Detall de Procediment

Ajudes per a la contractació d'educadores i educadors ambientals en les entitats locals en el marc del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 2568734
Codi GUC: 22048
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-03-2023
13-03-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació/Aportació

 • Resolució

 • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la subvenció és el finançament de la contractació d'educadores i educadors per a la formació, informació, difusió i sensibilització als ciutadans i a les empreses generadores de residus, en la gestió dels residus domèstics per a l'exercici 2021.

Observacions

- L'ajuda concedida és compatible amb altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a les actuacions objecte d'aquestes ajudes, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici de les limitacions que puga establir la normativa a aquest efecte. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost real de l'activitat subvencionada, de conformitat amb l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L'entitat sol·licitant ha de comunicar en el moment de la sol·licitud la concurrència o no concurrència amb altres ajudes o subvencions concedides i/o sol·licitades per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públic o privat, nacional o internacional. També es compromet a comunicar qualsevol ajuda que sol·licite o reba amb posterioritat a aquesta sol·licitud.

Requisits

Els requisits que han de complir són: a) No trobar-se en cap de les causes de prohibició previstes en l'article 13.3 de l'LGS. b) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb la hisenda pública estatal i autonòmica, així com davant de la Seguretat Social. c) Els municipis i mancomunitats beneficiaris han de disposar de plans locals de residus amb l'abast establit en l'article 14 del PIRCV, degudament aprovats segons el procediment establit en la normativa de règim local per a l'aprovació de les ordenances municipals. d) Les àrees metropolitanes i consorcis beneficiaris han de tindre aprovat un preu públic per la gestió separada de bioresidus. e) Les diputacions provincials han de tindre consignat en el seu pressupost de despeses de l'anualitat de la convocatòria, ajudes i subvencions per a fomentar la gestió separada de bioresidus.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris de les subvencions recollides en aquestes bases: a) les entitats locals de la Comunitat Valenciana que, en virtut de la Llei 22/2011 i de la llei de residus CV, presten, com a servei obligatori, la recollida, el transport i el tractament dels residus domèstics generats en les llars, comerços i serveis dels seus respectius àmbits territorials. b) les entitats locals que presten aquests serveis bé de manera independent (municipis) o mitjançant l'associació de diverses entitats locals (àrees metropolitanes, mancomunitats, o diputacions provincials) de conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i en l'article 12.5.a) de la Llei 22/2011. c) els consorcis i les entitats metropolitanes constituïts per a l'execució dels plans zonals de residus establits en el PIRCV i en les ordres d'aprovació d'aquests, en virtut del que disposa l'article 6.3 de la Llei de residus CV i en l'article 108 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Llei règim local CV). d) les diputacions provincials, en virtut de les competències que tenen atribuïdes en virtut de l'article 7 de la Llei de residus CV i en l'article 50 de la Llei règim local CV.

Normativa del procediment

 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
 • Ordre 19/2021, de 4 d'octubre, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a la contractació d'educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana.
 • Resolució de 16 de novembre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d'educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de 2021. [DOGV núm. 9222, de 24.11.2021]
 • Extracte de la Resolució de 16 de novembre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoca a les entitats locals ajudes per a la contractació d'educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de 2021 [DOGV núm. 9222, de 24.11.2021]
 • Resolució del Director General de Qualitat i Educació Ambiental per la que es designa els membres de la comissió de valoració de les sol·licituds de subvenció convocades per Resolució deResolució del Director General de Qualitat i Educació Ambiental per la que es designa els membres de la comissió de valoració de les sol·licituds de subvenció convocades per Resolució de 16 de novembre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica 16 de novembre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Resolució de 20 de maig de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es concedeixen ajudes per a la contractació d'educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021 (DOGV Num. 9426 / 13.09.2022).
 • Resolució de 4 d'octubre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d'educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de 2022 (DOGV Num. 9447 / 11.10.2022).
 • Extracte de la Resolució de 4 d'octubre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d'educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de 2022 (DOGV Num. 9447 / 11.10.2022).
 • Resolució de 20 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes per a la contractació d’educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici de 2023 (DOGV Núm. 9543 / 28.02.2023).
 • Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes a les entitats locals per a la contractació d’educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus en la Comunitat Valenciana, per a l’exercici de 2023.

Termini

Les sol·licituds d'ajuda es presentaran, via telemàtica, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es dirigiran a la persona titular de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental (DOGV Núm. 9543 / 28.02.2023).

Documentació

La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat. L'entitat sol·licitant o el seu representant l'ha de signar digitalment en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: - Per a les entitats locals municipals i mancomunitats: a) La sol·licitud s'ha de presentar signada pel seu representant legal amb el segell de la corporació. b) Certificat de la persona que exercisca la secretaria de l'entitat local d'aprovació del pla local de gestió de residus domèstics d'acord amb el que prescriu el PIRCVA2019. c) Les mancomunitats han d'aportar un certificat de la secretaria de l'entitat que acredite l'aprovació d'un preu públic per la gestió separada de bioresidus. - Per als consorcis de residus: a) La sol·licitud s'ha de presentar signada pel legal representant de l'entitat. b) Certificat de la secretaria de l'entitat que acredite l'aprovació d'un preu públic per la gestió separada de bioresidus. c) Certificat de la secretaria de l'entitat del fet que tots els municipis que hi formen part han prestat la seua conformitat que la prestació del servei d'educadors ambientals per part de l'entitat. - Per a les diputacions provincials a) La sol·licitud s'ha de presentar signada pel seu representant legal amb el segell de la corporació b) Certificat de la persona que exercisca la secretaria de l'entitat local d'aprovació del pressupost de l'entitat en el qual s'inclou la partida de despesa destinada a fomentar la gestió separada de bioresidus. - Per a totes les entitats locals. a) Certificat de l'acord de l'òrgan de govern competent d'aprovació de la documentació i de presentació de la sol·licitud a la convocatòria. b) Declaració responsable de l'òrgan de govern competent de l'entitat sol·licitant sobre altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles. c) Certificat de la intervenció de l'entitat sol·licitant de disponibilitat pressupostària de la despesa objecte de l'ajuda. d) Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. e) Memòria explicativa que ha d'incloure: Descripció de les activitats d'educació ambiental que desenvoluparan els educadors ambientals que cal contractar. Procediment de contractació del personal, en el cas de subcontractació, procediment de contractació. Calendari previst de desenvolupament de l'actuació dividit, en el seu cas, per actuacions o fases d'implantació o desenvolupament. Pressupost de l'actuació que cal realitzar signat per la persona sol·licitant o representant. f) Imprés de manteniment de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana omplit degudament. IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han de ser enviats en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones/entitats que les subscriguen. Només s'admetrà una única sol·licitud per Entitat.

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Normativa

Procés de tramitació

La instrucció del procediment correspon a la subdirecció general de Qualitat i Educació Ambiental, que acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució. L'òrgan instructor comprovarà el compliment de les condicions per a adquirir la condició d'entitat local beneficiària, així com els requisits establits en les presents bases, constatant que les sol·licituds contenen tota la documentació necessària. En cas que es detecten deficiències en la sol·licitud o falta de documentació, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, en un termini no superior a deu dies, esmene la sol·licitud o aportació els documents requerits, amb l'advertiment que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida en la seua sol·licitud, conforme al que es disposa en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. L'incompliment dels requisits establits en l'Ordre o la presentació fora del termini establit en la corresponents convocatòria comportarà la inadmissió de la sol·licitud, en els termes legalment establits. Finalitzada la fase d'instrucció s'emetrà un informe relacionant les sol·licituds que compleixen amb els requisits establits en la base Setena.

Criteris de valoració

La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 55 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. Els criteris de selecció garantiran la transparència i la no-discriminació. Per a l'atorgament de les subvencions, a l'efecte d'establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds admeses a tràmit, la comissió de valoració tindrà en compte exclusivament l'ordre de presentació de la sol·licitud, fins a l'esgotament dels fons.
Termini alegació: OBERT

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes, i aportar tota la informació i documentació que els siga requerida. d) Comunicar a la Conselleria competent en residus l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol altres administracions, ens públics o privats. e) Les altres que hi ha previstes en l'article 14 de l'LGS i del seu reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant Reglament LGS). f) Complir el que s'estableix en l'article 2.1 d) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte a l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, de conformitat amb els articles 6, 7 i 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tal com indica l'article 8.4 de la Llei 2/2015, així com l'article 18 de l'LGS. g) Mantindre a la disposició de l'Administració, durant almenys els quatre anys següents al pagament final, els justificants de pagament de les despeses finançades i dels ingressos per les ajudes percebudes. h) Elaborar i aplicar el Pla d'igualtat, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional setena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb els articles 10, 14, 25.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició, o bé s'hi podrà plantejar, en contra, directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'ordre. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de l'ordre. Tot això, sense perjudici de la possible interposició de qualsevol altre recurs que siga procedent per a la defensa de les entitats interessades.

Quantia i cobrament

La quantia total màxima habilitada a aquest efecte és de 185.000 euros amb càrrec les aplicacions pressupostàries que les financen. La quantia de l'ajuda que es podrà rebre sobre la despesa elegible estarà en funció de la població de cada municipi, i no podrà ser superior a 59.999,99 euros. En les entitats locals supramunicipals, es computarà la població per la suma de la de les entitats locals que la componen. El nombre de persones educadores que s'han de contractar seran les que es determinen en l'article 14 del PIRCVA: Els municipis que tinguen menys de 5.000 habitants podran agrupar-se per a compartir aquest educador ambiental. Per a municipis amb més de 5.000 habitants censats segons l'INE, s'ha de disposar de més d'un educador ambiental, segons la proporció següent: a) Fins a 5.000 habitants dada INE: Mínim 1 educador ambiental a jornada completa. b) Entre 5.001 habitants i 9.999 habitants dada INE: Mínim 2 educadors ambientals a jornada completa. c) Entre 10.000 habitants i 50.000 habitants dada INE: Mínim 3 educadors ambientals a jornada completa. d) Entre 50.001 habitants i 99.999 habitants dada INE: Mínim 4 educadors ambientals a jornada completa. e) Entre 100.000 habitants i 199.999 habitants dada INE: Mínim 5 educadors ambientals a jornada completa. f) Entre 200.000 habitants i 299.999 habitants dada INE: Mínim 6 educadors ambientals a jornada completa. g) Entre 300.000 habitants i 399.999 habitants dada INE: Mínim 7 educadors ambientals a jornada completa. h) Entre 400.000 habitants i 1.000.000 habitants dada INE: Mínim 8 educadors ambientals a jornada completa.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de tres mesos comptats a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, les entitats interessades podran entendre's com a desestimades les pretensions per silenci administratiu en els termes que preveu la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

Òrgans resolució

Es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental la competència per a resoldre les convocatòries corresponents.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Termini justificació: OBERT

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit