerços i botigues amb establiment físic situat a la CV, que estiguen autoritzats per a la venda de bicicletes (convencionals i/o electrificades, kits d'electrificació, i/o VMP elèctrics).

  Requeriments

  Haver rebut un requeriment d'esmena sobre un expedient telemàtic.

  En la documentació que s'aporte ha de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic al qual fa referència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini serà el que s'assenyala en el requeriment d'esmena.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat de sol·licitud.

  - Els documents electrònics requerits a la seua sol·licitud d'esmena.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'ha d'accedir a l'administració en línia, lloc en el qual el ciutadà s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, adjuntar els documents electrònics requerits a la seua sol·licitud d'esmena, i, finalment ho registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21074

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podeu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).
  3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la carpeta ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pàgina WEB de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - ORDRE 5/2020, de 8 de juny, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal elèctrics. (DOGV núm. 8834, de 15 de juny de 2020)
  - Resolució del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (DOGV núm. 8834, de 15 de juny de 2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu l'RD 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 5/2020, de 8 de juny.

  Vegeu la RESOLUCIÓ del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.