Detall de Procediment

Eficiència energètica en explotacions agropecuàries

Codi SIA: 2414598
Codi GUC: 21836
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
Termini de sol·licitud:
12-06-2021
-
31-12-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu i la millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries, per a contribuir així a reduir el consum d'energia final en el sector agrícola, per a complir amb els objectius fixats per l'article 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT 1. Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació: a) Actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. Consistirà en l'execució d'actuacions de reforma de les instal·lacions de regadiu en explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que reduïsquen el consum d'energia final i les emissions de CO?. b) Actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries. Consistirà en la realització d'actuacions de reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d'energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que reduïsquen el consum d'energia final i les emissions CO?. * COSTOS SUBVENCIONABLES Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d'aquest programa, que s'han indicat per a cadascuna de les actuacions subvencionables recollides en la present convocatòria, i els que es descriuen tot seguit: a) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda. Es consideraran costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que el sol·licitant poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 € per expedient. b) La realització d'auditories energètiques que permeten identificar i avaluar adequadament les mesures a implantar de millora de l'eficiència energètica. c) Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats. d) Els costos de la direcció facultativa de les actuacions. e) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions, inclosa obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries. f) En el cas particular d'instal·lacions geotèrmiques, el cost de la realització dels estudis, assajos TRT, sondejos i simulacions prèvies a la realització del disseny de la instal·lació. g) La inversió en equips i materials efectuada. h) Els costos de redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud i justificació d'aquestes ajudes. i) Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions. Es consideraran com a costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions objecte d'ajuda aquelles despeses que el sol·licitant de l'ajuda poguera satisfer a empreses o professionals per dur a terme la gestió tècnica, administrativa i documental de la justificació davant l'òrgan instructor de la realització de les actuacions que conformen el projecte. El cost elegible màxim total admés per a sufragar les despeses de gestió de la justificació de la realització de les actuacions no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient. j) L'assessorament tècnic especialitzat per al manteniment i conservació de les instal·lacions amb vista a la disminució de consums energètics i costos. k) Informes que acrediten l'adequada realització de les actuacions objecte de l'ajuda, emesos per un organisme de control o entitat de control. l) Altres partides necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació subvencionable. No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l'IVA, podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial. No es considerarà elegible cap cost diferent dels anteriors, ni que haja sigut facturat al sol·licitant de l'ajuda amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud corresponent, amb l'excepció determinada en l'article 3.3 de la convocatòria d'ajudes

Interessats

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació, complint els requisits corresponents, i sempre que tinguen residència fiscal a Espanya: a) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública, titulars d'una explotació agropecuària. b) Comunitats de regants i altres organitzacions la fi de les quals consistisca en la gestió comuna d'aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d'altres combustibles i fonts d'energia per a fi agropecuària. c) Titulars d'explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg per al funcionament del qual siga necessari actualment el consum d'energia elèctrica. d) Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l'autoritat competent. e) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia. Dins de les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, almenys un dels socis haurà de ser titular o beneficiari de l'explotació agrària. f) Les empreses de serveis energètics (ESSES), o proveïdors de serveis energètics. Per a poder ser destinatàries, aquestes empreses hauran d'actuar conformement amb el contracte que hagen establit a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les actuacions subvencionables recollides en aquesta convocatòria, i hauran d'acreditar la seua actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

Normativa del procediment

  • Reial decret 149/2021, de 9 de març, pel qual es regula el programa d'ajudes per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries i s'acorda la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes. (BOE nº 59 de 10/03/2021)
  • Resolució de 5 de juny de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. (DOGV nº 9105 de 11/06/2021)
  • Resolució de 23 de desembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de modificació de la Resolució de 5 de juny de 2021, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. (DOGV nº 9245 de 29/12/2021)
  • Vegeu la Resolució de 5 de juny de 2021
  • Vegeu resolució de 23 de desembre de 2021
  • Vegeu RD 149/2021 de 9 de març

Termini

El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d'ajudes s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà el 31 de desembre de 2023 (DOGV nº 9105 de 11/06/202 i nº 9245 de 29/12/2021).

Documentació

La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Cada sol·licitant haurà de presentar la documentació especificada en l'article 10 de la resolució de convocatòria.

Forma presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona o entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat -o de persona física- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, la persona o entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Informació tramitació

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se ai tindrà per desistida de la sol·licitud. Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera electrònica, sense perjudici del que s'estableix en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015. L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre Electrònic accedint a l'adreça web . Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte, amb el que es garanteix l'efecte incentivador de l'ajuda. Els projectes es podran executar una vegada presentada la sol·licitud, sense esperar que la concessió de l'ajuda es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte. Es tindrà en compte el que s'estableix en l'article 3.3 de la convocatòria per a determinar la data d'inici del projecte. L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia. Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons, tal com s'estableix en l'article 16 del Reial decret 149/2021, de 9 de març, pel qual es regula el programa d'ajudes per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, i es disposa en l'article 165.2.f), de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es disposa en l'article 2.2 de la present convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud. L'IVACE, o si escau l'entitat col·laboradora, verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria i emetrà un informe amb la preavaluació dels expedients que serà elevada a la Comissió a la qual es refereix l'article següent. L'IVACE, o si escau l'entitat col·laboradora, podrà requerir a la sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE o si escau l'entitat col·laboradora, serà sotmesa a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE proposada de concessió d'ajudes. Vista la proposta continguda en l'acta de la Comissió, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, i en fixarà expressament la quantia, i també incorporarà, si escau, les condicions i obligacions derivades d'aquesta, que en cap cas podran contravenir el que es disposa en aquesta resolució.

Criteris de valoració

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la convocatòria. Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE o en el seu cas l'entitat col·laboradora, serà sotmesa a una Comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE proposada de concessió d'ajudes.

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

Les que descriu l'article 13 de la Resolució de 5 de juny de 2021

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració. La resolució motivada de concessió es notificarà de manera individualitzada a cada persona o entitat interessada. L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i -en compliment del que s'estableix en Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides- en la Base de Dades Nacional de Subvencions disponible en l'enllaç http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. La resolució de concessió -i si escau, denegació- posarà fi a la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

La quantia màxima de les ajudes, per a cadascuna de les tipologies d'actuacions subvencionables, serà la següent: a) Per a l'Actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu: Límit màxim: 30% del cost elegible. b) Per a l'Actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i energies renovables en explotacions agropecuàries: Límit màxim: 30% del cost elegible. S'estableix una ajuda màxima per projecte de 300.000 euros.