Detall de Procediments

Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.

  Objecte del tràmit

  La present convocatòria té com a objecte la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la gestió de les drogodependències i altres trastorns addictius, per als exercicis 2021 i 2022, destinades a donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones amb titulacions oficials de llicenciada/o universitària/o o grau en les següents especialitats: 1 beca llicenciatura o grau en Dret, 1 beca llicenciatura o grau en Economia i 1 beca, llicenciatura o grau en Psicologia, totes elles a desenvolupar en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, Servei de Gestió de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius, en les dependències de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulats/dones universitaris/àries superiors en Dret, Economia i Psicologia.

  Requeriments

  1. Poden sol·licitar les beques que són objecte de regulació en aquestes bases, les persones que complisquen els requisits següents a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds determinat en l'apartat cinqué d'aquesta convocatòria:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides en la convocatòria corresponent, sense que hagen transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis requerits.
  d) No haver-se beneficiat de beques de pràctiques professionals atorgades per la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  e) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat.
  f) No tindre una malaltia o un grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment, podran al·legar la seua condició de discapacitada a l'efecte de resoldre l'empat que es puga produir.

  EXCLUSIONS

  No podrà optar a les beques que ordenen aquestes bases qui, en el moment de la publicació de la convocatòria, ja gaudisca d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que resten menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - Cadascuna de les beques que es concedisquen en el marc d'aquesta convocatòria estarà dotada amb 1.088,43 euros bruts mensuals.
  - Sobre aquest import importe haurà de practicar-se la retenció corresponent, a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, en el seu cas, pogueren correspondre.
  - S'atorgaran fins a un total de tres beques amb un import global màxim de 39.183,48 euros.

  PAGAMENT
  L'import de cada beca s'abonarà a les persones beneficiàries de les mateixes per mensualitats vençudes, prèvia expedició, per la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria de salut pública i en matèria d'addiccions, d'una certificació que acredite un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9048, de 25.03.2021.
  Data d'inici: 26.03.2021
  Data de fi: 20.04.2021

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els aspirants han de presentar exclusivament per mitjans electrònics, la sol·licitud i el currículum de manera completa dins del termini de 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tots dos documents estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat (www.gva.es); aquests han d'ajustar-se al que determinen les bases cinquena i sisena de l'annex únic de l'ordre esmentada.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Si la documentació presentada no compleix els requisits indicats en aquesta convocatòria o no s'aposta algun dels documents que s'exigeixen, es requerirà l'interessat/ada perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptius, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 15.5 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte.

  2. L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria de salut pública i en matèria d'addiccions, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de dictar-se la resolució.

  3. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, la direcció general amb competències en matèria de salut pública i en matèria d'addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dictarà la resolució.

  4. La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública i en matèria d'addiccions, a proposta de la comissió avaluadora, podrà declarar deserta, totalment o parcialment, la concessió de les beques convocades quan cap dels candidats o de les candidates obtinga un mínim de 8 punts en la suma dels cinc primers apartats del barem de mèrits, o quan només l'obtinga un nombre de persones inferior al total de beques convocades.

  5. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'expressió de les bases, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, la llista de les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes. La publicació d'aquesta resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o en el portal institucional de la Generalitat en Internet (https://sede.gva.es), així com en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21580

  Inici
 • Informació complementària

  El període de duració de la beca començarà el dia que s'indique en la resolució de la present convocatòria, que en cap cas podrà ser anterior a l'1 de juny de 2021, i tindrà una duració de fins a dotze mesos, a comptar del dia indicat en aquesta.

  La duració de la beca podrà prorrogar-se, mitjançant una resolució expressa, fins a un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que existisca crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis als quals afecte la pròrroga i que el desenvolupament de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

  Criteris de valoració

  Vegeu el barem de l'Ordre 5/2020, de 10 d'agost (DOGV núm. 8.882, de 14/08/2020).

  Sancions

  El règim sancionador serà el que s'estableix en el capítol IV, títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. També quedaran sotmeses a allò que s'estableix en la legislació de procediment administratiu comú de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i als principis de la potestat sancionadora en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, del Consell, de 4 de setembre, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  - Ordre 17/2011, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de 6 de maig, per la qual es desenvolupa el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, del Consell, de 4 de setembre, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Ordre 5/2020, de 10 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, en matèria d'addiccions i centres dependents (DOGV núm. 8.882, de 14/08/2020).
  - Resolució d'11 de març de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, Servei de Gestió de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  - Resolució de 31 de març de 2021, de la directora general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s'acorda l'aplicació de la tramitació d'urgència en la convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions (DOGV 9063, 16/04/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 5/2020, de 10 d'agost (bases reguladores)

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Resolució d'11 de març de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, Servei de Gestió de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Resolució de 31 de març de 2021, de la directora general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s'acorda l'aplicació de la tramitació d'urgència en la convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions (DOGV 9063, 16/04/2021)

  Llistat de seguiment

  Consulta l'estat de tramitació de la beca:

  Resolució per la que s'acorda l'aplicació d'urgència a la tramitació de la convocatòria.

  Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses

  Llistat definitiu admeses i data d'entrevista

  Llistat provisional de persones adjudicatàries i borsa de reserva

  Resolució d'adjudicació

  Adjudicació vacant per renúncia

  Presentació d'al·legacions/esmenes

  Correció dérrades de la Resolució de 14 de juny

  RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2021, de la directora general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s'adjudica una beca

  RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la directora general de Salut Pública i Addiccions, per la que s'adjudica una beca

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.