Detall de Procediments

Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.

  Objecte del tràmit

  La present convocatòria té com a objecte la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la gestió de les drogodependències i altres trastorns addictius, per als exercicis 2021 i 2022, destinades a donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones amb titulacions oficials de llicenciada/o universitària/o o grau en les següents especialitats: 1 beca llicenciatura o grau en Dret, 1 beca llicenciatura o grau en Economia i 1 beca, llicenciatura o grau en Psicologia, totes elles a desenvolupar en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, Servei de Gestió de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius, en les dependències de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulats/dones universitaris/àries superiors en Dret, Economia i Psicologia.

  Requeriments

  1. Poden sol·licitar les beques que són objecte de regulació en aquestes bases, les persones que complisquen els requisits següents a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds determinat en l'apartat cinqué d'aquesta convocatòria:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides en la convocatòria corresponent, sense que hagen transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis requerits.
  d) No haver-se beneficiat de beques de pràctiques professionals atorgades per la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  e) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat.
  f) No tindre una malaltia o un grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment, podran al·legar la seua condició de discapacitada a l'efecte de resoldre l'empat que es puga produir.

  EXCLUSIONS

  No podrà optar a les beques que ordenen aquestes bases qui, en el moment de la publicació de la convocatòria, ja gaudisca d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que resten menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9048, de 25.03.2021.
  Data d'inici: 26.03.2021
  Data de fi: 20.04.2021

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els aspirants han de presentar exclusivament per mitjans electrònics, la sol·licitud i el currículum de manera completa dins del termini de 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tots dos documents estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat (www.gva.es); aquests han d'ajustar-se al que determinen les bases cinquena i sisena de l'annex únic de l'ordre esmentada.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.