Detall de Procediment

Convocatòria avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes, en les figures de professora o professor contractat doctor, professora o professor ajudant doctor i professora o professor d'universitat privada. Convocatòria 2022.

Codi SIA: 211038
Codi GUC: 2209
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA AVAP
Termini de sol·licitud: TANCAT
(29-11-2022
28-12-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Millora de la qualitat del sistema universitari, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, introdueix la necessitat de disposar de mecanismes externs d'avaluació, d'acord amb criteris objectius i procediments transparents que garantisquen el compliment dels principis de mèrit i capacitat en la selecció i l'accés del professorat.

Observacions

* GARANTIES I EFECTES 1. Els efectes de l'avaluació positiva, dictada per l'òrgan competent, no estan subjectes a cap termini de caducitat i tindran efectes per a la contractació en les corresponents figures en totes les universitats valencianes. 2. La persona interessada que haja obtingut una avaluació negativa en l'anterior convocatòria d'avaluació de professorat de l'AVAP no podrà sol·licitar una nova avaluació, respecte de la mateixa figura contractual, en el termini de sis mesos a comptar de la data en la qual es va dictar la resolució.

Requisits

Diferenciats per a cada figura contractual de professorat: 1. Professora o professor contractat doctor i professora o professor doctor d'universitat privada: - Estar en possessió del títol de doctorat o, si és el cas, de l'homologació d'aquest, en la data de finalització del període de sol·licitud d'avaluació establit en aquesta convocatòria. - Aconseguir una puntuació final mínima de 55 o més punts, amb un mínim de 25 punts que corresponguen a l'experiència investigadora i un mínim de 15 punts a l'experiència docent. 2. Professora o professor ajudant doctor: - Estar en possessió del títol de doctorat o, si és el cas, de l'homologació d'aquest, en la data de finalització del període de sol·licitud d'avaluació establit en aquesta convocatòria. - Aconseguir una puntuació final mínima de 50 o més punts amb un mínim de 25 punts que corresponguen a l'experiència investigadora.

Qui pot sol·licitar-ho?

Totes les persones que, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, sol·liciten a l'AVAP l'avaluació per a ser contractades per les universitats de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les figures següents: professora o professor ajudant doctor, professora o professor contractat doctor, i professora o professor d'universitat privada.

Normativa del procediment

  • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 307, de 24/1/2001 i BOE núm. 89, de 13/4/2007).
  • Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (DOCV núm. 5267, de 26/05/2006).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9479 de 28/11/2022)

Documentació

Al formulari normalitzat de sol·licitud d'avaluació emplenat telemàticament s'adjuntarà escanejada la següent documentació: 1 Justificant bancari del pagament de la taxa. 2 Curriculum vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, que es pot obtindre en la pàgina web http://cvn.fecyt.es/. 3 Títol de doctorat o, en defecte d'això, certificació de l'òrgan competent de la corresponent universitat, acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. 4 En el cas de títols de doctorat obtinguts a l'estranger, certificat de reconeixement o d'homologació espanyola del títol. 5 Títol o títols de grau, llicenciatura, arquitectura o enginyeria. 6 Quan corresponga, esment de Doctorat Internacional, Europeu i Industrial. 7. Certificat de tota la docència impartida que s'haja fet constar en el currículum, expedit per la Secretaria General de la universitat corresponent. 8. En el seu cas, certificat acreditatiu, expedit per l'òrgan competent en matèria d'investigació de cada universitat (vicerectorat correspondiene), de: a) Haver gaudit d'alguna beca d'investigació pre o postdoctoral concedida en convocatòries públiques en concurrència competitiva, en el qual figure el període gaudit. b) Haver gaudit d'algun contracte d'investigació pre o postdoctoral a través de convocatòries públiques en concurrència competitiva, en el qual figure el període realitzat. c) Haver participat en projectes d'investigació subvencionats en convocatòries públiques en concurrència competitiva, tant d'àmbit autonòmic, nacional, europeu o altres d'àmbit internacional, en el qual figure el tipus i temps de participació (duració de la participació en el projecte i dedicació a aquest, especificant si aquesta ha sigut a temps complet o parcial) i grau de responsabilitat en el projecte de la persona sol·licitant així com l'import de la subvenció concedida. 9. Informe o certificat de la vida laboral. 10. Principals aportacions científiques: Indicar la relació de les millors aportacions científiques realitzades per la persona sol·licitant. - S'ha de tindre en compte que per a la figura de professora o professor ajudant doctor, es requereix fins a un màxim de 10 aportacions científiques. - S'ha de tindre en compte que per a la figura de professora o professor contractat doctor i per a la figura de professora o professor d'universitat privada, es requereix fins a un màxim de 15 aportacions científiques. En el cas de llibres o capítols de llibre, s'acrediatarán mitjançant la presentació de la primera i de l'última pàgina de la publicació. En el cas d'articles s'acreditarà mitjançant la presentació de la publicació completa. En cas de treballs acceptats i pendents de publicació, es justificaran amb l'acceptació de l'editorial o organisme responsable de la publicació. 11. Certificat oficial d'idiomes. 12. DNI/NIE 13. Sol·licitud emplenada i signada pel sol·licitant. * Només es podran fer constar en el currículum els mèrits que puguen ser acreditats fefaentment. Inicialment no es requereix la presentació de tota la documentació addicional referent a aquests mèrits, excepte la prevista en els apartats anteriors. No obstant això, l'AVAP podrà requerir a les persones sol·licitants, quan ho considere necessari, que acrediten cadascun dels mèrits al·legats en el currículum.

Taxa o pagament

L'AVAP realitzarà l'avaluació amb el previ pagament de la taxa per cada figura d'avaluació (AD, CD UP). Aquest pagament haurà de realitzar-se mitjançant una transferència bancària o ingrés al compte de l'AVAP que s'indica a continuació: - Entitat CAIXABANK - IBAN ES68 2100 7596 1113 0003 2927 Estan exempts del pagament de la taxa: a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. b) Els contribuents que siguen víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haguera sigut determinat en expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent o per resolució judicial ferma. c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

Presentació

Telemàtica
La presentació de les sol·licituds es realitzarà de manera electrònica a través del següent enllaç: https://profavap.avap.es A l'efecte del còmput de terminis serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La tramitació es durà a terme a través de la plataforma d'avaluació ProfAvap, que es pot trobar en la pàgina web de l'AVAP, en la pestanya de "Professorat" https://profavap.avap.es. Les persones interessades han de registrar-se amb usuari i contrasenya, creant un compte nou. No és necessari disposar de certificat digital. Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, es disposa en la mateixa plataforma d'un qüestionari d'autoavaluació, amb la finalitat d'obtindre una acte-baremació i decidir si presentar o no la sol·licitud amb la qual s'inicia el procediment d'avaluació. Aquesta acte-baremació no és vinculant dins del procediment d'avaluació. El formulari de sol·licitud s'emplenarà també des de la plataforma i una vegada emplenada i signada, s'adjuntarà a la mateixa tota la documentació exigida en l'apartat 7 de la present Resolució. Si es desitja sol·licitar una avaluació per a més d'una figura contractual, s'indicarà en la pàgina d'inici de la plataforma, des d'on es donarà l'opció d'assenyalar a quina figura o figures es presenta la persona interessada. La presentació de la sol·licitud es podrà acreditar mitjançant el justificant electrònic que rebrà la persona sol·licitant en el correu proporcionat. - Quan les sol·licituds presentades en termini no reunisquen els requisits exigits o s'haguera omés la presentació dels documents necessaris per a la tramitació del procediment, tal com s'estableix en el punt 4 de la present convocatòria, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta aportant els documents preceptius. Tot això de conformitat amb el que es preveu en l'article 68.1 de la Llei 39/2015. En la sol·licitud s'autoritzarà, en el seu cas, a l'AVAP a realitzar telemàticament el requeriment d'esmena de documentació així com totes les notificacions del procediment. - En el cas que la persona sol·licitant no esmenara aquesta falta en el termini assenyalat se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015. - El director general de l'AVAP resoldrà les sol·licituds d'avaluació presentades en exercici de les atribucions establides per l'article 9.2.j del Decret 6/2008 de 18 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. - La resolució haurà d'indicar el caràcter positiu o negatiu de l'avaluació i la figura contractual per a la qual té validesa. Les resolucions l'avaluació de les quals siga negativa es motivaran, incloent al costat de la resolució l'informe emés pel respectiu comité d'avaluació, que haurà de seguir i respectar els criteris d'avaluació i de la present convocatòria.

òrgans de tramitació

Observacions

Recurs d'alçada davant de la Comissió Executiva de l'AVAP, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació d'aquesta, d'acord amb el que estableix l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos a partir de la data de finalització de cadascun dels terminis de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució s'entendrà desestimada la sol·licitud d'avaluació en els termes previstos en l'article 24.2 de la Llei 39/2015, en relació amb l'article 1 de la Llei orgànica d'Oniversidades, respecte de la transferència de facultats relatives al servei d'educació superior. El còmput d'aquest termini s'interromprà durant el termini requerit per a l'esmena i millora de la sol·licitud.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa