Registre de grups d'interés de la Generalitat (REGIA)

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 2402075
|
Codi GVA: 21436
Descarregar informació
Termini obert

Des de 17-02-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El Registre de Grups d'Interés de la Generalitat té per objecte facilitar la identificació pública i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés davant l'Administració Pública en la Comunitat Valenciana.

 

Es considera activitat d'influència, tota comunicació directa o indirecta, oral o escrita, amb els càrrecs públics, amb la finalitat d'influir en la presa de decisions públiques o en els processos d'elaboració i aplicació de polítiques públiques, projectes normatius o iniciatives parlamentàries, desenvolupada en nom d'una entitat o grup organitzat de caràcter privat o no governamental en benefici dels seus propis interessos o de terceres parts.

 

Els grups d'interés són les persones jurídiques, entitats, organitzacions, plataformes, xarxes i (en els casos previstos per la llei) les persones físiques que, tinguen o no personalitat jurídica duguen a terme l'activitat d'influència.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
17-02-2022

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

a) Els grups d'interés que desenvolupen activitats d'influència.

b) Els representants dels grups d'interés que desenvolupen activitats d'influència.

Com es tramita

Procés de tramitació

La sol·licitud d'inscripció ha de presentar-se abans de mantindre reunions o contactes amb un càrrec públic per a desenvolupar activitats d'influència.

 

La sol·licitud d'inscripció es realitza accedint al tràmit telemàtic mitjançant certificat electrònic de la persona o entitat interessada.

 

Una vegada formulada la sol·licitud, s'expedeix automàticament una resolució d'inscripció, que habilita per a desenvolupar activitats d'influència, però que es considera provisional. En el termini de dos mesos, comptats des de la presentació de la sol·licitud, l'òrgan competent ha de dictar resolució definitiva. Si no s'ha produït resolució expressa transcorregut aqueix termini, la inscripció adquirirà caràcter definitiu.

Òrgans de tramitació
DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Sol·licitud

Termini
Des de 17-02-2022

Durant tot l'any.

Documentació
Els grups d'interés o els seus representants hauran de presentar una única sol·licitud que es tramitarà exclusivament per mitjans electrònics. Una vegada completat el tràmit, es genera un justificant de registre, desable en format pdf, en el qual es recullen totes les dades aportades per a la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació i presentació de sol·licituds, ajunte els annexos i la documentació corresponent, s'ha de realitzar EXCLUSIVAMENT PER MITJANS ELECTRÒNICS, utilitzant el certificat electrònic del grup d'interés o de qui ostente la seua representació legal. Punxant en el botó “Presentació...
Saber més

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en...

Saber més
Òrgans resolució
DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ