Detall de Procediment

Convocatòria de places per a joves en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs 2023//2024.

Codi SIA: 210562
Codi GUC: 215
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(04-07-2023
17-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es convoquen places en les residències juvenils de l'IVAJ, per al curs acadèmic 2023/2024 per a joves estudiants i joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

Observacions

PREUS Els preus mensuals per persona a abonar en cada residència són: - Residència juvenil La Florida, d'Alacant: 463,50 € en habitació individual. - Residència juvenil "Mare de Déu del Lledó", de Castelló de la Plana: 450 € en habitació individual. 408 € en habitació doble. - Residència juvenil "Sant Crist de la Mar", de Benicarló: 306 € en habitació doble. OBLIGACIONS Les persones admeses es comprometen a romandre en la mateixa durant tot el curs acadèmic lectiu que fixen la universitat corresponent i la conselleria competent en matèria d'educació, o fins a acabar el projecte de l'activitat presentada. FORMALITZACIÓ Les persones que obtinguen plaça, hauran de formalitzar la inscripció en la secretaria de la residència en la qual se'ls haja adjudicat la plaça o en la Unitat Territorial del Ivaj de Castelló en el cas de la residència "Mare de Déu del Lledó", des del dia 16 d'agost fins a les 14.30 hores del dia 30 d'agost de 2023. Han de portar: * 2 fotografies grandària carnet * fotocopia de la cartilla o targeta sanitària de la Seguretat Social, o de qualsevol altre document que justifique cobertura mèdica i sanitària * justificant de l'ingrés de la fiança

Requisits

Les persones que sol·liciten plaça han de tindre entre 14 anys i 30 anys en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i complir les condicions descrites en la Resolució.

Qui pot sol·licitar-ho?

- Joves que estudien títols oficials de les universitats de la Comunitat Valenciana. - Joves que estudien cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerats o estudis universitaris. - Joves d'altres nacionalitats que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional. - Joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

Termini

El termini de presentació serà des de l'endemà de la publicació en el DOGV (el termini comença el 04/07/2023, fins al 17/07/2023 . DOGV núm.9630 de 03/07/2023.

Documentació

- Les sol·licituds estan en la web de l'IVAJ: https://ivaj.gva.es/va/residencies - S'haurà de presentar la sol·licitud signada, (per a les persones menors d'edat, ho signarà el pare, la mare o el tutor/a) i la documentació segons l'annex II. -Si no es prestara consentiment en la sol·licitud per a comprovar les dades d'identitat i de residència, o si no fora possible obtindre aquestes dades, haurà d'aportar: a) En cas de ser de nacionalitat espanyola:DNI. b) En cas de tindre la ciutadania en un estat membre de la Unió Europea o que forma part de l'Espai Econòmic Europeu: certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers o certificat del dret a residir amb caràcter permanent. En tots dos casos haurà d'aportar-se passaport o DNI. c) Les persones que no es troben en cap dels supòsits anteriors: targeta d'identificació d'estranger. d) Document acreditatiu d'empadronament o de residència (no sent vàlid el certificat d'empadronament en la pròpia residència d'estudiants).

Presentació

Presencial
Si es fa de manera presencial, hauran de fer-ho preferentment i amb cita prèvia (https://ivaj.gva.es/es/cita-previa), en:- El Registre de la seu de l'IVAJ de València: C/ Hospital 11 València - en la Unitat Territorial de l'IVAJ d'Alacant, Rambla Méndez Núñez, 41 (03002) Alacant. - en la Unitat Territorial de l'IVAJ de Castelló, C/ Orfebres Santalínea, 2, Castelló de la Plana - en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015
Telemàtica
Les sol·licituds s'han de presentar, preferentment, de manera telemàtica, a través de l'enllaç següent https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp Anar a https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp Aquest procediment, es tramita a través de tràmit telemàtic, requereix certificat electrònic..

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, a través del següent enllace http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp Si es fa de manera presencial, les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment i amb cita prèvia (https://ivaj.gva.es/es/cita-previa) en el Registre de l'IVAJ de València, d'Alacant o de Castelló, en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans permesos en llei 39/2015.

òrgans de tramitació

Termini màxim

- El termini màxim de resolució serà de 3 mesos, comptats a partir de l'endemà del qual finalitze el termini de presentació de sol·licituds. - Si, transcorregut aquest termini, no haguera recaigut resolució expressa, les sol·licituds podran entendre's desestimades. - La resolució de la convocatòria es publicarà en el DOGV i es farà pública en les seus de l'IVAJ, en les Unitats Territorials de l'IVAJ, i en les residències juvenils i en la web de l'IVAJ https://ivaj.gva.es/va/residencies

Òrgans resolució

Esgota via administrativa