Detall de Procediments

TECG - Aportació documental/Justificació per a l'abonament de l'ajuda de la sol·licitud de subvenció per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i/o Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) elèctric.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Aportació documental/Justificació per a l'abonament de l'ajuda de la sol·licitud de subvenció per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i/o Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) elèctric.

  Objecte del tràmit

  A conseqüència d'un REQUERIMENT D'ESMENA emés per l'Administració i també en la fase posterior per a la JUSTIFICACIÓ DE L'ABONAMENT DE L'AJUDA, aquest tràmit permet aportar múltiples documents a un expedient d'ajudes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Comerços i botigues adherits a la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2020, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat [2020/4449])

  Requeriments

  a) En el cas d'aportació documental:
  - Haver rebut un requeriment d'esmena sobre un expedient telemàtic.
  - En la documentació que s'aporte ha de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic al qual fa referència.

  b) En el cas de justificació de l'abonament de l'ajuda, aquesta ajuda s'ha d'haver sol·licitat i resolt amb anterioritat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  En el cas de justificació de l'abonament de l'ajuda, el procediment ha de ser el següent:

  1. En el moment de la venda, el comerç estendrà una factura en què es reculla la identificació de la persona compradora, de l'establiment i del vehicle/kit adquirit, el número de bastidor, el número de sèrie de la bateria i, si és el cas, del motor, el preu original de venda i la deducció practicada per la subvenció.
  La factura ha d'estar signada per la persona que es beneficia de l'ajuda i l'establiment (comerç adherit) l'ha d'adjuntar a través del tràmit d'aportació documental / justificació de la subvenció.

  2. Justificació del pagament realitzat de la compra del vehicle, d'acord amb les bases publicades per a aquestes ajudes que s'ha d'adjuntar en aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini serà el que s'assenyala en el requeriment d'esmena.

  En el cas de la justificació de l'abonament de l'ajuda, a partir del moment de la venda realitzada.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) En el cas d'aportació documental, els documents requerits en el requeriment de l'esmena.
  b) En el cas de Justificació per a l'abonament de l'ajuda, dos documents: la factura signada pel comprador i el justificant del pagament.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Accedir a l'apartat superior de "Tramitar amb certificat", ATENCIÓ s'ha d'accedir amb el mateix certificat amb el qual es va realitzar el tràmit de sol·licitud de l'ajuda però quan demane dades de la sol·licitud d'ajuda de la qual es vol aportar documentació o factura s'ha d'introduir el NIF del COMPRADOR.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria, qui procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21081

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podeu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).
  3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la carpeta ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pàgina WEB de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


  - RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - ORDRE 5/2020, de 8 de juny, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal elèctrics. (DOGV núm. , de 15 de juny de 2020)
  - RESOLUCIÓ del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (DOGV núm. , de 15 de juny de 2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu l'RD 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 5/2020, de 8 de juny.

  Vegeu la RESOLUCIÓ del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Relacionats

  TECG - Sol·licitud de subvenció per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i/o vehicles de mobilitat personal (VMP) elèctrics.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.