Ajudes per a la contractació d'educadores i educadors ambientals en les entitats locals en el marc del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2568734
|
Codi GVA: 22048
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de la subvenció és el finançament de la contractació d'educadores i educadors per a la formació, informació, difusió i sensibilització als ciutadans i a empreses generadores de residus, en la gestió dels residus domèstics per a l'exercici 2024.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

- L'ajuda concedida és compatible amb altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a les actuacions objecte d'aquestes ajudes, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici de les limitacions...

Saber més

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran ser beneficiaris de les subvencions recollides en aquestes bases: a) les entitats locals de la Comunitat Valenciana que, en virtut de la Llei 22/2011 i de la llei de residus CV, presten, com a servei obligatori, la recollida, el transport i el tractament dels residus domèstics generats en...

Saber més
Requisits

1. Totes les sol·licituds s'acompanyaran, amb caràcter obligatori i a fi d'establir l'orde de prelació, de la següent documentació: 1.a. – Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. – Acreditació, quan siga...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La instrucció del procediment correspon a la subdirecció general de Qualitat Ambiental , que acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució. L'òrgan instructor comprovarà el compliment...
Saber més
Criteris de valoració
La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds d'ajuda es presentaran, via telemàtica, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i es dirigiran a la persona titular de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental (DOGV...

Saber més
Documentació
La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat. L'entitat sol·licitant o el seu representant l'ha de signar digitalment en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de tres mesos comptats a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, les entitats interessades podran...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Les quantia total màxima habilitades a tal fi és de 441.892,26 euros amb càrrec a l'aplicacions pressupostàries que les financen. La quantia de l'ajuda que es podrà rebre sobre la despesa elegible estarà en funció de la població de cada municipi, i no podrà ser superior a 40.000 euros. En les...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent, així...
  Saber més
  Observacions

  De conformitat amb el que establixen els articles 112, 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb els articles 10, 14, 25.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental la competència per a resoldre les convocatòries corresponents.