Detall de Procediment

Tràmit addicional a la sol·licitud d'inscripció en procediment selectiu a cossos docents, per a aportar documentació sensible.

Codi SIA: 2350755
Codi GUC: 21162
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(16-02-2021
01-03-2021)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aportar documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, per a participar en un procediment selectiu a cossos docents.

Qui pot sol·licitar-ho?

Aquest tràmit l'han d'omplir les persones aspirants en procediments selectius d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos d'educació que es troben en alguna de les circumstàncies següents amb l'objectiu d'acreditar-les: - declarants víctimes d'actes de violència de gènere que vulguen ser tractades durant el procés selectiu amb una identitat fictícia per a protegir la seua intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, per a la qual cosa han d'aportar algun dels mitjans de prova que preveuen l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; - declarants víctimes d'actes de violència de gènere que vulguen acollir-se a la taxa reduïda per aquesta condició, per a la qual cosa han d'aportar algun dels mitjans de prova dels que preveu l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; - declarants que desitgen ser tractats durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, d'acord amb la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han d'aportar la targeta expedida pels òrgans competents; - declarants que tenen un grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior, que vulguen acollir-se a la taxa reduïda i que no hagen autoritzat en el tràmit d'inscripció la consulta telemàtica d'aquesta condició o la documentació haja sigut expedida fora de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents; - declarants amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps o mitjans per a la realització de les proves selectives, per a la qual cosa han d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents.

Termini

El termini de presentació de documentació sensible per a completar el tràmit d'inscripció en un procediment selectiu a cossos docents serà de 20 dies naturals/hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria de l'Ordre 22/2020. Del 27 de novembre de 2020 fins al 16 de desembre de 2020 (tots dos inclosos). Es comunica que, resolta la incidència tècnica en la passarel·la de pagament inclosa en el tràmit telemàtic de presentació de sol·licituds, i d'acord amb allò que disposa l'article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, s'ha publicat la Resolució amb l'ampliació de termini d'inscripció fins a les 12 hores del matí del dia 17 de desembre de 2020 amb la finalitat que les persones que no hagen pogut inscriure-s'hi no vegen lesionats els seus interessos. Segons Resolució de 13 de gener de 2021, de la directora general de Personal Docent, s'amplia durant 3 dies naturals la presentacio de sol·licituds, en haver-se produït un error en la tramitació de la publicació de l'anunci de la convocatòria  en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aquest termini començarà a partir de l'endemà a la publicació del citat Anunci en el BOE. Del 19 de gener de 2021 al 21 de gener de 2021, tots dos inclosos. El termini de presentació de documentació sensible per a complementar una reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses relativa a un procés selectiu serà de 10 dies hàbils. Des del16 de febrer fins a l'1 de març de 2021.

Documentació

Documentació que s'ha de presentar: - declarants víctimes d'actes de violència de gènere han d'aportar algun dels mitjans de prova que preveu l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; - declarants que vulguen ser tractats durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere han d'aportar la targeta expedida pels òrgans competents; - declarants que tenen un grau de diversitat funcional han d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa