Detall de Procediments

Ajudes urgents a les persones treballadores autònomes amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID- 19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i/o febrer de 2021 (TRACOV). Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes urgents a les persones treballadores autònomes amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID- 19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i/o febrer de 2021 (TRACOV). Treball.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és regular la concessió directa d'ajudes urgents a les persones treballadores autònomes, afectades per la pandèmia, amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries a la COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i febrer de 2021, i tinguen el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Seran BENEFICIÀRIES de les ajudes les persones treballadores AUTÒNOMES, que complisquen les condicions següents:
  1. Ser beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social en els mesos de gener i/o febrer de 2021.
  2. Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  NO PODRAN OBTINDRE LA CONDICIÓ DE BENEFICIÀRIES les persones o entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  La presentació de sol·licituds mitjançant un representant requereix l'autorització prèvia a través del Registre de representants (vegeu l'apartat enllaços).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA DE L'AJUDA
  La quantia de l'ajuda ascendirà a:
  a) Un màxim de 300 euros per persona beneficiària de prestació d'extraordinària associada a la COVID-19, durant els mesos de gener i febrer de 2021.
  b) Un màxim de 150 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària associada a la COVID-19, durant el mes de gener o febrer de 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini d'iniciació de la tramitació (tràmit u) s'iniciarà a les 09.00 hores del 15 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59.59 hores del dia 28 de febrer de 2021 (la convocatòria de 2021 s'ha publicat en el DOGV núm. 9016 bis, de 09/02/2021).

  Aquest termini serà per a l'assignació de data i franja horària, en la qual posteriorment es presentarà la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ (segons el model normalitzat en el formulari web disponible en el tràmit telemàtic). Després de l'ompliment, cal signar electrònicament la sol·licitud en el mateix tràmit telemàtic.

  B) Documentació que cal annexar a la sol·licitud, si és el cas:
  - MODEL NORMALITZAT DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, degudament omplit i signat electrònicament per la persona que tinga el poder per a fer-ho (model normalitzat).
  No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat cap variació; en aquest cas, és obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari web de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  - DECLARACIONS RESPONSABLES:
  a. Compliment dels requisits establits en l'article 13 de l'LGS per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud de subvenció).
  b. Ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs (aquesta declaració es presentarà segons el model normalitzat que està inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i està disponible també en el tràmit telemàtic).

  La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l'acceptació de les bases reguladores, i comportarà l'autorització a la Conselleria competent en matèria de treball, perquè aquesta puga verificar amb la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social i la Tresoreria de la Seguretat Social que la persona sol·licitant és beneficiària de la prestació extraordinària associada a la COVID-19 en els mesos de gener i/o febrer de 2021.

  Així mateix, comportarà l'autorització perquè la Conselleria, a l'efecte de verificar que la persona sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes establits en l'article 13 de l'LGS, i l'article 22 de l'RLGS puga reclamar:
  a) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  b) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  c) De l'Agència Tributària Valenciana, competent en matèria d'hisenda, l'acreditació que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre algun/s dels anteriors documents, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant la seua presentació o, en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits establits.

  Impresos associats

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds s'han de presentar de manera TELEMÀTICA EXCLUSIVAMENT en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment creat a aquest efecte. En la pàgina web de l'àrea de Treball (vegeu l'apartat enllaços) estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

  NOMÉS ES POT PRESENTAR UNA SOL·LICITUD PER CADA PERSONA SOL·LICITANT. Totes les sol·licituds que es consideren duplicades es consideraran no presentades i, en aquest cas, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.

  A) INICI:
  La presentació de la sol·licitud s'ha d'efectuar fent dos tràmits:

  TRÀMIT U: SOL·LICITUD DE DATA I FRANJA HORÀRIA PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD (no requereix signatura electrònica).
  - Una vegada iniciat el termini per a fer el tràmit U, s'accedirà al procediment telemàtic creat a aquest efecte, en què s'ha de fer clic en l'enllaç "Cita prèvia per a la presentació de sol·licitud d'ajudes". Accedireu a un formulari en el qual es requerirà:
  a. Identificació del sol·licitant de la subvenció (NIF o NIE de la persona treballadora autònoma)
  b. Adreça de correu electrònic
  c. Número de telèfon de contacte
  Amb aquesta informació es crearà un registre i el sistema us informarà de la data i franja horària assignades (cita) per a fer el tràmit DOS (presentació de la sol·licitud). Anoteu-vos la data de la cita i el termini màxim que teniu per a fer-lo (podeu obtindre un justificant de la cita fent clic en el botó "Imprimir").

  TRÀMIT DOS: PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
  Per a aquest tràmit, cal disposar de certificat electrònic.
  Dins de la franja assignada, s'accedirà de nou al procediment telemàtic, a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació requerida.

  Si la presentació de la sol·licitud es fa en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit u.
  Si la sol·licitud no es presenta completa o es fa fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'haja presentat completa la sol·licitud.

  B) ESMENA DE SOL·LICITUDS:
  _ Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye de la documentació necessària, es requerirà la persona interessada perquè, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució, que s'ha de dictar en els termes que preveu la legislació de procediment administratiu comú.

  - L'esmena o aportació de documentació a iniciativa de la persona sol·licitant ha de fer-se utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'apartat enllaços).

  C) RESOLUCIÓ:
  La resolució de concessió determinarà la llista de persones beneficiàries i indicarà la quantia de l'ajuda.

  D) PUBLICACIÓ:
  La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la relació de les persones beneficiàries en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), en l'apartat corresponent a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució per la qual es resol el procediment, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o es pot impugnar directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, per a la qual cosa s'ha de formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els articles 10.1, lletra a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de tots els altres recursos que s'estime oportú deduir.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_AYUDA_AUTONOMOS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21484

  Inici
 • Informació complementària

  - Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tenicoinformàtiques s'atendran mitjançant el correu:
  generalitat_en_red@gva.es

  - Els dubtes relacionats amb el contingut de la convocatòria seran atesos EXCLUSIVAMENT mitjançant aquesta adreça de correu electrònic:
  dgtbsl_autonomoscovid@gva.es


  INFORMACIÓ PER A OBTINDRE DIA I FRANJA HORÀRIA PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD (cita):
  Pot consultar-ho en el següent enllaç
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_CITA_AUTONOMOS&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21516

  Obligacions

  - Vegeu l'article 11 del Decret 22/2021, de 5 de febrer.
  - Vegeu Disposició final primera del Decret llei 3/2021 de 12 de febrer

  Enllaços

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Carpeta ciutadana

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert d'AJUDES de la conselleria competent en matèria de treball.

  Apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Treball de la pàgina web de la Conselleria

  Enllaç a la sol·licitud de cita

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - DECRET LLEI 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònomes, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19. (DOGV núm. 9008 bis, de 29/01/2021)
  - Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 23, de 27/01/2021).
  - Decret 22/2021, de 5 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònomes, beneficiàries de la prestació de cessament d'activitat per la COVID-19 (DOGV núm. 9016 bis, de 09/02/2021).
  - Correcció d'errades del Decret 22/2021, de 5 de febrer , del Consell (DOGV nº 9023, de 18/02/2021)
  - Decret LleicI 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19 (DOGV nº 9022, de 17/02/2021)
  - Instrucció de 18 de febrer de 2021, de la Directora General de Treball, Benestar social i seguretat laboral sobre les persones beneficiàries de les ajudes regulades pel Decret 22/2021, de 5 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònomes, beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social (DOGV nº 9025, de 22/02/201)

  - Resolució de 10 de maig de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es resol el programa de subvencions convocat mitjançant el Decret 22/2021, de 5 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònomes, beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social (DOGV núm. 9084, de 14/05/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu el Decret llei 2/2021, de 29 de gener.

  Vegeu el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener.

  Vegeu el Decret 22/2021, de 5 de febrer.

  Vegeu correcció d'errades del Decret 22/2021

  Vegeu Decret Llei 3/2021, e 12 de febrer

  Vegeu Instrucció

  Vegeu Resolució de 10 de maig de 2021 (concessió i denegació ajudes)

  Vegeu ANNEX I - EXPEDIENTS CONCEDITS de la Resolució de 10 de maig de 2021, publicat en la pàgina web de la Conselleria competent

  Vegeu ANNEX II - EXPEDIENTS DENEGATS de la Resolució de 10 de maig de 2021, publicat en la pàgina web de la Conselleria competent

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.