Detall de Procediments

Convocatòria de tres beques del programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la seu de la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials. (IVAFIQ)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de tres beques del programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la seu de la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials. (IVAFIQ)

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió, en règim de concurrència competitiva, de tres beques (1 dret - 1 economia - 1 estadística) per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, d'acord amb les bases que estableix l'Ordre 6/2019, de 6 d'agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema (DOGV 8612, 13.08.2019) (d'ara en avant, Ordre 6/2019).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a obtindre la condició de beneficiaris de les subvencions que regula l'Ordre 6/2019, s'han de complir, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits que estableix l'article 3 de l'ordre esmentada.

  Requeriments

  1. En tot cas, seran exigibles els requisits següents:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar que estan en possessió del nivell C1 d'espanyol, mitjançant el diploma expedit per l'Instituto Cervantes o per les escoles oficials d'idiomes espanyoles.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió de la titulació de grau universitari de les àrees de coneixement de: dret, economia, treball social, que haja sigut expedida o homologada per les institucions competents en titulacions acadèmiques universitàries, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis de grau.
  d) No haver obtingut beques de pràctiques professionals que atorga la Generalitat per un període igual a 36 mesos o superior.
  e) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat.
  f) Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les pràctiques professionals.
  g) Estar en possessió del nivell C1 o mitjà de valencià, expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  h) Tindre uns coneixements mínims de llengua anglesa corresponents al nivell B1 d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, acreditat mitjançant un títol o certificat expedit per escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol altre organisme oficial acreditat.
  i) Disposar de cobertura sanitària.

  2. Les titulacions exigides per a cada una de les especialitats convocades seran les que s'indiquen a continuació en les àrees de coneixement que estableixen les bases reguladores:
  Dret:
  - Llicenciatura o grau en Dret
  Economia:
  - Llicenciatura o grau en Economia
  - Doble grau en Economia i Administració i Direcció d'Empreses
  Estadística
  - Llicenciatura o grau en Estadística Aplicada
  - Grau en Estadística o Estadística Empresarial
  - Grau en Matemàtiques i Estadística
  - Grau en Matemàtiques Aplicades en l'Anàlisi de Dades
  - Llicenciatura o grau en Matemàtiques

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La dotació econòmica inicial de cada una de les beques serà 1.067,15 euros, de conformitat amb la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat inicial de percepció en l'exercici 2019 de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, i amb l'Acord de 8 de novembre de 2019, del Consell, d'aprovació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat, en aplicació del Decret llei 1/2019.
  Sobre aquest import s'ha de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes que estableix el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i altres que, si és el cas, van poder correspondre.

  2. En cas de pròrroga de les beques, en el segon període, la quantia procedent serà la que resulte aplicable d'acord amb la resolució a què es refereix l'article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, que estiga vigent en aquest període.

  3. L'import de cada beca s'abonarà a les persones beneficiàries per mensualitats vençudes, prèvia expedició, per part de la persona titular de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, d'una certificació que acredite un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament.

  4. En el cas que, una vegada concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es faça durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor del beneficiari/ària inferior a la que correspon a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional en aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret d'audiència a la persona interessada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8978 / 18.12.2020. Del 21/12/2020 al 13/01/20 tots dos inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a la sol·licitud i el currículum no cal adjuntar cap documentació.

  2. Les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista, d'acord amb el que disposa l'article 9.3 de l'Ordre 6/2019, han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits que detallen en el currículum en el moment en el qual acudisquen a la fer-la.

  3. La presentació de la sol·licitud per a optar a aquestes beques implicarà l'acceptació per la persona sol·licitant de les bases de la convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos
  1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida per via electrònica.
  2. Presentació de la documentació acreditativa dels mèrits.
  3. Es constituirà una comissió avaluadora, que estarà formada pels membres que s'estableixen en l'article 9 de les bases reguladores.
  4. Ordenació i instrucció del procediment. Acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.
  5. Criteris de valoració. Les sol·licituds que es presenten es valoraran d'acord amb els criteris que estableix l'article 4 de l'Ordre 6/2019, de 6 d'agost.
  6. Resolució que contindrà la relació tant de persones beneficiàries, com de les persones les sol·licituds de les quals hagen sigut desestimades, així com una borsa de reserva constituïda en la forma que preveu l'article 9, apartat 4 de l'Ordre 6/2019, de 6 d'agost.
  7. Notificació i comunicació. Les publicacions de llistes i relacions que determina el procés de selecció s'inseriran en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es.
  La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'expressió de les bases, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, la llista de les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes.
  Recursos que són procedents contra la resolució
  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que dicta l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o, directament, un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recursos que són procedents contra la resolució
  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que dicta l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o, directament, un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21352

  Tramitació

  Tramitació
  Per a això, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, apartat "Serveis en línia", i buscar el tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a aquest efecte.
  Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i els sistemes de signatura electrònica avançada que admeta l'Administració segons la normativa vigent.
  En la sol·licitud s'ha d'especificar la beca per la qual s'opta i s'ha de presentar el currículum de manera completa segons els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat www.sede.gva.es, a fi de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits al·legats en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest.

  En la sol·licitud, els aspirants han de triar únicament un dels apartats que s'assenyalen en el resolc segon d'aquesta convocatòria.

  En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les anteriors.

  Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalidad_en_red@gva, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud.

  Les dades personals de totes les persones interessades, recollides durant el transcurs del procediment derivat de la convocatòria de les beques, s'inclouran en un fitxer automatitzat, en els termes i les condicions que es recullen en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i en l'Ordre 3/2011, de 8 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es crea un fitxer de dades de caràcter personal denominat beques de pràctiques professionals de la Generalitat, i la resta de normativa que resulte vigent.

  Informació addicional
  Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica.
  Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar, per via electrònica, la sol·licitud i el currículum de manera completa segons els models normalitzats.

  Informació adicional

  Per Internet:
  A través de l'enllaç corresponent.

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=beca_sol_nue&version=1&login=c&idioma=va&idcatguc=pr&idprocguc=21112

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració
  Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris que estableix l'article 4 de l'Ordre 6/2019.

  Obligacions
  Són obligacions de la persona beneficiària les que estableix l'article 14 de l'Ordre 6/2019.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris que estableix l'article 4 de l'Ordre 6/2019.

  Obligacions

  Són obligacions de la persona beneficiària les que estableix l'article 14 de l'Ordre 6/2019.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 6/2019, de 6 d'agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema (DOGV núm. 8612 / 13.08.2019).
  - RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen tres beques del Programa de planificació de serveis socials, per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació ii Organització del Sistema (DOGV 8978 / 18.12.2020)

  Llista de normativa

  VEGEU L'ORDRE 6/2019, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques del programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema.

  VEGEU RESOLUCIÓ de convocatòria de tres beques del Programa de planificació de serveis socials, per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

  Llistat de seguiment

  Llistat provisional

  Acta comissó tècnica

  Acta de la Segona Comissió Tècnica de Valoració.

  Annex V. Persones convocades a l'entrevista. Beca de Dret.

  Annex VI. Persones convocades a l'entrevista. Beca d'Economia.

  Annex VII. Convocatòria especialitat Estadista.

  Nota aclaratòria

  Acta de la Tercera Sessió de la Comissió Tècnica de Valoració de la Fase d'Entrevista.

  Nota informativa

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.