Detall de Procediments

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  En la relació administració-ciutadà és fa necessari que la persona interessada és dirigisca als òrgans administratius:
  - en la iniciació d'un procediment
  - en la instrucció: esmena d'errades, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc.
  - en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud
  - en la fase d'execució del procediment
  - en la interposició de recursos

  Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar les persones interessades quan, tot i que hi haja un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, les persones interessades vulguen presentar-la de manera electrònica o ho hagen de fer així (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a fer-ho.

  Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica, necessàriament caldrà utilitzar aquesta via per a relacionar-se amb l'Administració.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que s'ha establit per la llei.

  Requeriments

  En cas de persones jurídiques, han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Junt amb el formulari de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades poden adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment.

  (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si escau, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que la persona interessada considere de presentació oportuna).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21324

  Tramitació

  Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Veure enllaços de l'apartat Informació complementària).

  Des de l'Assistent de Tramitació Electrònica s'han de realitzar els següents passos:

  1.- Completar el formulari de dades generals.
  - El camp Servei Territorial és obligatori. Caldrà indicar un dels valors possibles (Serveis Centrals, Alacant, Castelló i València).
  - El camp Matèria és opcional i d'ací s'indicarà la temàtica de la sol·licitud perquè puga ser identificada i redirigida correctament.
  - El camp Exposició és opcional, en l'es indica de forma resumida l'objecte del tràmit.

  2.- Seleccionar la instància a emplenar (sol·licitud) i "enviar".

  3.- Documentar la tramitació, per al que cal tindre present el següent:
  Des de "Altres documents" poden annexar-se els restants documents exigits pel procediment o que es consideren oportuns. Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, s'annexarà també el justificant de pagament eb aquest moment.

  4.- En l'apartat "pagar" no ha de fer-se cap actuació (en cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu s'ha d'haver annexat en el pas anterior).

  5.- Registrar la sol·licitud.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú dels administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 191/2014, de 14 de novembre

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.