Detall de Procediment

Domiciliació del pagament de taxes per prestació d'Assistència Sanitària per a grans pagadors.

Codi SIA:: 2710700
Codi GVA:: 22150
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- L'adhesió al Sistema de Pagament per Domiciliació Bancària de les Taxes per Assistència Sanitària dels grans pagadors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis d'assistència sanitària i farmacèutica que es detallen en l'article 29.1-7 de la llei de taxes de la Generalitat Valenciana, en qualsevol dels següents suposats: 1. Als assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social pertanyents a la Mutualitat General de Funcionaris de l'Estat (MUFACE), a la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o a l'Institut Social de les Forces Armades (ISFAS), quan no hagen sigut adscrits, a través del procediment establit, a rebre assistència sanitària de la xarxa sanitària del Sistema Nacional de Salut. 2. Als assegurats o beneficiaris d'empreses col·laboradores en l'assistència sanitària del Sistema de la Seguretat Social, en relació amb aquelles prestacions l'atenció de les quals corresponga a l'empresa col·laboradora conforme al corresponent conveni o concert. 3. Per accident de treball o malaltia professional a càrrec de les mútues d'accidents de treball, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina. 4. Per accidents de trànsit de vehicles de motor, excepte en els casos en els quals siga aplicable l'apartat anterior, per haver sigut qualificat com a accident de treball i l'assistència haja de ser assumida per una mútua d'accidents de treball. 5. Per accidents o malalties cobertes per l'assegurança obligatòria d'esportistes federats i professionals, l'assegurança obligatòria de viatgers o l'assegurança obligatòria de caça o qualsevol altra assegurança obligatòria. 6. Per accidents esdevinguts en ocasió d'esdeveniments festius, espectacles públics o per qualsevol altre supòsit en què, en virtut de norma legal o reglamentària, haja d'existir una assegurança de responsabilitat enfront de tercers per lesions o malalties. 7. Per realització d'anàlisi, proves exploratòries i qualsevol altre tipus de prestació assistencial a determinats col·lectius que vinga exigida per norma legal o reglamentària, a conseqüència de l'activitat que desenvolupen, sempre que aquestes prestacions no estiguen cobertes per les mútues d'accidents de treball. 8. Qualsevol altre supòsit en què, en virtut de normes legals o reglamentàries, l'import de les atencions o prestacions sanitàries haja de ser a càrrec d'entitats asseguradores. 9. Qualsevol altre supòsit en què, en virtut de responsabilitat de tercers per les lesions o malalties causades a la persona assistida, l'import de les atencions o prestacions sanitàries haja de ser a càrrec dels tercers corresponents.

Requisits

Requisits

La persona o entitat obligada a efectuar el pagament, actuant per si mateixa o a través de qui ostente la seua representació, podrà sol·licitar en qualsevol moment a l'òrgan de la Generalitat competent per a la recaptació de les taxes per la prestació d'assistència sanitària l'adhesió a aquest sistema de pagament. El compte corrent en la qual s'efectuarà el càrrec haurà de reunir els següents requisits: a) Ser de titularitat de la persona obligada al pagament. b) Tractar-se d'un compte a la vista que admeta la domiciliació de pagaments. Grans Pagadors de taxes sanitàries es consideren aquelles entitats que realitzen mes de 10 pagaments mensuals. Així mateix, tenen habilitat un sistema d'informació per a la consulta de les factures pendents, podent sol·licitar l'alta d'usuaris per cada mútua o entitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Institucions públiques o privades o Persones jurídiques que realitzen pagaments per assistències sanitàries realitzades en el Sistema Públic de Salut,

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
  • ORDRE 12/2021, de 21 d'octubre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza el pagament, mitjançant domiciliació bancària, de les taxes per prestació de serveis d'assistència sanitària i es modifiquen les ordres 2/2015, de 27 de gener i 4/2015, de 3 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Termini obert durant tot l'any.

Formularis documentació

- Sol·licitud de Domiciliació del pagament de taxes per prestació d'Assistència Sanitària per a grans pagadors. - Sol·licitud d'Accés a Usuaris per a la consulta de Domiciliació de Grans Pagadors.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud DE DOMICILIACIÓ es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: -El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). -I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/ Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La persona o entitat obligada a efectuar el pagament, actuant per si mateixa o a través de qui ostente la seua representació, podrà sol·licitar en qualsevol moment a l'òrgan de la Generalitat competent per a la recaptació de les taxes per la prestació d'assistència sanitària l'adhesió a aquest sistema de pagament. La sol·licitud s'efectuarà per via telemàtica a través del procediment posat a la seua disposició en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. 2. En la sol·licitud s'inclourà la codificació del compte en la qual s'efectuarà el càrrec, que haurà de reunir els següents requisits: a) Ser de titularitat de la persona obligada al pagament. b) Tractar-se d'un compte a la vista que admeta la domiciliació de pagaments. 3. Els qui tinguen l'obligació de realitzar el pagament, o els seus representants, podran sol·licitar a l'òrgan de la Generalitat competent per a la recaptació de les taxes per la prestació d'assistència sanitària la modificació del compte de domiciliació dels pagaments. Quan la sol·licitud de modificació haguera tingut entrada en el registre de l'òrgan competent entre els dies 1 i 15 del mes, farà efecte respecte dels pagaments que vencen des del dia 5 del mes següent. Si haguera tingut entrada en tal registre des del dia 16 a l'últim dia del mes, farà efecte respecte dels pagaments que vencen des del dia 20 del mes següent. Així mateix, tenen habilitat un sistema d'informació per a la consulta de les factures pendents, podent sol·licitar l'alta d'usuaris per cada mútua o entitat, adjuntant el formulari corresponent per usuari.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS ECONÒMICS

Òrgans resolució

Òrgans resolució

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS ECONÒMICS

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa