Detall de Procediments

Ajudes directes destinades a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes directes destinades a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Donar suport al finançament del capital circulant de les pimes vinculades a l'oci nocturn de la Comunitat Valenciana, com a mesura temporal per a donar una resposta eficaç a la crisi econòmica ocasionada per la necessària posada en marxa de mesures encaminades a salvaguardar la salut pública i en resposta a la propagació de la pandèmia originada per la COVID-19.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana, que, a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds, reunisquen les següents condicions o requisits:

  Requeriments

  CONDICIONS
  1. Ser persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics que s'indiquen en l'apartat següent. S'entendrà per persona explotadora la que es dedique a l'explotació econòmica de l'activitat d'oci nocturn en l'establiment públic objecte de subvenció, que podrà ser la mateixa titular de la llicència d'obertura i activitat o, si no és el cas, la propietària, arrendatària o la que en té la titularitat jurídica per qualsevol títol vàlid en dret.

  2. Explotar alguna de les següents tipologies d'establiments públics d'oci nocturn.

  Locals tipologia A: pub, café cantant, café concert, café teatre.

  Locals tipologia B: discoteques, sales de ball, sales de festa

  3. REQUISITS
  a) Si la sol·licitud d'ajuda és presentada per una persona física, aquesta haurà de figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), així com en l'Impost d'Activitats Econòmiques. En el cas de no estar subjecte al RETA, cal justificar-ho aportant la documentació corresponent.
  b) Si la sol·licitud és presentada per una persona jurídica, ha d'estar donada d'alta en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
  c) La persona sol·licitant ha d'acreditar que tenia la condició de persona explotadora de l'activitat objecte de subvenció a data de 17 d'agost de 2020 i que aquesta condició es manté en la data de presentació de sol·licitud de l'ajuda.
  d) No incórrer en cap de les prohibicions que preveu l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a excepció feta del que estipula l'apartat d de l'article 5 del Decret llei 4/2021.
  e) Complir amb tot el que s'estableix i que els siga aplicable per la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiment públics i la resta de normativa d'espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals que els siga aplicable, especialment:

  - Disposar de llicència d'obertura atorgada per l'ajuntament corresponent o de documentació equivalent per al seu funcionament, d'acord amb el que preveu la referida Llei 14/2010, i cal acreditar que el domicili de la llicència d'activitat o declaració responsable coincideix amb la declaració censal de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  - Que no li haja sigut imposada cap sanció ferma en via administrativa per incompliment de la normativa d'espectacles públics que li impedisca exercir l'activitat en algun moment entre el 17 d'agost de 2020 i la data en què finalitze el termini per a sol·licitar les ajudes que preveu aquest decret.

  - Que no ha sigut sancionat per sentència ferma per incompliment de les normes establides per al control de la pandèmia provocada per la COVID-19.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del 2 de març de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 2 d'abril de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  TOTS ELS FORMULARIS SÓN ACCESSIBLES EN LA PLATAFORMA https://formulariosturisme.gva.es

  És obligatòria la presentació de la següent documentació per via electrònica:

  ------Formularis que es GENEREN OBLIGATÒRIAMENT EN LA PLATAFORMA https://formulariosturisme.gva.es

  - Formulari de sol·licitud d'ajuda directa (omplir i signar electrònicament)

  - Formulari de declaracions responsables (omplir i signar electrònicament), formulari que conté, entre altres aspectes exigibles en aplicació d'aquest decret, tant la declaració responsable sobre altres ajudes de minimis com sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc.

  -----FORMULARIS ACCESSIBLES EN https://formulariosturisme.gva.es I EN AQUEST MATEIX TRÀMIT EN L'APARTAT DE FORMULARIS ASSOCIATS:

  - Formulari de model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana (plantilla normalitzada) que cal omplir i signar electrònicament.

  - Formulari de representació, obligatori en cas d'atorgament de la representació per a fer aquest tràmit, (plantilla normalitzada), degudament omplit i signat de manera manual.

  La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a Turisme Comunitat Valenciana per a recaptar, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, excepte oposició expressa de la persona interessada, informació sobre:

  a. La identitat de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant.
  b. La vida laboral, en el cas que la persona sol·licitant siga treballadora per compte propi o persona autònoma, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  c. El compliment dels requisits exigits a les persones beneficiàries.

  Impresos associats

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS D'AJUDES DIRECTES OCI NOCTURN COVID-19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.