Detall de Procediments

Oposició a la consulta interactiva per part del Sistema d'Informació Poblacional (SIP) de dades que obren en poder d'altres administracions públiques
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Oposició a la consulta interactiva per part del Sistema d'Informació Poblacional (SIP) de dades que obren en poder d'altres administracions públiques

  Objecte del tràmit

  Denegar a l'òrgan gestor de la targeta SIP la consulta a altres administracions per a l'obtenció de les dades d'identitat i residència. En cas que s'oposen al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, quedaran obligades a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment:

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones en situació d'alta en SIP.

  Inici
 • Taxes

  No comporta taxes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:
  En el centre de salut assignat per residència o en el més pròxim al vostre lloc de residència.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SIP-DENEGACION&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21944

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el cas d'oposar-se telemàticament, haureu d'aportar PRESENCIALMENT quan se us requerisca en el vostre centre de salut:
  - El DNI.
  - El certificat d'empadronament.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SIP-DENEGACION&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21944

  Tramitació

  1. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana), https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados.
  - També s'admet Cl@ve permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme només s'accepta per a les persones físiques i, per tant, queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Així mateix, heu de tindre instal·lat en el vostre ordinador l'aplicació autofirma en el cas que vulgueu fer la signatura amb el vostre certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

  Inici
 • Informació complementària

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
  Nom de l'activitat de tractament: Actualització de dades de contacte en SIP i registre de preferències de comunicació dependents de la capacitat auditiva.
  Finalitat del tractament: manteniment i actualització del Sistema d'Informació Poblacional (SIP).
  Identitat del responsable del tractament: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  Legitimació RGPD 6.1. c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana.
  Drets de les persones interessades: Tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, a la limitació del seu tractament, a oposar-s'hi o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils.
  Les sol·licituds per a exercir aquests drets es podran presentar de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que preveu l'enllaç següent:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
  Més informació: es podrà consultar el Registre d'activitats de tractament de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l'adreça electrònica http://www.san.gva.es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades.
  Podreu contactar amb el delegat de Protecció de Dades en l'adreça electrònica dpd@gva.es.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434, de 31/12/2014).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.