Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació d'edificis: actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat. Pla 2018-2021. Convocatòria 2021 (VÀLID per a sol·licituds denegades per esgotament pressupostari SENSE VARIACIÓ DE CONTINGUT en la documentació i les ajudes complementàries sol·licitades).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació d'edificis: actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat. Pla 2018-2021. Convocatòria 2021 (VÀLID per a sol·licituds denegades per esgotament pressupostari SENSE VARIACIÓ DE CONTINGUT en la documentació i les ajudes complementàries sol·licitades).

  Objecte del tràmit

  Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'edificis realitzant actuacions de conservació, de millora de l'accessibilitat o de millora de la seguretat d'utilització d'edificis d'habitatges de conformitat amb el que disposa el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, així com les ajudes addicionals de la Generalitat, en el cas que l'ajuda corresponent a l'exercici 2020 fora denegada per esgotament dels fons disponibles.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris a través del representant/administrador, o els propietaris únics d'edificis d'habitatges, així com les administracions públiques propietàries d'immobles que cal rehabilitar.

  Cal omplir només en el cas de sol·licitud d'ajudes de rehabilitació d'edificis del programa de foment de conservació de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges presentada en la convocatòria passada 2020 i que figura en la LLISTA DE SOL·LICITUDS DENEGADES PER ESGOTAMENT PRESSUPOSTARI i la DOCUMENTACIÓ del qual NO HA EXPERIMENTAT CAP VARIACIÓ EN EL SEU CONTINGUT NI EN EL CONTINGUT DE LES AJUDES COMPLEMENTÀRIES SOL·LICITADES EN EL SEU CAS.

  EXCLUSIONS:

  No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural, del Programa del foment del parc d'habitatge en lloguer ni del Programa d'habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
  Tampoc podran obtindre ajudes les comunitats de propietaris, o propietaris únics, que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, la resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors a càrrec dels programes d'ajudes del Pla estatal d'ajudes 2013-2016.

  Requeriments

  Els edificis que s'acullen al present programa d'ajudes han de complir els requisits següents:
  a) Estar finalitzats abans de 1996.
  b) Que, com a mínim, el 70 per 100 de la seua superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa, tinga ús residencial d'habitatge.
  c) Que, com a mínim, el 50 per 100 dels habitatges constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar les ajudes.
  Per a l'obtenció de les ajudes indicades en aquest programa, es requereix que:
  a) L'edifici tinga el corresponent informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV), en vigor.
  b) Les actuacions han de tindre l'acord de la comunitat per a l'execució de les obres, excepte en els casos d'edificis de propietari únic.
  Termini d'execució de les obres:
  El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Si, per causes alienes al beneficiari o promotor de l'actuació, la concessió de la llicència municipal o autorització administrativa que es tracte es demora i no es concedeix en el termini de sis mesos des de la seua sol·licitud, el termini anterior podrà incrementar-se en sis mesos.
  En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes.
  Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEEV.CV, ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entendrà per data de terminació d'obres la que conste en el certificat final d'obra o la d'expedició de l'última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar un projecte.
  Les obres han d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2020.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  AJUDA DEL MINISTERI
  AJUDA DEL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
  1. Ajuda general a la comunitat
  La quantia d'aquesta ajuda serà del 40 per 100 del cost subvencionable de l'actuació. El pressupost s'ha de desglossar en actuacions de conservació i accessibilitat, i s'ha de consignar en el formulari normalitzat FULL RESUM DE LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ (s'ompli en el mateix tràmit telemàtic de sol·licitud).
  El percentatge del 40 % s'aplicarà a l'import total de l'actuació, sense comptar impostos, taxes o tributs amb els màxims següents:
  - 3.000 euros per habitatge i 30 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles, per a les actuacions de conservació.
  - 8.000 euros per habitatge i 80 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles, per a les actuacions d'accessibilitat o actuacions conjuntes d'accessibilitat i conservació.
  - 14.000 euros per cada habitatge en què residisca una persona amb discapacitat, per a les actuacions d'accessibilitat
  o actuacions conjuntes d'accessibilitat i conservació.
  - 17.000 euros per cada habitatge en el qual residisca una persona amb paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual igual o superior al 33 per 100 o discapacitat física igual o superior al 65 per 100, per a les actuacions d'accessibilitat o actuacions conjuntes d'accessibilitat i conservació.
  A l'ajuda unitària bàsica podran sumar-se 1.000 euros d'ajuda unitària complementària per habitatge per a edificis o habitatges unifamiliars declarats bé d'interés cultural o catalogats que disposen de protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent.
  En qualsevol dels casos anteriors, per a poder computar la quantia establida per cada metre quadrat de superfície construïda de local serà necessari que els acords que ha de prendre la comunitat de propietaris per a la realització de les obres establisquen que els locals participen en els costos d'execució de les obres corresponents.
  2. Ajuda complementària a determinats habitatges
  En els habitatges en els quals la unitat de convivència beneficiària de les ajudes que hi residisca tinga uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (índex de preus de referència d'efectes múltiples), es podrà justificar el dret a obtindre una subvenció complementària de l'anterior per una quantia del 35 % del pressupost subvencionable de l'actuació repercutit a aquest habitatge en funció del seu coeficient de participació en les despeses de la comunitat que figure en la seua escriptura o en els possibles acords de la comunitat en el repartiment de les despeses.
  En el cas d'actuacions de millora de l'accessibilitat de l'edifici, també podran obtindre aquesta ajuda complementària aquells habitatges en els quals es justifique que resideixen persones amb discapacitat o majors de 65 anys.
  AJUDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
  La Generalitat Valenciana, de manera addicional a les ajudes que es finançaran pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, concedirà una ajuda a la comunitat de propietaris o propietari únic, del 10 % del cost subvencionable de l'actuació, amb un límit màxim de 2.000 euros per habitatge i 20 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
  FORMA DE PAGAMENT
  Per a l'abonament de la subvenció, la part beneficiària ha de sol·licitar-ho telemàticament mitjançant el formulari normalitzat "Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes", en el termini màxim d'un mes a comptar de la finalització de les obres o des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el cas que les obres s'acaben abans de publicar aquesta resolució, per a la qual cosa cal adjuntar la documentació que a continuació s'indica:
  a) En el cas que amb la sol·licitud d'ajudes no s'haja aportat el projecte corresponent, s'aportarà en aquest moment de la tramitació. Quan les actuacions no exigisquen cap projecte, s'ha d'aportar la memòria descriptiva de l'actuació, i incloure un pressupost detallat de les obres i plans d'estat inicial i reformat.
  En qualsevol cas, el desglossament del pressupost s'ha de correspondre amb els apartats que per al projecte o la memòria s'indiquen en "Quina documentació s'ha de presentar?".
  b) Contracte a aquest efecte amb l'empresa que ha executat les obres.
  c) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres de rehabilitació.
  d) Certificats d'inici i finalització de les obres de rehabilitació.
  e) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada amb el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant un pagament en metàl·lic.
  En cas de pagament fraccionat, cal aportar l'acreditació de la domiciliació bancària dels pagaments i l'acord de finançament subscrit per les parts.

  f) Testimoni fotogràfic de l'actuació realitzada.
  En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es minorarà l'ajuda d'acord amb el cost real de l'obra justificat. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà l'endemà a la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 29 de juliol de 2021, inclusivament. (DOGV núm. 9099 de 03.06.2021)

  L'incompliment del termini de sol·licitud determina automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No cal aportar la documentació assenyalada en l'apartat cinqué de la Resolució de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, quan ja es troba en poder de l'Administració en haver sigut aportada en la convocatòria de l'any 2020, sempre que no s'haja produït cap variació quant al seu contingut i que la sol·licitud figure en el llistat de sol·licituds denegades per esgotament pressupostari. En la sol·licitud s'ha d'indicar el número d'expedient de la convocatòria 2020 en què va ser aportada aquesta documentació.
  JUSTIFICACIÓ DELS HABITATGES QUE COMPLEIXEN ELS REQUISITS PER A REBRE L'AJUDA COMPLEMENTÀRIA:
  No seran objecte d'aquesta convocatòria les ajudes complementàries quan s'hagen sol·licitat en la convocatòria corresponent a l'any 2020 i la documentació aportada en el seu moment estiga en poder de l'Administració, sempre que no s'haja produït cap variació quant al seu contingut i que la sol·licitud de l'ajuda general figure en la llista de sol·licituds denegades per esgotament pressupostari.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament.
  Els particulars, propietaris únics d'edificis, sol·licitants de les ajudes (les comunitats de propietaris perquè no són persones físiques, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, del procediment comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques i, per tant, han de disposar dels mitjans necessaris per a fer-ho), que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències dels serveis territorials de la Conselleria situats a l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al PROP I, al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació. En aquestes últimes dependències, mitjançant cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o per Internet:

  https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

  La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació.
  En el termini de dos mesos des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes, es publicarà en la web d'aquesta conselleria la llista de sol·licituds, en què s'indicaran les que estan completes, incompletes (amb la indicació de la documentació que falta per aportar o esmenar), i les no admeses a tràmit, i aquestes publicacions tindran el caràcter de notificació a l'efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada.
  En el cas que, per motius justificats, no es poguera publicar aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en la web esmentada la nova data de publicació d'aquesta.
  Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de baremació, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de la Generalitat, en funció de l'abast de les corresponents aportacions econòmiques, estatal i autonòmica, que establisca la convocatòria d'ajudes.
  En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada.
  La resolució de concessió d'ajudes es publicarà en el portal de www.gva.es, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS.
  La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_DENEG_RHB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21790

  Tramitació

  Tramitar amb certificat electrònic:
  Informació de tramitació
  1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat".
  2) Omplir la sol·licitud i aportar documentació
  3) Registrar i enviar
  Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic.
  També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal que disposeu de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
  1. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ
  Es consideraran actuacions subvencionables per a la conservació, les obres i els treballs que s'escometen per a esmenar les deficiències següents:
  a) Les detectades per l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV) com a necessitats d'intervenció relatives a l'estat de conservació de la fonamentació, estructura i instal·lacions.
  b) Les detectades per l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV) com a necessitats d'intervenció relatives a l'estat de conservació de cobertes, terrats, façanes i parets mitgeres o altres elements comuns, incloent-hi processos de desamiantatge.
  2. ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I D'ACCESSIBILITAT
  Es consideraran subvencionables les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat dels edificis i, en particular, les següents:
  a) La instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor.
  b) La renovació d'ascensors existents, instal·lació de remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, fins i tot l'adaptació de les instal·lacions anteriors a la normativa sectorial corresponent.
  c) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com ara senyals lluminosos o sonors que permeten l'orientació en l'ús d'escales i ascensors.
  d) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com ara videoporters i anàlegs.
  e) Qualsevol intervenció que millore el compliment dels paràmetres establits en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DB-SUA, Seguretat d'Utilització i Accessibilitat.
  3. QÜESTIONS GENERALS PER A TOTES LES ACTUACIONS
  . Totes les actuacions subvencionables anteriors podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost subvencionable, el cost de les obres, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, sempre que tots estiguen degudament justificats. No s'inclouran impostos, taxes o tributs.
  . El cost total subvencionable no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació.
  . Necessàriament, la intervenció proposada ha d'incloure les actuacions qualificades d'urgents en l'informe d'avaluació de l'edifici, excepte motius excepcionals, degudament justificades, que impedisquen executar alguna d'aquestes actuacions.
  . En les actuacions de millora de l'accessibilitat en edificis haurà de garantir-se un itinerari accessible des de la vorera fins a l'ascensor. En cas contrari, el tècnic haurà d'acreditar i justificar l'actuació proposada com l'ajust raonable possible.
  * INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES:
  No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural, del Programa del foment del parc d'habitatge en lloguer ni del Programa d'habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
  Tampoc podran obtindre ajudes les comunitats de propietaris, o propietaris únics, que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, la resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors a càrrec dels programes d'ajudes del Pla estatal d'ajudes 2013-2016.
  Més informació en: ajudesrehabilitacio@gva.es

  Criteris de valoració

  Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació:
  a) Actuacions de conservació.
  - Actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en l'estructura, façanes, mitgeres o coberta, que requerisquen una intervenció urgent (INTu), segons l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV): 3 punts.
  - Actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en elements diferents d'estructura, façanes, mitgeres o coberta, que requerisquen una intervenció urgent (INTu), segons l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV): 1 punt.
  b) Actuacions de millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.
  - Instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor: 4 punts.
  - Resta d'actuacions de millora de l'accessibilitat de l'edifici: 2 punts
  c) En funció de la qualitat constructiva, segons la categoria cadastral predominant de l'edifici.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 7 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 5 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 3 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 2 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt.
  d) En funció del nombre d'habitatges de l'edifici que han justificat que la unitat de convivència que resideix en aquestes té uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (índex de preus de referència d'efectes múltiples), tindran els punts següents:
  Edifici amb 6 habitatges com a mínim:
  - Inferior al 20 % dels habitatges de l'edifici: 1 punt.
  - Entre el 20 % i per davall del 40 % dels habitatges de l'edifici: 3 punts.
  - Entre el 40 % i per davall del 70 % dels habitatges de l'edifici: 5 punts.
  - Igual o superior al 70 % dels habitatges de l'edifici: 7 punts.
  Edifici amb menys de 6 habitatges:
  - Un habitatge amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 1 punt.
  - Dos habitatges amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 2 punts.
  - Tres o més habitatges amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 4 punts.
  e) Actuacions en edificis declarats com a bé d'interés cultural o catalogats que disposen de protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent: 1 punt.

  Obligacions

  Les parts beneficiàries queden obligades a:
  a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessaris per al control del compliment de les finalitats previstes.
  b) Sotmetre's a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides.
  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals.
  En el cas d'habitatges arrendats, el propietari no podrà incrementar-ne la renda d'arrendament per les millores que s'hagen dut a terme amb la subvenció atorgada.
  Les parts beneficiàries de la subvenció han d'estar al corrent amb les seues obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Quan algun dels membres de la comunitat de propietaris o de l'agrupació incórrega en una o diverses de les prohibicions establides en l'esmentat article, no se li atribuirà la part proporcional que li correspondria de l'ajuda que s'ha de percebre, que es prorratejarà entre la resta de membres de la comunitat o agrupació.
  No podran obtindre la condició de beneficiari d'aquestes ajudes els que hagen sigut subjectes d'una revocació d'alguna de les ajudes previstes en aquest o l'anterior pla estatal d'habitatge per incompliment o causa imputable al sol·licitant.
  En cas que n'hi haja, per al cobrament de les ajudes, s'ha de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la guerra civil i de la dictadura, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei, de conformitat amb l'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, i de conformitat amb l'article 39 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

  Sancions

  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.
  - Títol II, Del reintegrament de subvencions; el títol III, Del control financer de subvencions i el títol IV, Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  - Títol X. Subvencions, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.
  - Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8328, de 29.06.2018).
  - Resolució de de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV núm. 9099 de 03.06.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 106/2018, de 9 de març.

  Vegeu l'Ordre 7/2018, de 25 de juny.

  Vegeu la Resolució de 27 de maig de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.