Convocatòria de places per a joves en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs 2024/2025

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

Codi SIA: 210562
|
Codi GVA: 215
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 02-07-2024

Fins 15-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Renúncia
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoquen places en les residències juvenils de l'IVAJ, per al curs acadèmic 2024/2025 per a joves estudiants i joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
02-07-2024 al 15-07-2024
EsmenaTermini obert
02-07-2024 al 31-08-2024
Observacions

PREUS

Els preus mensuals per persona a abonar en cada residència són:

 

- Residència juvenil La Florida, d'Alacant:

463,50 € en habitació individual.

 

- Residència juvenil Mare de Déu del Lledó, de Castelló de la Plana:

450 € en habitació individual.

408 € en habitació doble.

 

- Residència juvenil Sant Crist de la Mar, de Benicarló:

306 € en habitació doble.

 

OBLIGACIONS

Les persones admeses es comprometen a romandre en la mateixa durant tot el curs acadèmic lectiu que fixen la universitat corresponent i la conselleria competent en matèria d'educació, o fins a acabar el projecte de l'activitat presentada.

 

FORMALITZACIÓ

Les persones que obtinguen plaça, hauran de formalitzar la inscripció en la secretaria de la residència en la qual se'ls haja adjudicat la plaça o en la Unitat Territorial del Ivaj de Castelló en el cas de la residència Mare de Déu del Lledó, des del dia 2 d'agost fins a les 14.30 hores del dia 30 d'agost de 2024.

Han de portar:

* 2 fotografies grandària carnet

* fotocòpia de la cartilla o targeta sanitària de la Seguretat Social, o de qualsevol altre document que justifique cobertura mèdica i sanitària

* justificant de l'ingrés de la fiança

*Certificat de dades bancàries

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

- Joves que estudien títols oficials de les universitats de la Comunitat Valenciana.

- Joves que estudien cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerats o estudis universitaris.

- Joves d'altres nacionalitats que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.

- Joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

Requisits

Les persones que sol·liciten plaça han de tindre entre 14 anys i 30 anys en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i complir les condicions descrites en la Resolució.

Com es tramita

Procés de tramitació

Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, a través del següent enllaç

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp

 

Si es fa de manera presencial, les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment en el Registre de l'IVAJ de València, d'Alacant o de Castelló, en la residència juvenil de Sant Crist de la Mar de Benicarló o en qualsevol dels llocs i mitjans permesos en llei 39/2015.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació serà des del dia de la publicació en el DOGV (el termini comença el 02/07/2024, fins al 15/07/2024. DOGV núm. 9883 de 02/07/2024).

Documentació
- Les sol·licituds estan en la web de l'IVAJ: https://ivaj.gva.es/es/residencies - S'haurà de presentar la sol·licitud firmada, (per a les persones menors d'edat, ho firmarà el pare, la mare o el tutor/a) i la documentació segons l'annex II. -Si no es prestara consentiment en la sol·licitud per a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds es presentaren preferentment de manera telemàtica, a través del següent enllaç http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp Anar a https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp Este procediment, es tramita a través de tràmit telemàtic,...
Saber més
  Presencial

  Si es fa de manera presencial, hauran de fer-ho preferentment,

  en:- El Registre de la seu de l'IVAJ de València: C/ Hospital 11 València

  - en la Unitat Territorial de l'IVAJ d'Alacant, Rambla Méndez Núñez, 41 (03002) Alacant.

  - en la Unitat Territorial de l'IVAJ de Castelló, C/ Orfebres Santalínea, 2, Castelló de la Plana

  - en la residència juvenil de Sant Crist de la Mar de Benicarló o en qualsevol dels llocs i mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015

  Esmena

  Termini
  Des de 02-07-2024 a 31-08-2024

  L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

  Descripció

  Este tràmit permet l'aportació de documents a un expedient de sol·licitud per a la convocatòria de places en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs acadèmic 2024/2025 per a joves. Es consideren persones interessades: Les persones titulars o els seus representants legals, de les...

  Saber més
  Documentació
  L'aportació es pot realitzar: - Per iniciativa de la persona interessada, s'aportarà la documentació que considere pertinent - A conseqüència d'un requeriment administratiu d'esmena a petició de l'Administració, s'aportarà la documentació que se li sol·licite en este.
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Este tràmit es presentarà preferentment de manera telemàtica. Quant al procés de tramitació: 1. La persona interessada s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat, emés per una entitat autoritzada. 2. Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de...
  Saber més
  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran PREFERENTMENT de manera telemàtica (apartats "Per internet" o "Com es tramita telemàticament?.

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim de resolució serà de 3 mesos, comptats a partir de l'endemà del qual finalitze el termini de presentació de sol·licituds. - Si, transcorregut aquest termini, no haguera recaigut resolució expressa, les sol·licituds podran entendre's desestimades. - La resolució de la...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Observacions

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o bé,...

  Saber més
  Òrgans resolució

  Renúncia

  Descripció

  Tràmit que permet renunciar a la plaça obtinguda en la convocatòria de places en les residències juvenils de l'IVAJ curse acadèmic 2024/2025 i la devolució de la fiança. És per a les persones titulars o els seus representants legals, que hagen obtingut una plaça com a resident en la convocatòria...

  Saber més
  Documentació
  El formulari de renúncia a la plaça i sol·licitud de devolució de fiança juntament amb la documentació justificativa. Es realitzarà la devolució de l'import que corresponga quan per causa no imputable a la persona interessada, no s'utilitze o preste el servici, segons el Decret 103/2014, de 4 de...
  Saber més
  Forma de presentació
  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica (apartats "Per internet" o " com es tramita telemàticament?).

  - Si es fa presencialment, les sol·licituds podran presentar-se en el Registre de l'IVAJ en les Unitats Territorials de l'IVAJ d'Alacant o de Castelló, o en la residència juvenil de Sant Crist de la Mar de Benicarló.

  - Els registres de qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, o qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, Ajuntaments segons Llei 7/1985 de la Llei de Bases del Règim Local o a la resta d'entitats de l'Administració Local, si tenen subscrit el conveni.

  - En les Oficines de Correus

  - En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol altre establit en disposicions vigents.

  - REGISTRE GENERAL DE LA UNITAT TERRITORIAL DE L'IVAJ A ALACANT, Avinguda d'Orihuela, 59 Alacant.

  - REGISTRE GENERAL DE LA UNITAT TERRITORIAL DE L'IVAJ A CASTELLÓ, cl/, Orfebres Santalinea, 2 Castelló de la Plana.

  - REGISTRE GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) cl/Hospital, 11 València.

  Si es fa per internet: A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic.