Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana per a l'any 2020 (IVAJ)

  Objecte del tràmit

  Aportació documental corresponent a les subvencions de concessió directa per la Covid-19 a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut detallades en l'annex del DECRET 148/2020, de 2 d'octubre, del Consell per al finançament dels seus programes d'activitats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les subvencions les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut que figuren l'annex del DECRET 148/2020, de 2 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per la Covid-19 a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

  Requeriments

  Les actuacions subvencionades hauran d'adaptar-se per a donar resposta a les conseqüències socials i sociosanitàries de la pandèmia Covid-19 i seran les següents:
  1. Promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu.
  2. Formació del voluntariat juvenil.
  3. Oci educatiu juvenil.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - L'import global màxim de les ajudes és de 500.000 euros.
  - La quantia de la subvenció és la que es detalla en l'annex del DECRET 148/2020, de 2 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per la Covid-19 a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

  PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
  El règim de pagament de la subvenció, així com el termini de justificació de les ajudes, seran els que s'estableixen en l'article 9 del DECRET 148/2020, de 2 d'octubre, del Consell.
  Per a fer efectiu el pagament de les ajudes concedides, les associacions i entitats beneficiàries hauran d'aportar les dades bancàries, en les quals se sol·licita que es faça l'ingrés de la subvenció.
  El pagament d'aquestes ajudes es podrà realitzar immediatament, una vegada concedides, pel 100% del seu import.
  El termini per a l'execució de despeses i actuacions associades als programes subvencionats, podran realitzar-se fins al 31 de març 2021. Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar la despesa objecte de la subvenció atorgada, com a màxim el 30 d'abril de 2021.
  No obstant això, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i aportar declaració responsable de no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'art 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la posada en disposició del procediment telemàtic (Annexos I, II, III i resta de documentació que es detalla en el punt 1 de l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?").
  El termini de justificació de la subvenció serà com a màxim fins al 30 d'abril de 2021 (Annexos IV, V, VI, VII i resta de documentación que es detalla en el punt 2 de l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?").

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Tràmit exclusivament telemàtic

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=221

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Juntament amb la conformitat a rebre la subvenció (Annex I) es presentarà la següent documentació:
  a) Acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en cas de no haver autoritzat l'IVAJ per a obtindre aquesta informació.
  b) Dades d'identitat del representant legal de l'associació o entitat sol·licitant en cas de no haver autoritzat l'IVAJ per a obtindre aquesta informació.
  En el cas que, en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana, no conste la condició de la persona que pretenga actuar en representació de l'entitat sol·licitant de l'ajuda com a representant legal d'aquesta, tal condició haurà d'acreditar-se mitjançant escriptura de poder o certificat del secretari de l'entitat en el qual es faça referència a l'acord de l'Assemblea General o precepte dels estatuts en què així s'establisca.
  c) Targeta del Número d'Identificació Fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant de l'ajuda.
  d) Documentació acreditativa de tindre contractat un segur o garantia financera adequada a les característiques i circumstàncies de l'activitat desenvolupada pels voluntaris, que els cobrisca els riscos d'accident i malaltia derivats directament de l'activitat voluntària desenvolupada, d'acord amb l'article 14.2.c) de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, que haurà de contemplar el nombre de voluntaris assegurats.
  e) Fitxa resum en la que es recullen, de manera succinta, totes les activitats programades amb indicació del període de realització, núm. de destinataris previstos i import sol·licitat, segons model que s'inclou en l'annex II.
  f) Activitats objecte de la subvenció. Les activitats a realitzar es presentaran emplenant un exemplar del model d'annex III per cadascuna de les activitats que s'hagen relacionat en la fitxa resum del annex II i atendrà a l'assenyalat en l'article 6 del Decret.
  ATENCIÓ: l'annex III només deixa usar-lo una vegada, per a emplenar-lo per a la resta d'activitats s'envia per la pestanya d'ALTRES DOCUMENTS.
  g) Domini de la pàgina web inclòs en l'apartat h de l'annex I
  h) Model de domiciliació bancària de l'entitat beneficiària de l'ajuda en la qual se sol·licita que es faça l'ingrés de la subvenció, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant l'Institut Valencià de la Joventut i en aquest cas s'indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquest efecte.

  2. Per a justificar la subvenció es presentaren els següents documents:
  a) Una memòria justificativa de les activitats objecte de subvenció (Annex IV)
  b) Una relació de despeses o factures per activitats (Annex V)
  c) Una relació detallada de les despeses de personal (Annex VI)
  d) Certificat de comptabilització de la subvenció (Annex VII)
  e) Còpies compulsades de les factures, així com els documents justificatius del pagament efectiu de cadascuna d'elles.
  f) Nómines del personal que hi haja treballat directament en el programa subvencionat, juntament amb els corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la Seguretat Social i de les retencions i ingressos de l'IRPF en l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES A ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT

  [ANNEX II] ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT. FITXA RESUM D'ACTIVITATS

  [ANNEX III] ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT. ACTIVITATS SOL·LICITADES

  [ANNEX IV] RELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'ENTITAT RELATIVA A L'ANY 2020

  [ANNEX V] ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT. DECLARACIÓ RESPONSABLE IMPLANTACIÓ TERRITORIAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud i la documentació corresponent a la justificació de la subvenció sol es poden presentar de manera telemàtica mitjançant un sistema de signatura electrònica admesa en la Generalitat.
  Únicament es presentaran presencialment les còpies compulsades de les factures, així com els documents justificatius del pagament efectiu de cadascuna d'elles i les nòmines del personal que hi haja treballat directament en el programa subvencionat, juntament amb els corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la Seguretat Social i de les retencions i ingressos de l'IRPF en l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a això les entitats beneficiàries hauran de dirigir-se a les oficines de registre de les seus de l'IVAJ.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=221

  Tramitació

  L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot fer-se TELEMÀTICAMENT.

  Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la vostra seu electrònica (Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal)].

  La persona interessada s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada.
  Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntaran els documents electrònics que hàgeu d'aportar.
  Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia.
  La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de l'IVAJ competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

  Informació adicional

  La sol·licitud i la documentació corresponent a la justificació de la subvenció sol es poden presentar de manera telemàtica mitjançant un sistema de signatura electrònica admesa en la Generalitat.
  Únicament es presentaran presencialment les còpies compulsades de les factures, així com els documents justificatius del pagament efectiu de cadascuna d'elles i les nòmines del personal que hi haja treballat directament en el programa subvencionat, juntament amb els corresponents models dels impresos justificatius de les cotitzacions a la Seguretat Social i de les retencions i ingressos de l'IRPF en l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a això les entitats beneficiàries hauran de dirigir-se a les oficines de registre de les seus de l'IVAJ.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 148/2020, de 2 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per la Covid-19 a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.
  - RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'autoritza una modificació pressupostària de l'exercici 2020 en el pressupost de l'Institut Valencià de la Joventut

  Llista de normativa

  Veure Decret de bases reguladores

  Vore Resolució de modificació pressupostària

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.