Detall de Procediments

Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'una subvenció a les universitats públiques valencianes per a la realització d'activitats relacionades amb la igualtat en la diversitat mitjançant el foment dels valors de la diversitat com a eina de cohesió i enriquiment social en l'àmbit universitari.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Universitat pública de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Imports detallats anualment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat o en l'avantprojecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat si s'inicia la tramitació com anticipada.
  Capítol IV, de l'aplicació pressupostària 16.02.02.0000.313.80.04
  Línia nominativa de subvencions S516600
  Pagament:
  - El 30% es lliurarà una vegada signat el conveni.
  - El 70% restant s'entregarà prèvia aportació i comprovació de la documentació justificativa de la realització d'activitats i pagaments corresponents a la totalitat de la quantitat del conveni, i sempre que es trobe al corrent de les obligacions tributàries, de seguretat social i deutes per reintegrament de subvencions, d'acord amb l'article 171.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ PER A la CONSULTA D'ESTAR AL CORRENT EN LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES (ESTATAL I AUTONÒMICA) I ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21096

  Inici
 • Informació complementària

  El conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i finalitzarà el 31 de desembre de l'any en què se signe.

  Obligacions

  Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana es comprometen que l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d'estar executada i realitzat el seu pagament abans de la finalització del termini de justificació que estableix el conveni, així com al compliment de les obligacions que estableix l'article 14 de l'LGS.
  Totes les activitats efectuades amb el finançament de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives han de comptar amb l'adequada publicitat institucional en què es faça constar la participació financera de la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Sancions

  Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció fins al dia en què s'acorde la procedència del reintegrament, per incompliment de les obligacions i requisits que s'estableixen en el conveni, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de l'LGS.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 02.10.2015).
  - DECRET 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOGV núm. 7379, de 13.10.2014).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 176/2014, que regula els convenis subscrits per la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.