Detall de Procediment

Autorització o renovació per a impartir programes formatius de qualificació bàsica en el curs 2024-2025

Codi SIA:: 2512836
Codi GVA:: 22112
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar autorització o renovació per a impartir programes formatius de qualificació bàsica PFQB en el curs 2024-25

Observacions

Observacions

Es presentaran tantes sol·licituds d'autorització o renovació, com a programes a autoritzar.

Requisits

Requisits

L'autorització se sol·licitarà per a impartir programes que no han estat autoritzats en el curs 2023-24. La renovació la poden sol·licitar tots els centres que estigueren autoritzats el curs escolar 2023-2024.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Ens territorials (municipis i províncies) Mancomunitats Institucions sense ànim de lucre Centres docents privats Centres docents privats específics d'educació especial

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Formularis documentació

La documentació es presentarà en format pdf a l'efecte de tramitació telemàtica, en particular els signats electrònicament. 1. NOVES AUTORITZACIONS a) Projecte socioeducatiu b) Les entitats territorials presentaran un certificat de l'acord de l'òrgan competent que autoritze la sol·licitud, datat dins del termini de presentació de sol·licituds. c) La resta d'entitats hauran d'aportar CIF i aquella documentació que acredite la capacitat de representació del sol·licitant. d) Certificat de compliment de l'adequació de les instal·lacions, equipament i de les condicions mediambientals i sanitàries, signat per un arquitecte o arquitecte tècnic, així com el que s'estableix en l'art. 46.1 apartats a i b del RD 1147/2011 de 29 de juliol. e) Relació d'un mínim de tres empreses amb què l'entitat haja establit contacte per a la formació en empreses. 2. RENOVACIÓ a) Projecte socioeducatiu b) Les entitats territorials presentaran un certificat de l'acord de l'òrgan competent que autoritze la sol·licitud, datat dins del termini de presentació de sol·licituds. c) La resta d'entitats hauran d'aportar CIF i aquella documentació que acredite la capacitat de representació del sol·licitant. d) Certificat del representant legal de l'entitat, en el qual conste que no ha existit cap variació en les condicions certificades per l'arquitecte tècnic respecte del compliment de l'adequació de les instal·lacions, equipament i de les condicions mediambientals i sanitàries, sempre que la data del citat certificat no siga superior a 5 anys en el moment de sol·licitud de la renovació; en cas contrari s'aportarà nou certificat d'adequació d'instal·lacions, en els termes establits en el punt 1.d) anterior. e) Informe de la inspecció d'educació segons model normalitzat (Annex II) remés per l'inspector de zona corresponent. f) Relació d'un mínim de tres empreses amb les quals l'entitat haja establit contacte per a la formació en empreses.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Les entitats podran presentar la seua renúncia a la realització de l'activitat autoritzada mitjançant escrit en el qual s'al·leguen les causes de tal renúncia i signat pel seu representant legal

Termini

Termini

En el termini de 15 dies, a partir de la data d'inici del programa segons calendari escolar, les entitats podran presentar la seua renúncia a la realització de l'activitat autoritzada