Oferta concertada en la modalitat "Viu l'Hivern", per a estades de 2024-2025

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

Codi SIA: 210561
|
Codi GVA: 214
Descarregar informació
Termini obert

Des de 08-02-2024

Fins 22-05-2025

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Proporcionar les instal·lacions de l'IVAJ a entitats prestadores de servicis a la joventut per al compliment dels seus objectius així com oferir els servicis d'acampada a grups juvenils i entitats per a la pràctica d'activitats d'oci educatiu.

 

Servicis que s'oferixen

 

Estades de tardor i hivern:

- De l'1 de juny de 2024 al 23 de juny de 2024 i

- Del 15 de setembre de 2024 al 22 de juny de 2025.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
08-02-2024 al 22-05-2025
Al·legació/AportacióTermini obert
EsmenaTermini pendent
15-09-2024 al 22-06-2025

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar l'ús de les instal·lacions objecte de la present convocatòria les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius, associacions socioculturals i altres entitats públiques, i també els grups de joves que organitzen activitats d'oci educatiu, sense ànim de lucre.

 

Una mateixa entitat no podrà presentar més de dues sol·licituds.

 

El número de les places sol·licitades no podrà ser inferior a 25.

Requisits

El número de les places sol·licitades no podrà ser inferior a 25.

Les persones participants, exclòs l'equip d'animació, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l'estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys.

Cap participant podrà romandre més de 15 nits de forma continuada en la mateixa instal·lació.

 

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 08-02-2024 a 22-05-2025

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9783 de data 07/02/2024 i fins a un mes abans del començament de l'estada.

És a dir des del dia 08/02/2024 al 22/05/2025

Documentació
Les sol·licituds es formalitzaran en un imprés normalitzat: l'annex III, Sol·licitud programa Oferta Concertada, havent d'emplenar tots els apartats. Si a les sol·licituds presentades els faltara documentació, es requerirà als interessats perquè en el termini de 10 dies hàbils esmenen o completen...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de clicar en la icona "tramitar amb certificat". Haurà de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic. A continuació, haurà de seguir els passos següents per a la...
Saber més

Esmena

Termini
Des de 15-09-2024 a 22-06-2025

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

Descripció

Este tràmit permet l'aportació de documents a un expedient de la convocatòria de la campanya Viu Jove, en la modalitat "Viu L'hivern" d'Oferta Concertada. L'aportació es pot realitzar: - Per iniciativa de la persona interessada o aportació de documentació. - A conseqüència d'un requeriment...

Saber més
Documentació
Quan siga per iniciativa de la persona interessada, aportarà la documentació que considere pertinent, i a més els annexos: III (Sol·licitud) IV (Relació de participants), V (Relació de l'equip d'animació), VI (Renúncia total o parcial de places), VII (Sol·licitud de devolució d'ingressos), ...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les instàncies es presentaran a través de mitjans electrònics, mitjançant la seua presentació via telemàtica.

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Quantia i cobrament
La quota per persona és la indicada en Annex VIII. Procediment de cobrament: Aportació de documentació: -Dins dels 7 dies naturals a partir de l'endemà de la notificació de l'adjudicació de les places: a)Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona en el cas dels albergs o de 1,50€ per persona i...
Saber més
Òrgans resolució

Desistiment

Forma de presentació

Renúncia

Forma de presentació