Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Oferta concertada en la modalitat Viu l'Hivern 2020 i 2021. SUSPESA

  Objecte del tràmit

  Proporcionar les instal·lacions de l'IVAJ a entitats prestadores de serveis a la joventut per al compliment dels seus objectius, així com oferir els serveis d'acampada a grups juvenils i entitats per a la pràctica d'activitats de caràcter cultural i recreatiu.

  Serveis que s'ofereixen

  Estades de tardor i hivern:

  - Del 7 de setembre de 2020 al 31 de maig de 2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar l'ús de les instal·lacions objecte d'aquesta convocatòria les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també els grups de joves que organitzen activitats de temps lliure juvenil. Una mateixa entitat no podrà presentar més de tres sol·licituds.

  Requeriments

  Els sol·licitants han de ser associacions juvenils, grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també els grups d joves que organitzen activitats de temps lliure juvenil.

  Inici
 • Taxes

  Es procedirà a la devolució, d'ofici, dels imports abonats per la reserva de places en la convocatòria del programa d'oferta concertada, en les modalitats Viu l'hivern i Viu l'estiu, per als anys 2020 i 2021.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quota per persona és la que s'indica en l'ANNEX VIII.

  Els serveis extres prestats durant l'activitat es facturaran per separat i s'hauran d'abonar en la instal·lació corresponent. S'entenen per extres els prestats a persones no incloses en les places adjudicades o els serveis de dinar i sopar no inclosos en els dies de durada del torn.

  Procediment de cobrament:

  Per a formalitzar les adjudicacions, les entitats han de fer un primer pagament en concepte de reserva, en el termini de 10 dies hàbils, i enviar a l'IVAJ una còpia del justificant bancari, que serà, en el cas d'estades en albergs, de 10,00 € per plaça, i, en el cas d'estades en campaments, d'1,50 € per plaça i dia.

  El pagament de la resta de l'import es farà almenys 15 dies naturals abans de la data de començament de l'activitat.

  Tots els justificants de pagament han d'indicar el número de reserva, el nom de l'organisme o l'entitat, el nom de la instal·lació, el nombre de places reservades i les dates de l'estada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  NO PUBLICAR: es podran presentar sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm8694 , de 10/12/2019, i s'admetran sol·licituds fins a un mes abans de l'inici d'una activitat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de formalitzar en un imprés normalitzat en què s'han d'omplir tots els apartats.

  Aportació de documentació per les entitats o els grups adjudicataris:

  a) Dins dels 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació o notificació de l'adjudicació de les places:

  - Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona o d'1,50 € per persona i dia, segons corresponga.
  - Imprés de la reserva, amb la liquidació dels pagaments que s'han d'efectuar i els terminis establits.
  - Acreditació de la persona que subscriu la sol·licitud com a representant de l'entitat o el grup sol·licitant. Si no autoritza la consulta de la seua identitat, haurà d'aportar la fotocòpia compulsada del DNI.

  b) 15 dies naturals abans del començament de l'estada:

  - Resguard del pagament de la totalitat de la reserva
  - Relació dels integrants de l'equip d'animació.
  - Llista de participants.

  Impresos associats

  [Annex III] SOL·LICITUD PROGRAMA OFERTA CONCERTADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Telemàticament

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=214

  Tramitació

  Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de clicar en la icona "Tramitar amb certificat".

  Heu de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic.

  A continuació, heu de seguir els passos següents per a la tramitació:

  1. "Cal saber": breu explicació dels passos que s'han de seguir per a completar el procés. Començar.
  2. Completar el formulari de dades generals amb els camps obligatoris. Enviar.
  3. "Documentar": cal tindre en compte que:
  -Des de "sol·licitud" "annexa document", es pot descarregar el formulari corresponent.
  - Guardar el formulari en l'equip i omplir-lo.
  - Annexar.
  4. En l'apartat "Pagar" no s'ha de fer cap actuació.
  5. Registrar el formulari presentat.
  6. Guardar el formulari signat i registrat com a document vàlid davant de l'Administració.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç a la web de l'IVAJ.

  ANNEX VIII TARIFES

  ANEXO IX ESTADES

  ver RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2020 per la qual es resol la convocatòria del programa d'oferta concertada «Viu l'Hivern» per a les estades de Viu l'Estiu 2020.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 26 de maig de 2020, del director general de l'IVAJ, per la qual s'acorda
  la suspensió de la convocatòria del Programa d'oferta concertada, en les modalitats Viu l'hivern i Viu l'estiu, per als anys 2020 i 2021.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)
  - Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV núm. 8168, de 13/11/2017).
  - RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria del programa d'oferta concertada, en les modalitats «Viu l'Hivern» i «Viu l'Estiu», per als anys 2020 i 2021.
  - RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es resol la convocatòria del programa d'oferta concertada, en les modalitats «Viu l'Hivern» i «Viu l'Estiu», per a les estades de Viu l'Estiu 2020.

  Llista de normativa

  Resolució de 26 de maig de 2020, del director general de l'IVAJ, per la qual s'acorda la suspensió de la Convocatòria del Programa d'oferta concertada, en les modalitats Viu l'hivern i Viu l'estiu, per als anys 2020 i 2021

  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)

  Vegeu la Llei 15/2017, de 10 de novembre.

  Vore RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es resol la convocatòria del programa d'oferta concertada, en les modalitats «Viu l'Hivern» i «Viu l'Estiu», per a les estades de Viu l'Estiu 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.