Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana per a l'any 2019 (IVAJ)

  Objecte del tràmit

  S'estableixen les condicions de la convocatòria de la subvenció a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, inscrites en el Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Comunitat Valenciana, per a finançar les despeses corrents i de personal del programa general d'activitats 2019 i l'objecte de les quals és el que recull l'annex II de l'ordre de bases.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les subvencions les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, que estiguen inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Poden obtindre la condició de beneficiaris d'aquestes ajudes les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut que complisquen amb els requisits següents:
  - Tindre una implantació territorial en, com a mínim, quinze localitats de dues províncies de la Comunitat Valenciana.
  - Estar inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana.
  Aquesta inscripció s'ha d'haver efectuat amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - L'import global màxim de les ajudes és de 500.000 euros.
  - Per a calcular la quantia que es concedirà a cada beneficiari, es realitzarà el repartiment de l'import global màxim de manera proporcional a la puntuació obtinguda pels sol·licitants que reunisquen els requisits, d'acord amb la fórmula següent:
  X = P x Vp
  X = subvenció concedida.
  P = puntuació obtinguda per sol·licitud.
  Vp = Valor econòmic del punt, que serà el resultant de dividir l'import global màxim de la línia de subvenció entre el nombre total de punts obtinguts per totes les sol·licituds admeses que complisquen amb els requisits de la convocatòria.

  PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
  - El règim de pagament de la subvenció, així com el termini de justificació de les ajudes, serà el que estableixen els articles 15 i 17 de l'annex II de l'ordre de bases.
  - Per a fer efectiu el pagament de les ajudes concedides, els beneficiaris han d'aportar les dades bancàries, en les quals se sol·licita que es faça l'ingrés de la subvenció.

  * El pagament d'aquestes ajudes es podrà realitzar mitjançant dos entregues parcials al llarg de l'exercici pressupostari, amb posterioritat a la justificació documental efectiva i la correcta aplicació de les despeses que siguen conseqüència de les activitats objecte d'aquestes.
  Aquests pagaments es podran realitzar en els següents terminis:
  - Fins al 50 % de l'ajuda concedida, amb la prèvia justificació de les despeses per aquest import, que es podrà presentar fins a l'1 de setembre de l'exercici pressupostari.
  - La resta s'abonarà, amb la prèvia justificació de l'import que falte fins a completar el total de la subvenció, en el termini que s'estableix en l'article 17 de l'annex II esmentat.

  No obstant això, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari ha de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i aportar declaració responsable de no ser deutor per resolució de procediment de reintegrament de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  S'àmplia el termini de presentació de sol·licituds per Resolució de 18 d'abril de 2019 (DOGV núm. 8536 de 26/04/2019). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 20 de maig de 2019.

  El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8526, de 10/04/2019).

  L'incompliment d'aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud per extemporània.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  UNITAT TERRITORIAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - CASTELLÓ
  C/ ORFEBRES SANTALÍNEA, 2Ver plano
  12005 Castelló de la Plana
  Tel: 964558850
  UNITAT TERRITORIAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 966478100
  INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
  C/ HOSPITAL, 11Ver plano
  46001 València
  Tel: 963108570

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Quina documentació s'ha de presentar?
  1. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:
  a) Declaració responsable acreditativa de no exercir cap activitat econòmica i, en cas que, excepcionalment, el sol·licitant duga a terme alguna activitat econòmica, del fet que la subvenció concedida no la finançarà. S'inclou en el model de sol·licitud (apartat D).
  d) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que s'inclou en el model de sol·licitud (apartat D).
  c) Declaració responsable del fet que tot el personal que presta serveis en l'entitat sol·licitant de l'ajuda compleix el que s'estableix en article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, i el que estableix l'article 8.4 i 5 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat (apartat D de la sol·licitud).
  d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, de l'exempció d'aquesta obligació per part de l'entitat sol·licitant de l'ajuda, signada pel representant legal d'aquesta, que s'inclou en el model de sol·licitud, en compliment del que estableix l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat, que s'inclou en l'apartat D del model de sol·licitud.
  e) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Per a això, el sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que disposa el
  Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Qui no atorgue aquesta autorització haurà d'aportar la documentació acreditativa del fet que es troba al corrent de les obligacions esmentades (apartat G de la sol·licitud).

  f) Autorització expressa a l'Institut Valencià de la Joventut, inclosa en l'apartat G de la sol·licitud, perquè aquest comprove les dades d'identitat del representant legal de l'associació o entitat sol·licitant mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Reial decret 522/2006, de 28 d'abril i el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.
  No obstant això, si, de la comprovació efectuada, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions que siguen procedents per a aclarir-la.
  Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d'aportar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, el passaport o el número d'identificació d'estranger, segons siga procedent.
  En el cas que, en el Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Comunitat Valenciana, no conste la condició de la persona que pretenga actuar en representació de l'entitat sol·licitant de l'ajuda com a representant legal d'aquesta, tal condició haurà d'acreditar-se mitjançant una escriptura de poder o un certificat del secretari de l'entitat en el qual es faça referència a l'acord de l'assemblea general o el precepte dels estatuts en què així s'establisca.

  g) Fotocòpia compulsada de la targeta del número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant de l'ajuda.
  h) Documentació acreditativa de tindre contractada una assegurança o garantia financera adequada a les característiques i circumstàncies de l'activitat desenvolupada pels voluntaris, que els cobrisca els riscos d'accident i malaltia derivats directament de l'activitat voluntària desenvolupada durant 2019, d'acord amb l'article 14.2.c de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, que haurà de preveure el nombre de voluntaris assegurats.

  i) Fitxa resum en què es recullen, de manera succinta, totes les activitats programades amb la indicació del període de realització, el nombre de destinataris previstos i l'import sol·licitat, segons el model que s'inclou en l'annex II d'aquesta resolució.
  j) Activitats 2019 objecte de la subvenció. Les activitats que es volen realitzar s'han de presentar omplint un exemplar del model d'annex III per cada una de les activitats que s'hagen indicat en la fitxa resum de la lletra anterior i s'han d'atindre al que s'ha assenyalat en l'article 1 de l'annex II de l'ordre de bases, en el qual s'ha de fer una clara referència a cada un dels aspectes que es recullen per a la valoració en l'article 6.a de l'annex II de l'ordre de bases.
  k) Balanç de situació i compte de resultats de l'entitat de l'any 2018 o, excepcionalment, relació d'ingressos i despeses, en un document signat pel secretari\ària i amb el vistiplau o la conformitat de la persona que represente legalment l'entitat sol·licitant de l'ajuda.
  En el cas que l'entitat sol·licitant de l'ajuda opte per presentar la relació d'ingressos i despeses esmentada, ha d'utilitzar el model que s'inclou com a annex IV a aquesta resolució.
  l) Acreditació de la implantació territorial de l'entitat en, almenys, 15 localitats de dues províncies de la Comunitat Valenciana.

  Perquè quede acreditada la implantació de l'entitat en cada municipi, s'ha de presentar conjuntament:
  U. Certificació expedida pel respectiu ajuntament, pel consell local de la joventut corresponent o pel Consell Valencià de la Joventut. A l'efecte del que preveu aquesta resolució, les certificacions tindran un període de vigència de cinc anys des de la data de l'expedició. En qualsevol cas, perquè es tinguen en compte, serà necessari que es troben en vigor l'últim dia del termini concedit per a la presentació de les sol·licituds d'ajuda.
  Dos. Declaració responsable d'haver realitzat en aquesta localitat, com a mínim, una activitat de les subvencionables en la present convocatòria durant 2018, signada pel representant legal de l'entitat, segons l'annex V.
  Els dos documents seran necessaris per a acreditar l'esmentada implantació territorial i, en cas de no acreditar la mínima implantació requerida, l'entitat no podrà obtindre la condició de beneficiària de les ajudes regulades en la present convocatòria.
  m) Domini de la pàgina web.
  n) En el cas que l'entitat sol·licitant de l'ajuda es vulga beneficiar de la possibilitat prevista en l'article 6.f de l'annex II de l'ordre de bases, ha d'aportar, d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat, una fotocòpia compulsada dels contractes dels treballadors discapacitats i dels seus certificats de minusvalidesa expedits per l'organisme oficial competent, d'acord amb el que preveu la normativa vigent, juntament amb els corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la Seguretat Social i de les retencions de l'IRPF en l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
  ny) Model de domiciliació bancària de l'entitat beneficiària de l'ajuda en la qual se sol·licita que es faça l'ingrés de la subvenció, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant de l'Institut Valencià de la Joventut; en aquest cas, s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquest efecte.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES A ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT 2019

  [ANNEX II] ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT. FITXA RESUM D'ACTIVITATS 2019

  [ANNEX III] ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT. ACTIVITATS SOL·LICITADES 2019

  [ANNEX IV] RELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'ENTITAT RELATIVA A L'ANY 2018

  [ANNEX V] ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT. DECLARACIÓ RESPONSABLE IMPLANTACIÓ TERRITORIAL

  [ANNEX VI] ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA D'ACTIVITATS 2019

  [ANNEX VII] ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT. FITXA RESUM DE DESPESES PER ACTIVITATS 2019

  [ANNEX VIII] ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT RELACIÓ DE DESPESES O FACTURES D'ACTIVITATS SUBVENCIONADES 2019

  [ANNEX IX] ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT DETALL DESPESES DE PERSONAL D'ACTIVITATS SUBVENCIONADES 2019

  [ANNEX X] CERTIFICAT DE COMPTABILITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Una vegada rebudes les sol·licituds i incoat l'expedient, l'òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es notificarà a l'entitat sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà que esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

  3. Es delega en el director general de l'Institut Valencià de la Joventut la competència per a dictar aquesta resolució.

  4. L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspon al Servei de Gestió i Planificació de l'IVAJ, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que reuneixen els requisits per a poder ser tramitades.

  5. L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient, a la vista de la documentació que hi consta i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà recaptar els informes dels organismes i entitats que estime oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.

  6. Una vegada examinades les sol·licituds i per a la valoració i proposta de concessió de les subvencions, es constituirà una comissió d'avaluació.

  7. El director general de l'Institut Valencià de la Joventut, a la vista de la proposta de la comissió avaluadora, resoldrà sobre les sol·licituds d'ajudes presentades. La denegació de l'ajuda ha de ser motivada i les raons s'han de fer constar en la resolució, de manera que queden acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopte.

  8. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de 3 mesos, a comptar de la presentació de la sol·licitud, sempre que aquesta complisca els requisits exigits i que s'aporte tota la documentació requerida. En cas contrari, el còmput del termini s'iniciarà a partir del moment en què s'esmene la sol·licitud.
  Si, transcorregut aquest termini, no ha recaigut cap resolució expressa, les sol·licituds presentades podran entendre's desestimades.

  9. La resolució de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de concessió es pot interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós administratiu competents, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació. Tot això, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu l'article 6: "Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció i ponderació d'aquests", de l'annex II de l'Ordre 19/2016, de 16 de novembre.

  Obligacions

  Vegeu l'article 3: "Obligacions dels beneficiaris", de l'annex II de l'Ordre 19/2016, de 16 de novembre.

  Sancions

  La no-presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció i la consegüent revocació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 19/2016, de 16 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes en matèria de joventut (DOGV núm. 7921, de 21/11/2016).
  - RESOLUCIÓ de 28 de març de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana per a l'any 2019. (DOGV núm. 8526, de 10/04/2019).
  - RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual s'àmplia el termini de sol·licituds de la Resolució de 28 de març de 2019, per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2019. (DOGV núm. 8536 de 26/04/2019)
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 19/2016, de 16 de novembre (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 28 de març de 2019.

  Veure Resolució de 18 d'abril de 2019

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.