Detall de Procediments

Justificació expedientes concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector d'acció social per al desenvolupament de programes de tercera edat i malalties neurodegeneratives, per la COVID-19
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació expedientes concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector d'acció social per al desenvolupament de programes de tercera edat i malalties neurodegeneratives, per la COVID-19

  Objecte del tràmit

  Aportació de documentació per a la justificació de concessió directa de subvencions, de caràcter excepcional, en el marc de la resposta institucional davant la COVID-19, a determinades entitats del tercer sector d'acció social, sense ànim de lucre en matèria de programes de tercera edat i malalties neurodegeneratives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquelles entitats del tercer sector d'acció social sense ànim de lucre, detallades en els annexos

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions s'atorguen per concessió directa. Conforme al que s'estableix en el Decret llei 5/2020, de 29 de maig, del Consell, de mesures urgents en l'àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sector d'acció social per la COVID-19. Una vegada concedides, s'anticiparà el 100 per cent del seu import.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El Decret llei 5/2020, de 29 de maig, del Consell, estableix que el termini per a l'execució de despeses i actuacions associades als programes subvencionats, podran realitzar-se fins al 31 de març de 2021. Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar la despesa objecte de la subvenció atorgada, com a màxim el 30 d'abril de 2021, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d'aquesta, de la qual podrà derivar-se una regularització que implicarà l'exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació fora insuficient o no es compliren les condicions estipulades.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) En el cas de programes subvencionats amb menys de 60.000,00€, haurà de presentar-se compte justificatiu simplificat a què es refereix l'art. 75 del reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que tindrà caràcter de document amb validesa jurídica per a la justificació de la subvenció, i que contindrà els següents documents:
  1r Una memòria d'actuació justificativa, segons el model que es proporcionarà i que haurà d'incloure les dades de les persones majors que han participat en els programes.
  2n Una relació classificada de totes les despeses de l'activitat, amb identificació de la persona creditora i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament.
  3r Un detall d'altres ingressos o subvencions que, en el seu cas, hagen finançat la mateixa activitat objecte d'aquest decret, amb indicació de l'import i entitat subvencionadora.
  4t En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats del mateix

  b) En el cas de programes subvencionats amb més de 60.000,00€, la justificació de la despesa consistirà en la presentació davant la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de tota la documentació necessària per a acreditar la despesa realitzada. Les despeses que es justifiquen hauran de tindre relació amb els programes subvencionats.
  Les factures acreditatives hauran de reunir els requisits recollits en el Reial decret 1619/2012, havent de presentar-se originals o còpies compulsades.
  Així mateix, s'haurà de presentar abans del 30 d'abril de 2021, una memòria que reculla totes les despeses i activitats realitzades, amb el següent contingut mínim: breu contingut de les actuacions realitzades; relació de persones usuàries del programa o servei, amb indicació del seu DNI, subscrita per la persona titular o responsable de l'entitat; memòria econòmica completa del programa, fent constar tots els ingressos, especificant el seu origen, i totes les despeses; objectius aconseguits, quantificats i valorats.

  L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes de l'ajuda, amb exigència, en el seu cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  TERMINIS
  El Decret llei 5/2020, de 29 de maig, del Consell, estableix que el termini per a l'execució de despeses i actuacions associades als programes subvencionats, podran realitzar-se fins al 31 de març de 2021. Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar la despesa objecte de la subvenció atorgada, com a màxim el 30 d'abril de 2021, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d'aquesta, de la qual podrà derivar-se una regularització que implicarà l'exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació fora insuficient o no es compliren les condicions estipulades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21279

  Tramitació

  La justificació de la subvenció es realitzarà a través de l'aplicació telemàtica establida a aquest efecte i mitjançant la presentació de la documentació necessària per a acreditar la despesa objecte de la subvenció atorgada per a pal·liar les conseqüències socials i sociosanitàries de la pandèmia COVID-19

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.