Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació semestral de grans tenidors d'habitatges buits i deshabitats.

  Objecte del tràmit

  Comunicació amb caràcter semestral de la relació d'habitatges que, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, es troben desocupades de forma continuada per un període superior a un any i la relació d'habitatges que no es destinen de manera efectiva a l'ús residencial legalment previst, d'acord amb el que s'estableix en la normativa reguladora de la funció social de l'habitatge.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que tinguen la consideració de grans tenidors d'habitatge.

  Requeriments

  Tindre la consideració de Gran Tenidor d'Habitatge.
  Serà gran tenidor d'habitatges la persona física o jurídica que exercisca una activitat econòmica en l'àmbit immobiliari i dispose de més de deu habitatges en qualsevol règim o modalitat de gaudi en els termes previstos en la legislació reguladora de la funció social de l'habitatge.

  En el còmput del nombre d'habitatges a què es refereix el paràgraf anterior, no es consideraran aquelles en les quals concórrega alguna de les causes justificades de desocupació previstes en aquest decret.

  Les persones físiques o jurídiques que en l'exercici de la seua activitat immobiliària operen per compte de tercers i, en particular, els qui presten serveis d'intermediació o gestió d'actius, únicament tindran la consideració de grans tenidors quan gestionen més de deu habitatges d'un mateix propietari, qualsevol que siga la forma de gestió que realitzen.

  Els efectes previstos en el present decret s'estenen als habitatges que pertanguen a un gran tenidor de manera directa o indirecta a través de la seua participació en altres societats o grups de societats i, en particular, s'estendran als habitatges propietat de les seues filials, entitats de gestió d'actius i societats immobiliàries sota el seu control.

  Es considerarà que existeix grup de societats quan concórrega algun dels supòsits establit en l'article 42 del Codi de Comerç.

  Quan, d'acord amb el que es preveu en l'apartat primer més d'una persona física o jurídica tinga la consideració de gran tenidor respecte d'un mateix habitatge i, en particular, en els supòsits d'intermediació de les entitats de gestió d'actius immobiliaris i de gestió de préstecs hipotecaris, les obligacions derivades d'aquest decret tindran caràcter individual per a cadascun els subjectes obligats, sense perjudici que els procediments declaratius s'entenguen exclusivament amb la persona titular de l'habitatge.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La comunicació es realitzarà cada 6 mesos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En cas d'actuar la persona obligada a realitzar la comunicació per mitjà de representant, haurà d'aportar-se la documentació acreditativa de la citada representació quan aquesta no conste inscrita en el Registre Electrònic d'Apoderaments.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_COM_VACIAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22071

  Tramitació

  Atesa la condició de professionals de les grans tenidors, aquests estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol comunicació o tràmit previst en relació amb la comunicació d'habitatge deshabitat.

  Informació adicional

  Les persones obligades a realitzar la comunicació hauran de facilitar tota la informació indicada en la normativa reguladora de la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana i, en particular, la prevista en l'article 21 del Decret 130/ 2021, d'1 d'octubre, Del Consell, pel qual s'aprova el reglament per a la mobilització d'habitatges buits i deshabitats.

  En conseqüència, tots els camps del tràmit de comunicació semestral són d'emplenament obligatori, llevat que expressament s'assenyale el contrari. Sense l'emplenament dels camps obligatoris no podrà ser enviada la comunicació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana
  - Decret 130/2021, d'1 d'octubre, del Consell, d'aprovació del reglament per a la mobilització d'habitatges buits i deshabitats

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 2/2017, de 3 de febrer

  Vegeu Decret 131/2021, de 1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.