Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre i ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, durant els exercicis 2021-2022.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre i ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, durant els exercicis 2021-2022.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta resolució és la convocatòria per als exercicis pressupostaris 2021-2022 de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per al finançament de projectes destinats a la realització d'actuacions de localització, verificació, delimitació de fosses, exhumació, identificació, custòdia i reinhumació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista en fosses situades en el territori de la Comunitat Valenciana, en el marc del que disposa la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

  Els projectes presentats podran tindre caràcter plurianual i comprendre totes o només algunes de les fases referides, i totes aquestes s'han de desenvolupar en el marc del que estableix el Protocol d'actuació en exhumació de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura, publicat mitjançant l'Ordre PRE 2568/2011, de 26 de setembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de setembre de 2011, pel qual s'ordena la publicació en el Boletín Oficial del Estado del Protocol d'actuació en exhumacions de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura (BOE núm. 232, de 27.09.2011).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Les entitats i associacions que reunisquen els requisits següents:

  - Estar legalment constituïdes i inscrites, a la data de la publicació de la corresponent convocatòria, en el registre que corresponga en funció de la seua naturalesa jurídica.
  - No tindre fins de lucre.
  - Tindre, entre els fins institucionals recollits en els seus estatuts, els relacionats amb la realització de les activitats considerades finançables en aquesta resolució de convocatòria.
  - Tindre seu, oficina oberta permanentment, delegació permanent o domicili social a la Comunitat Valenciana i desenvolupar les activitats objecte d'aquesta ordre a la Comunitat Valenciana.

  b) Els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Només s'admetrà una única sol·licitud per cada una de les entitats i associacions sense ànim de lucre i entitats locals de la Comunitat Valenciana, amb independència que cada entitat o organització sol·licitant puga desenvolupar una o diverses actuacions subvencionables en l'àmbit d'aquesta convocatòria.

  Així mateix, les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions que recullen els articles 3 i 13 de l'Ordre 2/2020, de 22 de setembre. En aquells supòsits en què les entitats estiguen legalment obligades a disposar d'un pla d'igualtat, hauran d'acreditar l'aprovació d'aquest.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Els criteris per a determinar la quantia individualitzada de la subvenció que corresponga a cada projecte es calcularà conformement a les actuacions a realitzar en cada fossa en funció dels preus que individualitzaran en les sol·licituds per a cadascuna de les activitats que poden ser objecte de subvenció:

  Localització, verificació i delimitació de fosses
  Exhumació i identificació
  Custòdia i reinhumació
  Altres despeses

  L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.

  Les subvencions seran de quantia variable, determinada proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en virtut dels criteris de valoració i distribució establits en el resolc nové d'aquesta convocatòria.

  Si l'import total de les subvencions calculades de conformitat amb el que es disposa en el paràgraf anterior, fora superior a l'import global màxim destinat a finançar la respectiva convocatòria, la subvenció a concedir a cada entitat sol·licitant es determinarà conformement al procediment establit en el resolc dècim, punt 4 d'aquesta convocatòria.

  PAGAMENT (Veure resolc dotzé de la convocatòria)

  El pagament de les subvencions, es realitzarà prèvia justificació de les despeses per l'entitat beneficiària de la realització del projecte per al qual es va concedir la subvenció, íntegrament o en les fases anuals aprovades del projecte, mitjançant transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.
  Es podran realitzar abonaments a compte o pagaments anticipats en els termes previstos en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, tal com es preveu en l'article 15.7 de l'Ordre 2/2020, a petició expressa de l'entitat, indicant-se degudament en la sol·licitud de subvenció.
  La no presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció, sense perjudici que es concedisca, amb caràcter previ a l'adopció de qualsevol decisió,el tràmit d'audiència legalment establit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds per a les ajudes convocades mitjançant la present convocatòria s'iniciara el 15 de gener i finalitzarà el 15 de març de 2021.
  L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a la inadmissió a tràmit de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

  1. Un PLA D'INTERVENCIÓ detallat per fases per a la realització del projecte que es realitzarà que podrà tindre caràcter plurianual i comprendre totes o algunes de les actuacions següents: localització, verificació, delimitació de fosses, exhumació, identificació, custòdia i reinhumació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, tot això en el marc del que disposa la Llei 14/2017.

  Les actuacions anteriors s'han de desenvolupar d'acord amb el que disposa l'Ordre PRE/2568, de 26 de setembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de setembre de 2011, pel qual s'ordena la publicació en el Boletín Oficial del Estado del Protocol d'actuació en exhumacions de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura (BOE núm. 232, de 27.09.2011).

  Ha d'anar signat per la persona que represente legalment l'entitat o associació sense ànim de lucre, o la persona titular de l'alcaldia presidència de l'ajuntament, que ha de detallar, com a mínim:

  a) Els objectius que es volen aconseguir amb el desenvolupament de cada una de les actuacions incloses en el projecte presentat, detallat per les fases que aquest abaste, i el nombre de cossos que s'exhumaran amb caràcter provisional.
  b) El calendari precís de compliment i els terminis d'execució previstos, tant per al projecte en conjunt com per a cada una de les actuacions proposades en particular.
  c) El nom i nivell de responsabilitat de les persones que, des de l'entitat sol·licitant, es facen càrrec d'assegurar l'adequat compliment i la completa execució de l'activitat o les activitats que s'indiquen en el programa.
  d) Cal detallar de manera expressa la qualificació personal de l'equip de treball i justificar la capacitat tècnica per a dur a terme la fase d'investigació arqueològica dels que vagen a fer directament els treballs de camp per a la localització i exhumació de les fosses de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, així com l'equip de treball de la fase d'investigació. Aquests treballs tindran la consideració d'actuacions arqueològiques i s'ajustaran al que disposa l'esmentada Ordre PRE/2568, de 26 de setembre, i el Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques a la Comunitat Valenciana.
  e) Declaració responsable que en les actuacions que es realitzaran s'adoptaran les màximes garanties de rigor científic i es respectaran les normes del procediment administratiu, que s'ajustaran als protocols d'actuació aplicables en cada una de les fases, així com que se sol·licitaran els permisos preceptius d'intervenció arqueològica i aquells altres que siguen procedents.
  f) Qualsevol altra documentació o informació addicional que es considere convenient o necessària per a l'adequada valoració dels criteris d'avaluació que estableixen les bases reguladores i el resolc nové d'aquesta convocatòria.
  En aquest sentit, es farà constar en el document que es presente el criteri la valoració del qual es proposa. No es valoraran els aspectes que no s'hagen acreditat degudament.

  2. Un document, degudament signat pel representant legal de l'entitat o associació sense ànim de lucre sol·licitant o per la persona titular de l'alcaldia presidència de l'ajuntament, en el qual figure una descripció desglossada i detallada dels costos corresponents tant al projecte en conjunt com a cada una de les fases que preveja.

  3. Còpia dels estatuts de l'associació o organització sense ànim de lucre sol·licitant així com certificació de la inscripció en el registre corresponent, en funció del tipus d'entitat o organització de què es tracte. En el supòsit de variació de les dades de la persona que tinga la representació legal de l'entitat que conste en el registre, s'ha d'acreditar de manera fefaent la nova representació legal.

  4. Declaració responsable del representant legal de l'entitat o l'associació sense ànim de lucre sol·licitant, en la qual s'assumisca el compromís que aquesta entitat o organització aportarà la quantitat necessària per a sufragar la part del cost del pla d'actuació o actuacions que no quede coberta ni amb la subvenció que puga atorgar-se en virtut de la convocatòria ni amb altres ajudes públiques o privades que es puguen obtindre.
  En el cas que el sol·licitant siga una entitat local, s'ha d'aportar un certificat que acredite la resolució o l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud de la subvenció, en què s'ha de fer constar expressament l'import sol·licitat i la consignació de l'import total de les actuacions en el pressupost de l'entitat sol·licitant. Aquest imprés l'ha d'omplir i signar electrònicament la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local.

  5. Declaració responsable del representant legal de l'associació o organització sense ànim de lucre sol·licitant, i per a les entitats locals, de la persona titular de la presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament, en la qual s'assumisca el compromís de donar l'adequada publicitat al finançament que puga obtindre's en l'àmbit de la convocatòria, en qualsevol promoció que s'efectue de l'actuació o les actuacions subvencionables.

  6. L'imprés de domiciliació bancària, que s'ha d'omplir en el cas de nou perceptor o canvi de compte bancari, que ha de subscriure la persona que tinga la representació legal de l'entitat o associació sense ànim de lucre sol·licitant de la subvenció, i per a les entitats locals, la persona titular de la presidència de la corresponent entitat local o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament. En aquest últim cas, s'hi ha d'adjuntar una certificació expedida per la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local, en la qual acredite que la persona signant de l'imprés de domiciliació bancària és titular del càrrec corresponent.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SUBVENCIONS DESTINADES A ACTUACIONS SOBRE EXHUMACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE VÍCTIMES DESAPAREGUDES DURANT LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA

  [ANNEX II] CERTIFICAT ENTITATS LOCALS - SUBVENCIONS DESTINADES A ACTUACIONS SOBRE EXHUMACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE VICTIMAS DESAPAREGUDES DURANT LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Una vegada presentada la sol·licitud de subvenció, si aquesta no reuneix els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, o no s'acompanya de la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'entitat interessada perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

  No obstant això i segons estableix l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), els interessats podran aportar al procediment "qualsevol altre document que estimen convenient".

  En l'apartat "Aportació documental" d'aquest tràmit, s'indica l'URL a través del qual es pot fer qualsevol aportació documental relacionada amb aquest procediment.

  2. Els requeriments, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se, tindran lloc mitjançant una notificació electrònica. La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics per resultar aquesta via obligatòria per a l'interessat.

  3. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment és la direcció general competent en matèria de memòria democràtica, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

  4. Les sol·licituds admeses a tràmit seran avaluades per una comissió de valoració, que elevarà proposta motivada de resolució a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de memòria democràtica.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions, expresses o presumptes, del procediment de concessió de les subvencions adoptades sobre les sol·licituds d'aquestes subvencions posen fi a la via administrativa i s'hi podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21414

  Informació adicional

  La presentació de sol·licituds i la documentació annexa s'ha de fer únicament de manera telemàtica fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Els impresos associats a la sol·licitud de subvenció són models autocompletables.
  - Tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar s'han de signar electrònicament.

  Per a això, l'entitat sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada; en la pàgina web de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados, es troba la informació sobre les signatures digitals admeses i les instruccions per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i posteriors aportacions de documentació, si és el cas.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Una vegada complides les condicions prèvies exigides, la valoració dels projectes presentats es farà basant-se en els criteris i la ponderació que s'especifiquen en la base setena de l'ordre 2/2020 i que ací es reprodueixen, i es podrà aconseguir un màxim de 100 punts. S'estableix en 50 punts el límit mínim de puntuació total que s'ha d'obtindre per a poder optar a la subvenció.
  2. Seran aplicables els criteris següents i la ponderació indicada sobre la puntuació total:
  a) Existència de familiars vius fins al quart grau, fins a 30 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest primer criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents:
  - Nombre i edat dels familiars vius, fins a 15 punts.
  - Nombre de donants idonis d'ADN per a aportar les màximes garanties possibles en els processos d'identificació, fins a 15 punts.
  b) Existència de familiars vius diferents dels inclosos en l'apartat anterior, fins a 10 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest segon criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents:
  - Nombre i edat dels familiars vius, fins a 5 punts.
  - Nombre de donants idonis d'ADN per a aportar les màximes garanties possibles en els processos d'identificació, fins a 5 punts.
  c) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte, fins a 20 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest tercer criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents:
  - Metodologia, qualitat del projecte d'actuació arqueològica i les seues fases (localització i/o excavació i exhumació), fins a 5 punts.
  - Definició dels resultats esperats i calendari, fins a 5 punts.
  - Recursos humans i materials previstos, fins a 5 punts.
  - Aportació de mitjans propis, fins a 5 punts.
  d) Risc de deterioració de les restes de víctimes, o de les zones en les quals es localitzen o, d'acord amb les dades disponibles, es presumeix que puguen localitzar-se restes d'aquestes víctimes desaparegudes, fins a 10 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest quart criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents:
  - Contingut tècnic del projecte, fins a 3 punts.
  - Adequació a l'objectiu proposat, fins a 2 punts.
  - Calendari de realització, fins a 2 punts.
  - Descripció de les activitats concretes que es pretenen dur a terme, fins a 3 punts.
  e) Incidència del projecte, fins a 10 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest cinqué criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents:
  - La repercussió territorial, fins a 2 punts.
  - Les potencials restes de víctimes, fins a 6 punts.
  - L'interés social i cultural del projecte, fins a 2 punts.
  f) Col·laboració d'altres entitats i institucions, fins a 10 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest sisé criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents:
  - La participació conjunta de diverses entitats en el projecte, fins a 6 punts.
  - Altres ajudes i col·laboracions, inclòs el cofinançament del projecte per altres entitats diferents de les sol·licitants, fins a 4 punts.
  g) Projectes amb alguna de les fases ja iniciades (fases definides d'acord amb l'Ordre PRE/2568, de 26 de setembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 23 de setembre de 2011) i amb un termini previsible de finalització, fins a 5 punts.
  h) Experiència, trajectòria i especialització de les entitats i associacions, fins a 5 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest últim criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents:
  - Les activitats realitzades en anys anteriors en matèria de recuperació de la memòria democràtica, fins a 1 punt.
  - Les activitats realitzades en anys anteriors similars a les que es presenten per a la sol·licitud de subvenció, fins a 3 punts.
  - Altres ajudes i subvencions rebudes durant l'exercici anterior, de manera individual o conjuntament amb altres entitats, fins a 1 punt.
  2. En relació als criteris a i b de l'apartat anterior, es tindrà en compte la proporció entre el nombre de víctimes de cada fossa i el nombre de familiars vius d'aquestes víctimes.
  En la documentació o informació justificativa o acreditativa que es presente amb la sol·licitud s'ha d'indicar expressament el criteri i l'apartat al qual correspon, de manera que la comissió de valoració faça una ponderació adequada en cada un dels criteris.

  Obligacions

  Vegeu els articles 3 i 13 de l'Ordre 2/2020, de 22 de setembre, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.

  Sancions

  El règim sancionador aplicable serà el que preveuen els articles 173 a 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa de desplegament.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 2/2020, de 22 de setembre, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.
  - RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de subvencions durant els exercicis 2021-2022, destinades a actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.
  - RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es modifica la Resolució de 23 de desembre de 2020, per la qual es convoca la concessió de subvencions durant els exercicis 2021-2022, destinades a actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.(DOGV nº 9018, de 11/02/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 2/2020, de 22 de setembre de 2020 (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 23 de desembre de 2020 (convocatòria subvencions).

  Vegueu Resolució de 9 de febrer de 2021 (modificació convocatòria).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.