Detall de Procediment

Subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa en l'àmbit social. Modalitat A

Codi SIA:: 2410925
Codi GVA:: 21502
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-04-2024
22-04-2024)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació/Aportació

 • Resolució

 • Justificació

 • Esmena

 • Desistiment

 • Recurs Alçada

 • Recurs Reposició

 • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Resolució de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa en l’àmbit social, per a l’any 2024.

Requisits

Requisits

Per a poder obtindre la condició d'entitats beneficiàries heu de consultar els requisits en l'article 2 apartat 2 de l'Orde 66/2016, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a este procediment. Així mateix podeu consultar l'article 4 de l'orde esmentada on es descriuen les obligacions per a ser entitats beneficiàries.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden optar a estes ajudes les associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l'administració que corresponga en funció del tipus d'entitat o d'organització. No poden presentar-se a la subvenció els llibres de festes de les comissions de les Falles, Fogueres, Magdalena i Moros i Cristians que hagen obtingut premi en la convocatòria respectiva de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Podeu consultar el punt 1, de l'apartat 5 de la resolució de convocatòria i l'article 12 i l'article 13.4 de les bases reguladores.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV.

Formularis documentació

Podeu consultar l'article 9 de les bases reguladores.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La sol·licitud de participació és telemàtica, a través del tràmit electrònic adequat a cada modalitat. La introducció de dades en l'aplicació ha de realitzar-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació o .

Procés de tramitació

Procés de tramitació

No s'accepten les sol·licituds presencials. Podeu consultar l'apartat 3 de la resolució de convocatòria.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Podeu consultar l'apartat 5 de la resolució de convocatòria.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Té dret a formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. Podeu consultar l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Obligacions

Obligacions

Podeu consultar l'article 4 de l'Orde 66/2016, per la qual s'aproven les bases reguladores d'este procediment.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import global màxim que es pot assignar per a esta convocatòria és d'1.660.000 euros, a càrrec de la línia S0122, «Ajudes a la promoció del valencià en l'àmbit social», dels pressupostos de 2024 de la Generalitat Valenciana. Modalitat A. Les associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l’administració que corresponga en funció de la classe d’entitat o d’organització: 1.000.000 d'euros. Podeu consultar el punt 2, de l'apartat segon de la resolució de convocatòria.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre esta convocatòria de subvencions és de sis mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en este projecte d'orde serà l'establit en el títol IV de la Llei general de subvencions i en els articles del 173 al 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. Podeu consultar l'article 29 de les bases.
Termini justificació:
fins a: 31-10-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La documentació justificativa s’ha de dirigir a la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística a través del tràmit telemàtic d’aportació de documentació a l’expedient d’esta subvenció, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En la justificació ha de figurar la llista de les factures o documents de valor probatori equivalent, corresponents als gastos efectuats, imputats i pagats abans d’acabar el termini del període de justificació. S’ha de presentar un compte justificatiu dels gastos imputats per un import igual o superior al pressupost sol·licitat. El compte justificatiu ha de contindre la documentació relacionada en l’article 25 de l’orde de bases. Cal substituir les mostres pels documents probatoris que demostren de manera indubtable la realització de l’objecte de la subvenció. La falsedat, manipulació o trampa en les mostres aportades suposa l’exclusió del material de la mostra com a subvencionable. És necessari, per a les 3 modalitats de la convocatòria, l’aportació de documents probatoris que acrediten la col·laboració d’esta subvenció en l’activitat realitzada. Per a les factures o documents probatoris que s’expressen en divises diferents dels euros, es considerarà el valor de la moneda referida segons el valor del canvi oficial en euros en la data de la factura o del document probatori. Podeu consultar l'apartat 11 de la resolució de convocatòria.

Termini

Termini

El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada finalitza el dia 31 d'octubre de 2024.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. En cas que no ho faça, l'Administració considerarà que desistix de la seua petició. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà pel temps que transcórrega entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part del destinatari o, si no n’hi ha, pel del termini concedit. Documents que ha d’aportar: • Els documents que li ha requerit l'Administració, si se li ha notificat un requeriment d'esmena. • Els documents que estime necessaris, encara que l'Administració no li'ls haja sol·licitat. Podeu consultar els articles 22 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini

Termini

Si la sol·licitud d’iniciació no reunix els requisits que assenyala l’article 66, i, si és el cas, els que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repare la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desistix de la seua petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21. Podeu consultar l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, hagen instat estos la continuació en el termini de deu dies des que se’ls haja notificat el desistiment o la renúncia. Podeu consultar l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Les resolucions i actes quan no posen fi a la via administrativa, podran ser recorreguts en alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar. Podeu consultar l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini

Termini

El termini per interposar el recurs d’alçada serà d’un mes si l’acte és exprés. Una vegada transcorregut este termini sense que s’hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma amb caràcter general. Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran interposar-hi un recurs d’alçada en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Podeu consultar l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra este acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Podeu consultar l'apartat 15 de la resolució de convocatòria.

Termini

Termini

El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, hagen instat estos la continuació en el termini de deu dies des que se’ls haja notificat el desistiment o la renúncia. Podeu consultar l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació