• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de places en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs acadèmic 2019/2020, per a joves.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen places en les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut, per al curs acadèmic 2019/2020, per a joves estudiants i joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Joves que cursen estudis conduents a l'obtenció de títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana,
  - Joves que cursen cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerats o estudis universitaris,
  - Joves d'altres nacionalitats diferents de l'espanyola que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.
  - Joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

  Les persones que sol·liciten una plaça en alguna de les residències juvenils objecte d'aquesta convocatòria han de tindre entre 14 anys i 30 anys, les dues edats incloses, en el termini de presentació de la sol·licitud.

  Requeriments

  Les persones que sol·liciten plaça en alguna de les residències objecte de convocatòria han de tindre entre 14 anys i 30 anys en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i complir les condicions descrites en la Resolució.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Els preus mensuals per persona que s'han d'abonar en cada residència són els següents:

  - Residència juvenil La Florida, d'Alacant: 463,50 € en habitació individual i 459,00 € en habitació doble.

  - Residència juvenil Mare de Déu del Lledó, de Castelló de la Plana: 450,00 € en habitació individual i 408,00 € en habitació doble.

  - Residència juvenil Sant Crist del Mar, de Benicarló: 306,00 € en habitació doble.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació serà des de l'endemà de la publicació en el DOGV núm. 8570 de 14/06/2019, fins al 2 de juliol de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar, preferentment, de manera telemàtica, a través de l'enllaç següent
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp

  De forma presencial
  Les sol·licituds es poden presentar en el Registre de l'IVAJ, en els de les unitats territorials de l'IVAJ d'Alacant o de Castelló, en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans que s'indiquen a continuació:
  - En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la
  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  - En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  - En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  UNITAT TERRITORIAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - CASTELLÓ - Castelló
  C/ ORFEBRES SANTALÍNEA, 2
  12005-Castelló de la Plana
  Tel.: 964558850
  Fax: 964558851

  UNITAT TERRITORIAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - ALACANT - Alacant
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41
  03002 - Alacant
  Tel.: 966478100
  Fax: 966478109

  INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - València
  C/ HOSPITAL, 11
  46001-València
  Tel.: 963108570
  Fax: 963108501

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=215

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Els models de sol·licituds es facilitaran en els serveis centrals de l'IVAJ a València, en les unitats territorials de l'IVAJ d'Alacant i Castelló, en les residències juvenils i en la web de l'IVAJ, www.ivaj.gva.es/residencies i des d'aquest mateix enllaç.

  - La persona interessada ha de presentar la sol·licitud, degudament omplida i signada, i la documentació segons l'annex II de la Resolució de la convocatòria.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PLAÇA EN RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds es poden presentar en el Registre de l'IVAJ, en els de les unitats territorials de l'IVAJ d'Alacant o de Castelló, en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans que permet la Llei 39/2015.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=215

  Tramitació

  Anar a https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp
  Tramitar amb certificat.

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de presentar, preferentment, de manera telemàtica, a través de l'enllaç següent
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp

  Inici
 • Informació complementària

  Telèfon d'Informació 012
  www.gva.es

  Enllaços

  Enllaç residències

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 128/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es modifica el Decret 209/2001, de 18 de desembre, mitjançant el qual es va fixar el règim i les quanties dels preus públics que ha de percebre l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) (DOGV núm. 6834, de 06/08/2012).
  - Institut Valencià de la Joventut RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, del director general del Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut per al curs 2019/2020, per a joves
  - Reolució convocatòria de places en les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut per al curs 2019/2020, per a joves.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 128/2012, de 3 d'agost, del Consell.

  Vegeu la Correcció d'errors del Decret 128/2012, de 3 d'agost.

  Institut Valencià de la Joventut RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, del director general del Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut per al curs 2019/2020, per a joves

  Llistat de seguiment

  Resolució convocatòria de places en les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut per al curs 2019/2020, per a joves.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.