Detall de Procediment

TECG - Sol·licitud d'ASSIGNACIÓ D'AMARRAMENT de titularitat pública com a BASE o TRANSEÜNT per a embarcació de recreació en els ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana

Codi SIA:: 211034
Codi GVA:: 2176
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Atorgar als interessats el dret a la utilització d'amarrament per a embarcació en qualitat de base o transeünt en instal·lacions públiques situades en ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana quan hi haja places vacants.

Observacions

Observacions

* RÈGIM D'UTILITZACIÓ DELS AMARRAMENTS D'ÚS PÚBLIC 1. L'usuari dels amarraments d'ús públic de la Generalitat Valenciana disfruta de la prestació del servici de posada a disposició d'amarrament amb subjecció a estes normes, sense que esta relació tinga, en cap cas, la naturalesa de concessió o autorització administrativa. 2. L'assignació d'amarrament es farà a favor de persona física única, sense que puga ser titular cap persona jurídica o una pluralitat de persones físiques. 3. L'embarcació haurà de donar lloc en l'amarrament assignat a un coeficient d'amarrament, segons es definix este a continuació, igual o inferior a un, i tindre un calat adequat per a este amarrament. 4. Les embarcacions que utilitzen els amarraments d'ús públic poden considerar-se com de base en el port o com a transeünts. 5. Estes normes no s'aplicaran a embarcacions que realitzen activitats industrials, que hauran de disposar per a fer-ho de la corresponent autorització administrativa, ni a embarcacions de l'Administració portuària o altres administracions públiques. 6. L'ús d'amarrament per embarcacions que no tinguen assignació per a fer-ho no eximix de l'obligació de pagament de la tarifa corresponent, conforme al que estipula la Llei 1/1999, de 31 de maig, de Tarifes Portuàries de la Generalitat Valenciana, incrementada si és el cas, sense que això supose en cap cas l'adquisició de la condició de base o de transeünt en el port, i hi seran aplicables els preceptes relatius a infraccions i sancions previstos a l'efecte per la vigent Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Requisits

Requisits

Persones físiques que siguen propietàries d'embarcacions esportives o de recreació l'eslora de les quals no siga superior a la màxima establida en les instal·lacions en què es pretén atracar, i que es troben al corrent en els pagaments a l'administració portuària en la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran formular la sol·licitud d'assignació d'amarraments esportius d'ús públic per a embarcacions de base o transeünts els qui complisquen els requisits següents:

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, depenent de la disponibilitat de places.

Formularis documentació

Per a ser titular en qualitat de base o transeünt d'una assignació d'amarrador esportiu d'ús públic, els interessats hauran de presentar la documentació següent: a) Instància, segons els models corresponents que s'acompanyen com a annex I al Decret 37/2002, en la qual consta la manifestació expressa de no utilitzar l'embarcació autoritzada amb fins professionals, comercials o qualsevol altra activitat lucrativa. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers b) Còpia del Rol, certificat de navegabilitat, acreditació de la inspecció tècnica del vaixell, si és procedent, i fotografia de l'embarcació per a la qual se sol·licita amarratge. c) Còpia del títol de propietat de l'embarcació acompanyat del full d'assentament corresponent del registre de la Capitania Marítima. d) Còpia del assegurança de responsabilitat civil de l'embarcació en vigor. e) Per al cas de domiciliar el pagament de la tarifa G5, imprés de domiciliació bancària de les tarifes d'amarratge (banc i núm. de compte) segons el model adjunt que figura en l'annex a les presents normes, degudament omplit i segellat per l'entitat bancària on es domicilie el pagament. Qualsevol d'estos documents degudament actualitzat podrà ser requerit novament, abans o després de l'assignació, per a la seua comprovació per l'Administració quan ho estime convenient. El no ompliment d'este requeriment faculta l'Administració per a no assignar amarratge o revocar l'assignació ja realitzada.

Presentació

Presentació

Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en el port corresponent (veure relació de ports en el següent enllaç) o en:

Telemàtica
Clicant en la icona superior" Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a fer-ho ha de disposar de un certificat electrònic reconegut per l'ACCV o de DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - L'Administració comprovarà les sol·licituds i la documentació presentades, i les classificarà per eslores d'acord amb les dimensions dels amarraments disponibles; es requerirà l'esmena en cas d'incompliment dels requisits necessaris. - L'enginyer tècnic de zona resoldrà d'acord amb la disponibilitat de places l'assignació d'amarraments en qualitat de base o de transeünt, o la inclusió en una llista d'espera de les peticions d'amarrament de base quan no hi haja places disponibles. - No s'assignarà amarrament a cap embarcació amb un coeficient d'amarrament, segons es definixen en les normes per a la gestió d'amarraments de titularitat pública, que siga superior a un (1). - L'assignació d'amarrament suposa la consideració de l'embarcació com de base o transeünt en el port.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

- Les tarifes a satisfer pels usuaris titulars del permís d'amarrament seran les establides per a este tipus d'embarcacions en la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que es liquidaran per endavant segons els períodes autoritzats, que en el cas de les embarcacions de base correspon al semestre. - Conforme a l'article 37.2.b) d'esta Llei 1/1999, de la Generalitat Valenciana, per al cas de les embarcacions amb base en el port les quantitats degudes seran exigibles per semestres naturals avançats. En cas que el subjecte passiu accepte domiciliar el pagament en una entitat de crèdit, es podrà concedir una bonificació del 10% en les successives liquidacions que s'efectuen. Esta bonificació serà incompatible amb la tarifa especial prevista en l'article 34 de la mateixa llei. La devolució per l'entitat bancària corresponent del rebut domiciliat suposarà la pèrdua del dret de bonificació del 10% d'eixa liquidació i de les següents, s'anul·larà la liquidació tornada i se n'efectuarà una altra de nova sense descompte, que es notificarà en el domicili de la persona interessada o en el lloc que esta haja designat, si és el cas, a l'efecte de notificacions, perquè procedisquen al pagament en qualsevol de les entitats col·laboradores.

Termini màxim

Termini màxim

Les sol·licituds es resoldran en el termini dels quinze dies següents a la formulació, i es notificarà la resolució a les persones interessades.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

ENGINYER TÈCNIC DE ZONA PER DELEGACIÓ DEL DIRECTOR DEL CENTRE DESENROTLLAMENT MARÍTIM.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

La baixa en l'assignació d'amarrament de base en un port es produirà per: - Renúncia del seu titular. - Assignació d'amarrament de base en un altre port al titular. - Falta continuada d'utilització de l'amarrament durant un termini superior a un mes, segons el que disposa l'article 3.2 del decret 37/2002. - Canvi en la titularitat de l'embarcació, o no-acreditació d'esta titularitat a requeriment de l'Administració portuària. - Incompliment del que disposen els paràgrafs segon i/o tercer de l'article 2.2 del Decret 37/2002. - Alteració de les característiques físiques, tècniques o d'ús de l'embarcació sense autorització prèvia. - Donar lloc l'embarcació en l'amarrament assignat a un coeficient d'amarrament superior a un. - Utilització inadequada de les instal·lacions. - Falta d'atenció al pagament de les tarifes portuàries en el període de pagament voluntari. - No-acreditació del pagament de la liquidació corresponent, d'acord amb el que establix l'article 5.G) d'este decret.