Detall de Procediment

Duplicat de certificats d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió o tèrmiques. Indústria

Codi SIA:: 2889284
Codi GVA:: 22198
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar duplicats de certificats d'instal·lacions tant de baixa tensió com d'instal·lacions tèrmiques. En cada tràmit només es podrà sol·licitar un únic certificat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de la instal·lació o el seu representant.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- Sol·licitud de duplicat de certificats d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió o tèrmiques (formulari web existent en el tràmit telemàtic). - Justificant del pagament de les taxes.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: 4.10. Expedició de duplicats de documents oficials: 10,5 euros

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ...). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços i Procediments relacionats" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l'enllaç Sol·licitud_Presentació autenticada (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de forma exclusivament telemàtica del formulari web de sol·licitud de duplicat de certificat (inclòs en el tràmit) i del justificant del pagament de les taxes. 2. Si tot és correcte, en el termini màxim de dos dies hàbils ES REMETRÀ TELEMÀTICAMENT a la persona sol·licitant el duplicat del certificat de la instal·lació sol·licitat. NOTA: Pot comprovar les dades de la instal·lació, a través de la "consulta d'instal·lacions industrials" (veure enllaç) 3. En el cas de ser sol·licitat pel representant, si no consta inscrit prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DE LA ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS DE L'Administració General de l'Estat, haurà d'emplenar necessàriament el número de certificat o el número d'expedient de la instal·lació que se sol·licita. 4. En el supòsit d'impossibilitat d'expedir el certificat, li recomanem es pose en contacte amb el servici territorial d'indústria, energia i mines de la província en què estiga situada la instal·lació, a través de l'enllaç a "Informació i registre (veure apartat enllaços)