Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció, modificació i baixa d'escoles d'ensenyament artístic no formal de música i d'arts escèniques.

Codi SIA: 210565
Codi GUC: 223
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Procediment d'inscripció, modificació i baixa d'escoles d'ensenyament artístic no formal de música i d'arts escèniques, en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

Observacions

DEFINICIÓ Dins del sistema educatiu valencià, seran escoles d'ensenyament artístic no formal de música i d'arts escèniques, aquelles que imparteixen música, dansa, teatre o circ, que estan dirigides a persones aficionades de qualsevol edat que vulguen rebre una formació artística general de tipus pràctic, i a aquelles que demostren una vocació i aptituds especials i vulguen preparar el seu accés als ensenyaments artístics formals. En cap cas, els estudis oferits per les escoles d'ensenyament artístic no formal de música i d'arts escèniques, comportaran l'obtenció de certificats o títols amb validesa acadèmica o professional. Aquestes escoles disposen d'autonomia pedagògica i organitzativa en el marc de la normativa vigent. DENOMINACIÓ DE LES ESCOLES Les escoles d'ensenyament artístic no formal de música i d'arts escèniques tindran una denominació genèrica i una denominació específica. La denominació genèrica atén la mena d'ensenyaments que imparteixen i serà la següent: a) Escola de Música: imparteixen exclusivament ensenyaments de música. b) Escola de Dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de dansa. c) Escola de Música i Dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de música i dansa. d) Escola d'Arts Escèniques: imparteixen ensenyaments de dansa, teatre o circ. e) Escola de Música i Arts Escèniques: imparteixen a més d'ensenyaments de música, ensenyaments de dansa, teatre o circ. PRINCIPIS EDUCATIUS Són aplicables a les escoles d'ensenyament artístic no formal de música i d'arts escèniques els objectius assenyalats en l'article 19 de la Llei 2/1998, els quals es fan extensibles als ensenyaments de teatre i circ. Els principis educatius en els quals s'ha de fonamentar l'ensenyament artístic no formal de la música i de les arts escèniques són: a) Formació integradora i inclusiva que organitze l'activitat acadèmica perquè tots els sectors de la ciutadania se senten convidats a participar. b) Accés a la formació artística en l'àmbit familiar. c) Formació que fomente des del primer moment la pràctica i la vivència del fet artístic. d) Formació adequada a les edats, els interessos, habilitats, dedicació i ritme d'aprenentatge de l'alumnat. e) Continuïtat en els aprenentatges per a afavorir la formació al llarg de la vida. f) Conciliació amb els ensenyaments obligatoris i postobligatoris. g) Renovació pedagògica per a poder realitzar una correcta atenció a la diversitat. h) Innovació educativa i ús de les tecnologies de la informació i comunicació en els processos d'ensenyament i aprenentatge. i) Mètodes d'aprenentatge actius i significatius.

Requisits

Els requisits mínims que han de complir aquestes escoles per a poder ser inscrites en el Registre de Centres Docents estan recollits en el Capítol II del Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell de regulació de les escoles d'ensenyament artístic no formal de música i d'arts escèniques.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques (públiques o privades) que vulguen constituir escoles d'ensenyament no formal de música i d'arts escèniques, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música de la Generalitat (DOCV núm. 3242, 14.05.1998)
  • Ordre 35/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana
  • Correcció d'errades de l'Ordre 35/2017, de 10 d'agost (30/2017)
  • Resolució de 31 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment previst en l'Ordre 35/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.(DOGV nº 8416, de 05/11/2018)
  • Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell de regulació de les escoles d'ensenyament artístic no formal de música i d'arts escèniques. (DOGV 9272, 07.02/2022) Aquest decret deroga el Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles de música de la Comunitat Valenciana, i els articles 4.2, 5 i 8.4 de l'Ordre 35/2017. Així mateix, queden derogades totes les disposicions de l'Ordre 35/2017 i de la Resolució de 31 d'octubre de 2018, que s'oposen al que es disposa en el Decret 2/2022.

Termini

El procediment estarà obert tot l'any. El curs escolar d'inici de l'activitat d'una escola que s'inscriga en el Registre de Centres Docents s'haurà de determinar en la resolució d'inscripció corresponent.

Documentació

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS: -Al costat del model de sol·licitud d'inscripció (Annex I), hauran d'adjuntar-se els següents documents: a) Documentació acreditativa de la persona física o jurídica que vaja a ostentar la titularitat de l'escola, còpia del DNI o del número d'identificació fiscal segons el cas. b) Si la titular és una persona jurídica, tant si és pública com a privada, certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern competent, segons el cas, autoritzant la creació de l'escola. c) Projecte educatiu del centre, d'acord amb l'assenyalat en l'article 18 del Decret 2/2022. Aquest projecte hauran d'incloure la concreció curricular dels programes d'aprenentatge segons s'estableix en l'article 15 d'aquest mateix decret. d) Documentació del professorat que acredite el compliment del que s'estableix en l'article 9 del Decret 2/2022. e) Documentació que acredite el compliment dels requisits en relació a l'estructura directiva i gestió administrativa de l'escola, segons el que es disposa en l'article 12 del Decret 2/2022. f) Documentació relativa a les infraestructures educatives, en compliment de l'article 10 del Decret 2/2022, segons es concreta en el punt 7 de l'annex de la Resolució de 31 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. (DOGV 8416, 05.11.2018). Referent als espais mínims que s'indiquen en aquesta resolució, aquests queden derogats pel mateix article 10 de l'esmentat decret. g) Inventari de la dotació d'equipament, i si es tracta d'una escola de música, banc d'instruments. h) Protocol de seguretat i evacuació de l'edifici. i) Documentació que acredite disposar d'un segur escolar. *MODIFICACION EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS: Hauran d'iniciar el procediment de modificació de dades sempre que varien les condicions en les quals es va basar la inscripció de l'escola; a més del formulari corresponent (Annex II) s'aportarà tota la documentació corresponent al canvi que es pretén. BAIXA EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS: La baixa en el Registre de Centres Docents es podrà realitzar de manera voluntària a instàncies de la titular de l'escola. Juntament amb el model de sol·licitud de baixa que figura en l'annex III , si la titular és una persona jurídica, tant si és pública com a privada, certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern competent, segons el cas, autoritzant la baixa en el Registre de Centres Docents.

Presentació

Presencial
La tramitació dels expedients d'inscripció, modificació i baixa en el registre de centres la realitza el Servei d'Ordenació i Gestió d'Ensenyaments Professionals. La sol·licitud és formalitzarà per mitjà d'un procediment electrònic disponible en la seu electrònica de la Generalitat http://sede.gva.es Per a consultes podeu dirigir-vos a: sogep@gva.es Mes informació en l'enllaç següent: https://ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-regimen-especial/escuelas-de-musica

Procés de tramitació

Primer: presentació en el registre de la sol·licitud corresponent i la documentació que s'adjunta. La tramitació i presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat. A més de directament, la tramitació electrònica es podrà dur a terme per mitjà d'un representant autoritzat, que haurà de donar-se d'alta en el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat, d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, i d'acord amb els articles 5 i següents d'aquest decret. Segon: amb anterioritat a la resolució de l'expedient, la unitat administrativa que gestiona el tràmit sol·licitarà un informe a la Inspecció d'Educació i a la unitat administrativa amb competències en infraestructures educatives; el Registre de Centres Docents emetrà un certificat de no duplicitat de la denominació específica i assignarà un codi de centre en cas que la resolució haja de ser favorable. Tercer: la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial emetrà la resolució corresponent que serà notificada al sol·licitant.

òrgans de tramitació

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públicas (BOE núm. 236, de 2/10/2015)

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Sancions

La baixa en el Registre de Centres Docents es produirà d'ofici per part de la conselleria competent en educació sempre que es donen alguns dels supòsits següents: a) Modificació sense autorització prèvia de qualsevol de les condicions en les quals es va basar la inscripció. b) Incompliment de requisits mínims i condicions d'organització i funcionament aplicables..