Detall de Procediment

Afecció d'establiments a la normativa en matèria d'accidents greus: alta, modificació, canvi de titularitat, baixa. Comunicació d'accident greu. Indústria

Codi SIA:: 2868369
Codi GVA:: 22034
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar a l'administració l'afecció de l'establiment a la normativa en matèria d'accidents greus. Igualment es comunicaran els accidents greus . Este tràmit no inclou la presentació de la documentació obligatòria per als establiments afectats per la normativa d'accidents greus, que es realitzarà a través del següent tràmit: Presentació de documentació obligatòria per a establiments afectats per la normativa d'accidents greus: Pla d'emergència interior o autoprotecció, informe de seguretat, comunicació de realització d'inspecció periòdica. Indústria (veure apartat de procediments relacionats)

Observacions

Observacions

A) CONTINGUT MÍNIM DEL DOCUMENT D'AFECCIÓ (art. 7. Notificació d'afecció): El document d'afecció, regulat en l'article 7 del Reial decret 840/2015, ha de ser realitzat per la persona titular i ha de contindre el contingut següent: a. Nom o raó social de l'industrial, o els dos, i adreça completa de l'establiment corresponent. b. Domicili social de l'industrial i adreça completa. c. Nom i càrrec del responsable de l'establiment, si és una persona diferent de l'industrial al qual es refereix la lletra a. d. Informació suficient per a identificar les substàncies perilloses i la categoria de substàncies de què es tracte o que hi puguen estar presents. En tot cas: 1. Denominació de la substància, número CAS i número ONU. 2. Identificació de perills i classificació segons el Reglament (CE), núm. 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. 3. Composició i informació dels components si fora una mescla. 4. Categoria a la qual pertany en l'annex 1 part 1 del reial decret esmentat. e. Quantitat i forma física de la substància o les substàncies perilloses de què es tracte. f. Activitat exercida o activitat prevista en la instal·lació o zona d'emmagatzematge. g. Entorn immediat de l'establiment i factors capaços de causar un accident greu o d'agreujar les seues conseqüències, inclosos, quan estiguen disponibles, detalls dels establiments veïns, d'emplaçaments que queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest reial decret, zones i obres que puguen originar o incrementar el risc o les conseqüències d'un accident greu i d'efecte dòmino. B) ACTUALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ D'AFECCIÓ: El/la industrial informarà per endavant l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma davant de les següents circumstàncies i procedirà, si és el cas, a l'actualització de la informació recollida en l'article (notificació d'afecció) del reial decret esmentat: a. Augment o disminució significativa de la quantitat o modificació significativa de les característiques o la forma física de les substàncies perilloses presents, indicada en la notificació anterior, o modificació significativa dels processos en què s'empra. b. Modificació d'un establiment o instal·lació que puga tindre conseqüències importants quant als perills d'accidents greus. c. Tancament definitiu o desmantellament de l'establiment. d. Canvis en el nom o raó social del titular, domicili social, adreça de l'establiment, nom i/o càrrec del responsable de l'establiment. C) CLASSIFICACIÓ DELS ESTABLIMENTS AFECTATS PEL REIAL DECRET 840/2015: Es classifiquen en dos nivells: 1. Establiments de NIVELL INFERIOR: aquells en què estiguen presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 2 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I, però inferiors a les quantitats especificades en la columna 3 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I. Tot això emprant, quan siga aplicable, la regla de la suma de la nota 4 de l'annex I. 2. Establiments de NIVELL SUPERIOR: aquells en els quals estiguen presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de la part 1, o de la part 2, de l'annex I. Tot això emprant, quan siga aplicable, la regla de la suma de la nota 4 de l'annex 1. D) COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS GREUS: Definició: accident greu és qualsevol succés, com una emissió en forma de fuga o abocament, un incendi o una explosió important, que resulte d'un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol establiment al qual siga aplicable aquest reial decret, que supose un risc greu, immediat o diferit, per a la salut humana, els béns o el medi ambient, dins o fora de l'establiment i en el qual intervinguen una o diverses substàncies perilloses. D'acord amb l'article 17 del Reial decret 840/2015, posteriorment al succés, l'industrial, en un termini raonable de temps establit per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, té les obligacions següents: a. Remetre als òrgans competents de les comunitats autònomes, de manera detallada, les causes i els efectes produïts a conseqüència de l'accident. b. Informar els òrgans competents de la comunitat autònoma de les mesures previstes per a: 1. Mitigar els efectes de l'accident a mitjà i llarg termini. 2. Evitar que es produïsquen accidents similars sobre la base de les experiències adquirides. c. Actualitzar la informació facilitada, en cas que investigacions més rigoroses posen de manifest nous fets que modifiquen aquesta informació o les conclusions que dimanen d'aquesta.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada titular de l'establiment o el seu representant legal.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La informació o la seua actualització (en el supòsit d'AFECCIÓ A la NORMATIVA EN MATÈRIA D'ACCIDENTS GREUS), ha de ser remesa per l'industrial, en un termini raonable abans de començar la construcció o explotació, o abans de les modificacions que donen lloc a un canvi en l'inventari de substàncies perilloses. En cap cas podrà superar un any des de la sol·licitud de la llicència d'obra. En el supòsit de COMUNICACIÓ D'ACCIDENT GREU, s'ha d'informar de manera immediata a l'òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria de protecció civil, i, posteriorment, al servei territorial amb competències en matèria d'indústria, en un termini màxim d'1 mes.

Formularis documentació

ALTA: - Formulari web de dades generals, existent en el tràmit telemàtic - Formulari web específic de comunicació d'alta, existent en el tràmit telemàtic - Document de dades d'afecció, amb el contingut establit en l'article 7 (Notificació d'afecció) del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre. MODIFICACIÓ: - Formulari web de dades generals, existent en el tràmit telemàtic - Formulari web específic de comunicació de modificació, existent en el tràmit telemàtic. - Document de dades d'afecció, amb el contingut establit en l'article 7 (Notificació d'afecció) del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre. CANVI DE TITULAR: - Formulari web de dades generals, existent en el tràmit telemàtic - Formulari web específic de canvi de titularitat, existent en el tràmit telemàtic - Document de dades d'afecció, amb el contingut establit en l'article 7 (Notificació d'afecció) del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre. BAIXA - Formulari web de dades generals, existent en el tràmit telemàtic - Formulari web específic de baixa, existent en el tràmit telemàtic - Document de dades d'afecció, amb el contingut establit en l'article 7 (Notificació d'afecció) del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre. COMUNICACIÓ D'ACCIDENT GREU: - Formulari web de dades generals, existent en el tràmit telemàtic - Formulari web específic de comunicació d'accidents, existent en el tràmit telemàtic.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l'enllaç directe Sol·licitud_Presentació autenticada(en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia *Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

ALTA, MODIFICACIÓ, CANVI DE TITULAR, BAIXA: - Presentació de la documentació que procedisca, de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - Revisió per personal tècnic, i inscripció en el Registre específic - Inspecció, si és el cas - Esmena si és el cas. - Expedient sancionador, si és el cas - Finalització i arxiu COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS: - Presentació de la documentació que procedisca, de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - Revisió per personal tècnic, i inscripció en el Registre específic - Inspecció, si és el cas - Esmena si és el cas. - Expedient sancionador, si és el cas - Finalització i arxiu Per a qualsevol dubte relacionat amb la tramitació de l'expedient o amb el contingut del procediment li remetem a INFORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE TRÀMITS, PROCEDIMENTS O ESTAT DELS EXPEDIENTS, on podrà contactar amb el Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines de la província que corresponga : (veure apartat enllaços) http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

Obligacions

Obligacions

Les obligacions generals dels industrials, als establiments dels quals siga aplicable el Reial decret 840/2015, indicades en l'article 5, són les següents: a. Adoptar les mesures que preveu aquest reial decret, quant a la documentació tècnica que cal preparar, les inspeccions periòdiques que cal realitzar, així com totes les altres mesures que resulten necessàries per a previndre accidents greus i limitar les seues conseqüències per a la salut humana, els béns i el medi ambient. b. Col·laborar amb els òrgans competents de les comunitats autònomes i demostrar, en tot moment, i especialment amb motiu dels controls i les inspeccions a què es refereix l'article 21, que han pres totes les mesures necessàries que preveu aquest reial decret.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Sense perjudici de les infraccions que, si és el cas, puga establir la Comunitat Autònoma, l'incompliment del que estableix el Reial decret 840/2015, de 20 d'octubre, serà qualificat i sancionat de conformitat amb la normativa següent: a. Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil b. Títol V, "Infraccions i sancions", de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria. c. Capítol V, "Infraccions i sancions" de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.