Tràmit per a la sol·licitud del reconeixement del dret a la gratuïtat de la mediació intrajudicial en la Comunitat Valenciana

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2409647
|
Codi GVA: 21622
Descarregar informació
Termini obert

Des de 06-05-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre el reconeixement de la gratuïtat de les actuacions professionals realitzades per la persona mediadora designada pel Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana en el procediment de mediació intrajudicial del qual s'és part. i l'ús i aprofitament, en el seu cas, d'espais accessibles i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
06-05-2021
EsmenaTermini obert
05-04-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

a) Persones físiques o jurídiques que complisquen els requisits necessaris per a ser beneficiàries del dret a l'assistència jurídica gratuïta, establits en la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, o norma que la substituïsca. b) Persones físiques o jurídiques que tinguen...

Saber més
Requisits

Resolució de l'òrgan judicial que deriva l'assumpte a mediació.

Com es tramita

Procés de tramitació
Quina documentació s'ha de presentar? Sol·licitud, degudament emplenada i signada, dirigida al Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, en la qual es faran constar, de manera expressa, les següents dades, acompanyant les declaracions i els documents que siguen oportuns per a la seua...
Saber més
Òrgans de tramitació
Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana

Sol·licitud

Termini
Des de 06-05-2021

La sol·licitud es presentarà dins del termini màxim de deu dies a comptar des de la resolució de derivació dictada per l'òrgan judicial. (DOGV, nº 9076, de 5 de mayo de 2021).

Documentació
El model de representació, en el cas de ser aportat, haurà de ser obligatòriament signat per totes dues parts i annexat juntament amb la sol·licitud de reconeixement del dret a la gratuïtat de la mediació intrajudicial.
Taxa o pagament

No hi ha taxes associades a este tràmit.

Forma de presentació
Telemàtica
1. Una vegada rebuda la sol·licitud en el Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, s'analitzarà per aquest la sol·licitud i documents justificatius aportats. En el cas que van existir deficiències en la sol·licitud presentada que van impedir la seua tramitació o que la documentació...
Saber més
Presencial

La sol·licitud de reconeixement del dret a la gratuïtat de la mediació intrajudicial podrà presentar-se, bé telemàticament, bé en els registres oficials de la Generalitat, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment...

Esmena

Termini
Des de 05-04-2024

Si s'ha rebut un requeriment, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en este. En un altre cas, sempre que no s'haja inadmés a tràmit la sol·licitud, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució d'esta.

Descripció

Possibilitar l'aportació de documentació per via telemàtica a un expedient de sol·licitud de reconeixement del dret a la gratuïtat de la mediació intrajudicial en la Comunitat Valenciana, obert en la Direcció General de Justícia. L'aportació de documentació es pot realitzar per la persona...

Saber més

Resolució

Termini màxim
Finalitzada la instrucció el Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana dictarà la resolució que reconega o denegue el dret a la mediació gratuïta en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud davant el citat Centre de Mediació.
Òrgans resolució
Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana