Exercici dels drets relacionats amb les vostres dades personals per part de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV

Codi SIA: 2350511
|
Codi GVA: 21278
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'exercici dels vostres drets com a interessat en matèria de protecció de dades personals, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, d'ara en avant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

Drets que podeu exercitar:

Dret d'accés: Teniu dret a conéixer:

· Si estem tractant o no dades personals que us concerneixen.

· L'origen de les vostres dades, si no ens les vau proporcionar.

· Les finalitats del tractament de les vostres dades.

· Les categories de dades de què es tracte.

· Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals.

Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.

· Si prenem decisions automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils) usant les vostres dades personals.

Dret de rectificació: Teniu dret al fet que es rectifiquen les vostres dades personals:

· Completant-les, si aquestes estigueren incompletes.

· Actualitzant-les o rectificant-les, si per qualsevol motiu ja no resultaren concordes a la realitat vigent o foren inexactes.

· Mitjançant l'exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les vostres dades personals siguen precises i estiguen completes.

Dret de supressió: Teniu dret al fet que se suprimisquen les vostres dades personals quan es done alguna de les condicions següents:

· Aquestes dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades.

Retireu el consentiment en què basem el tractament de les vostres dades i aquest no es puga emparar en una altra base de legitimació.

· Hàgeu exercitat amb èxit el dret d'oposició al tractament de les vostres dades.

Les dades personals hagen sigut tractades il·lícitament.

Dret a la limitació del tractament: Tindreu dret a obtindre la limitació del tractament de les vostres dades personals (és a dir, que els conservem sense utilitzar-los per a les finalitats previstes) sempre que es complisca alguna de les condicions següents:

· Sol·liciteu la rectificació de les vostres dades personals, durant un termini que permeta a l'ATV com a responsable verificar l'exactitud d'aquestes.

· El tractament siga il·lícit, us oposeu a la supressió de les dades personals i en sol·liciteu en el seu lloc la limitació de l'ús.

· Us hàgeu oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l'ATV prevalen sobre el vostre dret.

Dret d'oposició: tindreu dret a sol·licitar-nos que deixem d'usar les vostres dades personals, per exemple, quan creieu que les dades personals vostres que tenim puguen ser incorrectes o creieu que ja no necessitem usar-les.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

a) La persona afectada, acreditant la seua identitat.

b) Quan la persona afectada es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal d'aquests drets, podran exercitar-se pel seu representant legal, cas en què serà necessari que acredite aquesta condició.

c) Els drets també podran exercitar-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest cas, ha de constar clarament acreditada la identitat de la persona representada, mitjançant l'aportació de còpia del seu document nacional d'identitat o document equivalent, i la representació conferida per aquell.

Es podrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna o mitjançant declaració en compareixença personal de la persona interessada.

Els drets seran denegats quan la sol·licitud siga formulada per una persona diferent de l'afectada i no s'acredite que aquesta actua en representació d'aquella.

Com es tramita

Procés de tramitació

El procediment és el següent:

· Emplenar el formulari i imprimir-lo.

· Signar l'imprés o, en cas de disposar de signatura digital, signar-ho digitalment.

· Adjuntar fotocòpia de DNI o document alternatiu que acredite la identitat del sol·licitant, (en cas d'actuar en representació d'un tercer, s'ha d'incloure còpia del DNI del representant i del document acreditatiu de la representació de l'interessat).

· Enviar el formulari i documents acreditatius de la seua identitat per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats.

 

L'ATV analitzarà si la petició s'ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria [ L'ATV podrà denegar la petició quan el dret ja s'haja exercitat en els SIS mesos anteriors a la sol·licitud i no s'acredite interés legítim. Podrà també denegar-se l'accés en els supòsits en què així ho preveja una Llei o una norma de dret comunitari d'aplicació directa o quan aquestes impedisquen al responsable del tractament revelar als afectats el tractament de les dades als quals es referisca l'accés. La supressió no procedirà quan les dades de caràcter personal hagen de ser conservats durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, en el seu cas, en les relacions contractuals entre el responsable del tractament i la persona interessada que van justificar el tractament de les dades., indicarà el sistema de recursos previstos legalment] informarà sobre aquest tema.

Transcorregut el termini sense que de manera expressa es responga a la petició, la persona interessada podrà interposar la reclamació prevista en l'article 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any podreu exercir els drets en protecció de dades.

Documentació
L'exercici dels drets ha de dur-se a terme mitjançant una sol·licitud dirigida a l'ATV. Sol·licitud que podrà trobar en l'apartat "Impresos associats". La sol·licitud ha de contindre: a) Nom i cognoms de la persona interessada; número del document nacional d'identitat, o del seu passaport o un...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Pot fer-nos arribar la seua sol·licitud mitjançant correu postal dirigit a ATV-PROTECCIÓ DE DADES Carrer de Gregori Gea, 14, 46009 València o, en qualsevol de les seus de l'ATV a la Comunitat Valenciana.

En cas de fer-ho per Internet pot seleccionar la tramitació amb certificat.

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució