Detall de Procediment

Ajudes per a la construcció, adaptació i millora d'instal·lacions específiques per al tractament dels bioresidus recollits separadament, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Codi SIA: 2512106
Codi GUC: 22100
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(07-06-2022
19-07-2022)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Subvencionar l'elaboració i execució de les següents línies d'actuació, les condicions de les quals s'especifiquen en l'annex de la resolució: LÍNIA A: construcció, adaptació o millora d'instal·lacions específiques per al tractament dels bioresidus recollits separadament o adequació d'instal·lacions existents per al compostatge separat dels bioresidus. LÍNIA B: projectes per a la millora de les instal·lacions de tractament mecanicobiològic existents per a incrementar la seua eficàcia en la recuperació de materials susceptibles de ser reciclats o valorats materialment de manera alternativa a l'abocament.

Observacions

La sol·licitud i documentació que l'acompanya s'han de presentar telemàticament en aquesta mateixa pàgina, ja que els sol·licitants són persones jurídiques, obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat qualificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

Requisits

Els requisits que han de complir són: a) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques. b) No estar incursos en cap de les circumstàncies que recull l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) Disposar de capacitat econòmica, financera i operativa suficient per a garantir l'execució de l'operació proposada. d) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable. e) Proposar i executar els projectes que es corresponguen amb les línies d'actuació indicades i que complisquen els requisits i les condicions que estableixen aquesta resolució i les respectives convocatòries.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els municipis o altres entitats locals, com ara mancomunitats, diputacions, entitats metropolitanes i els consorcis constituïts per aquestes entitats locals, que tinguen assumida la competència de prestar els serveis de recollida o de tractament de residus a la Comunitat Valenciana, o bé l'assumisquen per mandat legal, per delegació, encàrrec o fórmula jurídica de col·laboració anàloga o similar de les entitats locals responsables.

Normativa del procediment

 • Comunicació de la Comissió Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu» en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de recuperació i resiliència.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
 • Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Resolució de 30 de maig de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a instal·lacions de tractament de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGV núm. 9355 / 06.06.2022).
 • Extracte de la Resolució de 30 de maig de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a instal·lacions de tractament de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGV núm. 9355 / 06.06.2022).
 • Resolució de 17 de juny de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 30 de maig de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a instal·lacions de tractament de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGV Num. 9367 / 22.06.2022).
 • Extracte de la Resolució de 17 de juny de 2022, que modifica la resolució de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a instal·lacions de tractament de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGV Num. 9367 / 22.06.2022).
 • Resolució de 14 de juliol de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica la Resolució de 30 de maig de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a instal·lacions de tractament de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència. (DOGV nº 9388, de 21.07.22)
 • Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que modifica la Resolució de 30 de maig de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialmente de bioresidus, i millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència. (DOGV nº 9388, de 21.07.2022)

Termini

Les sol·licituds d'ajuda s'han de presentar en el termini de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9355 / 06.06.2022) i s'han de dirigir a la persona titular de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. No obstant això, sobre la base del que s'estableix en la Resolució de 17 de juny de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 30 de maig de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a instal·lacions de tractament de residus, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGV Num. 9367 / 22.06.2022), el termini de presentació de sol·licituds s'àmplia a 30 dies hàbils, sent la data de finalització de presentació de sol·licituds el 19 de juliol de 2022.

Documentació

La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat. L'entitat sol·licitant o el seu representant l'ha de signar digitalment en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: 1. Certificat de la persona que ocupe la secretaria de l'entitat local sol·licitant que acredite: - el número d'identificació fiscal de la persona jurídica sol·licitant. - la representació de l'entitat local i el mitjà pel qual es determina. - L'acord de l'òrgan de govern pel qual s'aprova la presentació de la sol·licitud de subvencions. - La consignació pressupostària del cost de l'actuació. - Que l'entitat local no està incursa en alguna de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 3 de l'LGS. S'ha dissenyat un formulari específic per a aquest fi denominat "FOR_05RTRACTAMENT_Aº13.2LGS". 2. Memòria del projecte que identifique la línia d'actuació i les partides finançables i que, a més, s'ha d'ajustar al CONTINGUT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA recollida en l'annex de la resolució, signada pel representant legal. S'adjunta un formulari d'autocomprovació dels requisits de la memòria denominat: - "FOR_03_TRACTAMENT_AutoComprovacióMEMORIA". 3. Declaracions responsables de la persona representant legal: En la sol·licitud general es recullen les declaracions necessàries. 4. Documents necessaris en rebre fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Les persones la representació de les quals no es conega inicialment han de presentar aquests documents amb la justificació. 1.4.1. Totes les persones participants en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, incloses les que formen part d'òrgans col·legiats adjudicataris, han d'omplir el formulari adaptat al model A de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, segons el model que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat. En el cas que la designació siga posterior a la sol·licitud, aquest document s'ha de presentar amb la justificació. S'adjunta el formulari denominat: "FOR_07TRACTAMENT_Anexo_IV-A-Conflicte d'interés" 1.4.2. Totes les persones primeres beneficiàries (les contractistes o subcontractistes també l'han d'omplir com s'indica en el següent punt), que participen en el desenvolupament d'activitats per a aconseguir l'objectiu de l'ajuda han d'aportar les seues dades i acceptar la cessió segons les condicions que recull el formulari adequat al model B de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021. S'adjunta el formulari denominat: "FOR_08RTRACTAMENT_Anexo_IV-B-Cessió de dades". 1.4.3. Totes les persones participants com a òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiària (les contractistes o subcontractistes també ho han d'omplir com s'indica en el següent punt), que participen en el desenvolupament d'activitats per a aconseguir l'objectiu de l'ajuda han de manifestar el compromís ètic recollit en el formulari adequat al model C de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021. S'adjunta el formulari denominat: "FOR_09TRACTAMENT_Anexo_IV-C-Declaració de compromis". 5. Documents relacionats amb l'aportació de dades de terceres persones. En cas que no es presenten aquests documents inicialment per no estar adjudicat el contracte o determinada la subcontractació, s'ha de presentar inexcusablement amb la justificació prèvia al pagament. 1.5.1. Identificació de la persona perceptora final dels fons, siga com a adjudicatària d'un contracte o subcontracte que participe en el desenvolupament d'activitats per a aconseguir l'objectiu de l'ajuda, per a la qual cosa han d'aportar les seues dades i acceptar la cessió segons les condicions que recull el formulari adequat al model B de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021. S'adjunta el formulari denominat: "FOR_08TRACTAMENT_Anexo_IV-B-Cessió de dades". 1.5.2. Totes les persones participants, com les contractistes o subcontractistes que participen en el desenvolupament d'activitats per a aconseguir l'objectiu de l'ajuda, han de manifestar el compromís ètic que recull el formulari adequat al model C de l'annex IV de l'Ordre HFP/1030/2021. S'hi adjunta el formulari denominat: "FOR_09TRACTAMENT_Anexo_IV-C-Declaració de compromis". 1.5.3. Els contractistes han d'acreditar la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet següent: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22100 Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d'anar signats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Criteris de valoració

Els criteris de valoració seran els següents: Per a la línia A: S'adjunta formulari d'autobaremació denominat: FOR_04A_TRACTAMENT_AUTOBAREMACIÓ. A.4.a) Es valoraran amb 20 punts els projectes d'instal·lacions o línies de tractament que només tracten conjuntament amb els bioresidus, aquells residus permesos com a matèria primera per a l'elaboració de compost (CMC 3) o digestat (CMC 5) en l'annex II del Reglament (UE) 2019/1009, pel qual s'estableixen disposicions relatives a la posada a disposició en el mercat dels productes fertilitzants UE, a fi que aquests materials obtinguts puguen comercialitzar-se com a producte. A.4.b) Fins a 20 punts. Es valora l'abast de la població atesa segons la fórmula següent: Puntuació = 20 x (població atesa pel projecte / població total censada). A.4.c) Fins a 20 punts. S'adjudiquen, entre les sol·licitants, a l'entitat que presente en 2020 millor ràtio* de quilograms-habitant-any de recollida separada d'envasos lleugers i proporcionalment a la resta de sol·licitants segons la fórmula següent: Punts = 20 x ràtio envasos lleugers de la sol·licitant / millor ràtio envasos lleugers. A.4.d) Fins a 15 punts. S'adjudicaran, entre les sol·licitants, a l'entitat que presente en 2020 millor ràtio* de quilograms-habitant-any de recollida separada de paper-cartó i, proporcionalment, a la resta de sol·licitants segons la fórmula següent: Punts = 15 x ràtio paper-cartó de la sol·licitant / millor ràtio paper-cartó A.4.e) Fins a 15 punts. S'adjudiquen, entre les sol·licitants, a l'entitat que presente en 2020 millor ràtio* de quilograms-habitant-any de recollida separada de vidre i, proporcionalment, a la resta de sol·licitants segons la fórmula següent: Punts = 15 x ràtio vidre de la sol·licitant / millor ràtio vidre. Per a la línia B: S'adjunta formulari d'autobaremació denominat: FOR_04B_TRACTAMENT_AUTOBAREMACIÓ. - B.4.a) Fins a 30 punts. Es valora l'abast de la població atesa segons la fórmula següent: Puntuació = 30 x (població atesa pel projecte / població total censada). - B.4.b) Fins a 20 punts. S'adjudiquen, entre les sol·licitants, a l'entitat que presente en 2020 millor ràtio de quilograms-habitant-any de recollida separada d'envasos lleugers i, proporcionalment, a la resta de sol·licitants segons la fórmula següent: Punts = 20 x ràtio envasos lleugers de la sol·licitant / millor ràtio envasos lleugers. - B.4.c) Fins a 20 punts. S'adjudicaran, entre les sol·licitants, a l'entitat que presente en 2020 millor ràtio* de quilograms-habitant-any de recollida separada de paper-cartó i, proporcionalment, a la resta de sol·licitants segons la fórmula següent: Punts = 15 x ràtio paper-cartó de la sol·licitant / millor ràtio paper-cartó. - B.4.d) Fins a 20 punts. S'adjudiquen, entre les sol·licitants, a l'entitat que presente en 2020 millor ràtio* de quilograms-habitant-any de recollida separada de vidre i, proporcionalment, a la resta de sol·licitants segons la fórmula següent: Punts = 20 x ràtio vidre de la sol·licitant / millor ràtio vidre.

Obligacions

Sense perjudici de les obligacions que preveu amb caràcter general l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les entitats beneficiàries queden subjectes a les següents obligacions de caràcter general: a) Han de proposar i executar els projectes que es corresponguen amb les línies d'actuació indicades i que complisquen els requisits i condicions que s'estableixen en aquesta resolució, la qual cosa implica complir la finalitat i realitzar l'actuació seleccionada en els termes i condicions establits en la resolució de selecció dels projectes. b) Justificar, dins del termini i en la forma escaient, davant de l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i condicions, així com l'aplicació efectiva dels fons a la finalitat per a la qual es van aprovar. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen dur a terme els òrgans de control competents, per a la qual cosa hi han d'aportar tota la informació que es requerisca en l'exercici de les actuacions anteriors. d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només se'n tinga coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts. Així mateix, s'ha de comunicar qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. e) Portar un sistema de comptabilitat separat o amb un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l'actuació subvencionada. f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts i la resta de documentació concernent al finançament, en format electrònic, durant un període de 5 anys a partir de l'operació, aquest període serà de 3 anys si el finançament no supera 60.000,00 €. h) Les beneficiàries han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en virtut de l'article 18.4 de la Llei general de subvencions. En qualsevol acció de promoció i divulgació relacionada amb l'objecte d'aquestes ajudes s'ha de fer constar expressament el cofinançament de la Generalitat Valenciana i el logotip oficial del Pla de recuperació, transformació i resiliència, a més de l'emblema de la Unió i una declaració de finançament adequat que indique «finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU», d'acord amb l'article 34, apartat 2, del Reglament 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Es pot obtindre més informació en aquest enllaç https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. i) Destinar les inversions subvencionades a l'objectiu concret per al qual es van concedir durant un període mínim de cinc anys. j) Col·laborar en la rendició de comptes i subministrament d'informació que preveu l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, així com l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, publicades en el BOE el 30 de setembre de 2021, relatives al Pla de recuperació, transformació i resiliència durant tota la seua vigència.

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb els articles 10, 14, 25.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la resolució posarà fi a la via administrativa i aquesta es podrà recórrer potestativament en reposició davant del mateix òrgan que l'haja dictada o ser impugnada, directament, davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. Es delega en la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la resolució dels recursos de reposició que s'interposen contra la resolució de concessió.

Quantia i cobrament

En relació amb la quantia de l'ajuda, l'import global màxim de la convocatòria serà de 18.764.708,78 euros i correspon a cada línia d'actuació el següent import: LÍNIA A: 13.757.840,00 euros. LÍNIA B: 5.006.852,53 euros. S'estableixen les quanties màximes individuals per a cada línia: LÍNIA A: 4.000.000 €. LÍNIA B: 1.000.000 €. En tot cas, l'import màxim per sol·licitud serà del 90 % del pressupost sol·licitat. Per a determinar la quantia individual, la Comissió de Valoració ha de realitzar el procés següent per cada línia d'actuació: 2.a) Determinar les despeses subvencionables vàlides per a cada sol·licitud. 2.b) Determinar la puntuació de cada sol·licitud, per a la qual cosa s'aplicaran els criteris de valoració que defineix l'annex. No es requereix una puntuació mínima. 2.c) Ordenar les sol·licituds de més a menys puntuació. 2.d) Convertir els punts obtinguts segons els criteris de valoració definits en l'annex com a punts percentuals, per exemple 80 punts es transformen en un 80 %. 2.e) Aplicar el percentatge obtingut sobre les despeses subvencionades, observant les quanties màximes individuals per a cada línia. 2.f) En cas que no hi haja crèdit suficient, l'import global es prorratejarà a la baixa, de manera que es disminuiran en la mateixa quantitat totes les ajudes fins que s'ajuste al crèdit. 2.g) Si hi ha crèdit sobrant, l'import global de les ajudes s'ha de prorratejar a l'alça, de manera que s'incrementarà en la mateixa quantitat totes les ajudes sense superar el 90 % de les despeses subvencionables ni les quanties màximes individuals. En relació amb el procediment de cobrament: 1. El pagament de les subvencions concedides s'ha de realitzar de la manera següent: a) Una primera bestreta de pagament del 30 % de l'import subvencionat, una vegada resolta la concessió de l'ajuda. No s'exigirà garantia prèvia. b) La resta de l'import subvencionat s'abonarà mitjançant pagaments a compte després de la presentació de la documentació justificativa. El primer pagament a compte s'efectua si, a més, s'ha justificat l'import corresponent al pagament anticipat. 2. A la vista de la documentació presentada en l'informe justificatiu i realitzada la comprovació corresponent, l'òrgan instructor ha de certificar la part de l'actuació realment duta a terme, i especificar l'import de la subvenció abonable d'acord amb el percentatge d'ajuda atorgat. 3. No pot realitzar-se el pagament de les ajudes quan el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració o mantinga deutes per resolució de procedència de reintegrament o no estiga al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 4. L'import del pagament anticipat s'ha d'efectuar després de la resolució de concessió. La resta dels pagaments són sol·licitats pel beneficiari junt amb la documentació justificativa corresponent per mitjà del model i els formularis habilitats en la seu electrònica de la Generalitat.

Termini màxim

El termini màxim de resolució i notificació serà de sis mesos des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, les entitats interessades podran entendre's com a desestimades les pretensions per silenci administratiu en els termes que preveu la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

Esgota via administrativa

Sancions

Les entitats beneficiàries de les ajudes queden sotmeses al règim d'infraccions i sancions establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. A l'efecte d'aquestes ajudes, poden ser aplicables les previsions del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, quant a reintegrament de subvencions. En els supòsits que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'incompliment de les obligacions pot donar lloc, previ tràmit d'audiència, al reintegrament o la pèrdua de dret al cobrament, total o parcial, de l'ajuda concedida, sense perjudici d'altres responsabilitats en les quals es puga incórrer, d'acord amb el procediment legalment establit. El reintegrament total de les quantitats percebudes o la pèrdua del dret al cobrament total de l'ajuda concedida es produirà com a conseqüència dels incompliments següents: a) Falta de justificació de les despeses efectuades per a la realització de l'activitat. b) Incompliment total de l'objectiu que justifica la concessió de la subvenció. c) Falsejament de les condicions o els requisits exigits, o ocultació dels que hagen sigut causa de la denegació. d) Negativa, resistència o obstrucció a les actuacions de control i comprovació financera de l'Administració. La justificació insuficient de les despeses o la realització parcial de l'activitat subvencionada, així com els altres incompliments d'obligacions que recullen les bases reguladores poden donar lloc a reintegraments parcials o declaracions de pèrdua del dret al cobrament parcials, amb respecte al principi de proporcionalitat d'acord amb la naturalesa, les causes de l'incompliment i la seua incidència en l'objecte de la subvenció, així com a la intencionalitat, reiteració i reincidència. I, en tot cas, la valoració desfavorable, o fruit d'inspeccions o controls, la detecció provada d'incompliments en l'execució de les activitats regulades per a aquesta resolució comportarà la reducció de l'ajuda.