Detall de Procediments

TECG- Procediment de responsabilitat patrimonial en l'àmbit de les competències de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Procediment de responsabilitat patrimonial en l'àmbit de les competències de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  Objecte del tràmit

  Presentació de reclamació patrimonial davant la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat a fi de rescabalar-se dels danys i perjudicis que s'entenguen causats en l'àmbit de la prestació de serveis o en ocasió dels mateixos que siguen de la seua competència.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que hagen patit una lesió en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics prestats per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  Requeriments

  · Que efectivament s'haja produït una lesió o mal efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones; i que no tinguen el deure jurídic de suportar d'acord amb la llei.
  · Que el mal s'haja causat a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics prestats per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
  · Que no haja intervingut en la relació de causa a efecte culpa de l'interessat, d'un tercer ni força major.
  La presentació per mitjans electrònics l'hauran de fer les persones físiques i jurídiques previstes en l'art. 14.2), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un any des de la producció del fet o l'acte que motive la indemnització o es manifeste el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  De manera excepcional per a persones físiques que no exercisquen una professió en la qual es requereix la col·legiació:
  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisca les disposicions vigents.

  I preferentment en:

  REGISTRE DE L'OFICINA PROP 9 D'OCTUBRE - VALÈNCIA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE L'OFICINA PROP - ALACANT, CHURRUCA
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE L'OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE L'OFICINA PROP - VALÈNCIA PROP I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22138

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud
  - Documents que constaten el fet.
  - En cas de lesió física, informe metge d'alta i en el seu cas, comunicat d'alta i baixa laboral.
  - Valoració econòmica dels danys (factura original o documentació del detall de la valoració de lesions, etc).
  - Acreditació de la representació, quan siga procedent.
  - Fotos, si s'estima convenient
  La unitat tramitadora es reserva la possibilitat de recaptar qualsevol tipus de documentació complementària per a la correcta gestió del tràmit.

  Impresos associats

  RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN LES MATÈRIES PRÒPIES DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les fases de tramitació seran les generals del procediment administratiu, amb les especialitats dels articles 67, 81, 91 i 92 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Serà necessari recaptar dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana quan la quantia reclamada siga superior a 30.000 euros.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de la reclamació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, Recurs de Reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes, comptant des de l'endemà a la notificació d'aquesta, d'acord amb el que es preveu en l'article 123 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o directament, Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu en el cas que la pretensió no excedisca de 30.050 euros, o davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana si supera aquest import, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà a la notificació d'aquesta, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46.1 i 8.2 c) i 10.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22138

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados).
  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/
  2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).
  3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça:
  https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa adreça per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció de la mena de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es
  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació"
  (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Les sol·licituds hauran de contindre, a més de les dades genèriques previstes en l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els previstos en el seu article 67, havent d'especificar les lesions produïdes, les presumpta relació de causalitat ens aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fora possible, i el moment en què la lesió efectivament es va produir, i anirà acompanyada de quantes al·legacions, documents i informacions s'estimen oportuns i de la proposició de prova, concretant els mitjans que pretenga valdre's el reclamant.

  Enllaços

  Cl@ve-firma

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 02.10.2015)
  - Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE núm. 236, de 02.10.205)

  Llista de normativa

  Vegeu Ley 39/2015, de 1 de octubre

  Vegeu Ley 40/2015, de 1 de octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.