Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció, modificació i baixa d'escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa, en el Registre de Centre Docents de la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció, modificació i baixa d'escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa, en el Registre de Centre Docents de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Procediment d'inscripció, modificació i baixa d'escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa, en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aplicable a les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, i a les persones físiques o jurídiques (públiques o privades) que vulguen constituir escoles de música, escoles de dansa o escoles de música i dansa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Els requisits que han de complir estes escoles per a poder ser inscrites en el Registre de Centres Docents estan recollits en l'article 5 de l'Orde 30/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa, en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El procediment estarà obert tot l'any encara que el termini de presentació de la sol·licitud serà amb anterioritat al 31 de desembre del curs escolar en què es pretenga iniciar l'activitat de l'escola. Les sol·licituds presentades després d'esta data, en tot cas, tindran efectes per al curs immediatament posterior.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La tramitació dels expedients d'inscripció, modificació i baixa en el registre de centres la realitza el Servei d'Ensenyaments de Règim Especial.

  La sol·licitud és formalitzarà per mitjà d'un procediment electrònic disponible en la seu electrònica de la Generalitat http://sede.gva.es

  Per a consultes podeu dirigir-vos a: sere@gva.es

  Mes informació en l'enllaç següent:
  http://ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-regimen-especial/escuelas-de-musica

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=223

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS:
  - Junt amb el model de sol·licitud d'inscripció, hauran d'adjuntar-se els documents següents:
  a) Documentació acreditativa de la persona física o jurídica que ostentarà la titularitat de l'escola, còpia del DNI o del número d'identificació fiscal, segons el cas. Quan siga una entitat privada, a més, s'hauran d'aportar els estatuts que regeixen l'entitat.
  b) Si la titular és una persona jurídica, tant si és pública com a privada, la certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern competent, segons el cas, en què autoritza la creació de l'escola.
  c) Projecte educatiu del centre. El projecte s'elaborarà a partir de l'anàlisi prèvia de les necessitats específiques de l'alumnat i del context escolar, socioeconòmic, cultural i sociolingüístic del centre. El projecte ha de garantir que la intervenció pedagògica siga coherent, coordinada, progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat escolar del centre. El projecte educatiu del centre contindrà:
  - Les finalitats i les intencions educatives, d'acord amb la identitat del centre.
  - Els aspectes fonamentals d'organització del centre, la metodologia, els objectius i l'avaluació. La participació de la comunitat educativa i les relacions amb altres institucions així com les normes bàsiques de convivència.
  d) El projecte curricular del centre amb el pla formatiu de l'escola i especialitats que s'imparteixen. Relació del professorat, amb indicació de les matèries que impartirà cada un i del seu horari de dedicació.
  e) Documentació acreditativa de la titulació del professorat.
  En les especialitats per a les quals no hi ha titulació o el currículum no s'ha fet a la Comunitat Valenciana, segons el caràcter innovador o pel nivell d'especialització que comporte, s'haurà d'aportar tota aquella documentació que puga acreditar el que disposa l'article 5.6 d'aquesta orde.
  f) Currículum i mèrits de qui pretenga ser director o directora.
  g) Plans de les instal·lacions de l'escola. Si és el cas, plans d'altres instal·lacions on s'imparteixen classes. Quan les instal·lacions s'estiguen construint, s'aportarà còpia del projecte d'execució de l'obra. No caldrà aportar els plans en el cas que s'utilitzen instal·lacions i dependències de centres escolars sostinguts amb fons públics.
  h) Inventari de la dotació d'equipament, i si es tracta d'una escola de música, banc d'instruments.
  i) Informe amb el nombre d'alumnat que es pretén atendre simultàniament i en el seu conjunt, així com els horaris de funcionament i utilització dels espais.
  j) Certificació de la cessió de les instal·lacions quan no siguen propietat de l'entitat promotora de l'escola.
  k) Protocol de seguretat i evacuació de l'edifici.
  l) Documents que acrediten disposar d'una assegurança escolar.
  m) Relació del personal no docent, qualificació i horari de dedicació.
  n) Si la titular és una persona jurídica privada i no se n'autoritza expressament la consulta, documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  o) Si l'escola utilitza espais i recursos humans compartits amb un altre centre educatiu, haurà de constar l'acord pel qual s'autoritza l'ús de les instal·lacions i la justificació de la compatibilitat dels dos ensenyaments.
  p) Si es tracta d'una escola d'àmbit supramunicipal, a més de la documentació assenyalada amb caràcter general, caldrà aportar:
  - Plans de les instal·lacions utilitzades en cada una de les localitats ateses, d'acord amb el que es dicta en l'apartat g d'este article.
  - Si és procedent, document acreditatiu de l'acord firmat entre la titular i cada una de les extensions que integraran l'escola. En l'acord es farà constar el NIF dels firmants, les condicions de l'acord i document l'acreditatiu de la cessió d'ús de les instal·lacions.
  - Equipament disponible en les diferents extensions.
  - Assignatures col·lectives i especialitats instrumentals que s'impartiran en les diferents extensions, que s'acreditaran per mitjà d'un informe que continga allò que s'ha dictat en l'apartat i d'este article.

  MODIFICACIÓ EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS:
  A més del formulari corresponent (annex II), s'haurà d'aportar la documentació següent:

  a) Canvi de denominació específica de l'escola:
  - Si la titular és una persona jurídica, tant si és pública com a privada, certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern competent, segons el cas, en què autoritza la nova denominació.

  b) Canvi d'ubicació de l'escola o, en el cas d'escoles d'àmbit supramunicipal, canvi en alguna de les extensions on s'impartixen classes o autorització de noves extensions:
  - Si la titular és una persona jurídica, tant si és pública com a privada, la certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern competent, segons el cas, en què autoritza modificació.
  - Plans de les instal·lacions.
  - Informe amb el nombre d'alumnat que es pretén atendre simultàniament i en el seu conjunt, així com els horaris de funcionament i utilització dels espais.
  - Inventari de la dotació d'equipament, i si es tracta d'una escola de música, banc d'instruments.
  - Si és procedent, document acreditatiu de l'acord firmat entre la titular i cada una de les extensions que integraran l'escola. En l'acord es farà constar el NIF dels firmants, les condicions de l'acord i el document l'acreditatiu de la cessió d'ús de les instal·lacions.
  - Certificació de la cessió de les instal·lacions quan aquestes no siguen propietat de la promotora de l'escola.
  - Protocol de seguretat i evacuació de l'edifici.
  - Si l'escola utilitza espais compartits amb altres centres educatius, haurà de constar l'acord pel qual s'autoritza l'ús de les instal·lacions i la justificació de la compatibilitat dels dos ensenyaments.

  c) Canvi de titularitat:
  - Quan es tracte de canvi de titularitat pública a titularitat privada, haurà d'aportar-se l'expedient administratiu que permeta la privatització del servei públic.
  - En el cas de modificació de la titularitat privada, tant si és entre persones físiques o jurídiques, amb ànim o sense ànim de lucre, s'exigeix la manifestació de voluntat per part dels intervinents en el negoci jurídic per al canvi de titularitat, per mitjà d'aquell instrument jurídic que l'habilite.
  - Documentació acreditativa de la persona física o jurídica que tindrà la titularitat de l'escola, còpia del DNI o del número d'identificació fiscal, segons el cas. Quan siga una entitat privada, a més, s'hauran d'aportar els estatuts que regeixen l'entitat.
  - Si el canvi de titularitat comporta la modificació d'altres dades del registre, caldrà aportar els documents pertinents.

  d) Autorització de noves especialitats i autorització per a impartir nous ensenyaments, de música o de dansa:
  - Si la titular és una persona jurídica, tant si és pública com a privada, certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern competent, segons el cas, en què autoritza la impartició de les noves especialitats o nous ensenyaments.
  - Informe amb el nombre d'alumnat que es pretén atendre simultàniament i en el seu conjunt, així com els horaris de funcionament i utilització dels espais.
  - Documentació acreditativa de la titulació del professorat que impartirà les especialitats corresponents.
  En les especialitats per a les quals no hi ha titulació o el currículum no ha tingut lloc a la Comunitat Valenciana, segons el caràcter innovador o pel nivell d'especialització que comporte, s'haurà d'aportar tota aquella documentació que puga acreditar el que disposa l'article 5.6 d'aquesta orde.
  - Document actualitzat del projecte educatiu del centre i del projecte curricular que incorpore les noves especialitats o nous ensenyaments que es pretén impartir.

  2. També haurà de comunicar-se a la direcció general competent en matèria d'escoles de música i de dansa, les modificacions que no requerisquen canvis en el Registre de Centres Docents, per a la qual cosa haurà d'adjuntar-se la documentació que corresponga a cada una de les modificacions següents:

  a) Canvi de la persona que ostenta la direcció del centre:
  - Currículum i mèrits de qui es pretenga que en siga el director o directora.

  b) Canvis en el professorat contractat respecte als assenyalats en el moment de la inscripció de l'escola:
  - Documentació acreditativa de la titulació del nou professorat.

  c) Actualització del projecte educatiu del centre o del projecte curricular:
  - Documents d'aquests projectes, que hauran d'estar d'acord amb el que s'assenyala en l'apartat c i d) de l'article 6 d'aquesta orde.

  d) Modificació de les dades de contacte de l'escola:
  - Document acreditatiu en què s'informe de les dades de contacte modificades.

  e) Execució d'obres de remodelació, millora, ampliació, adequació, modernització o habilitació dels espais educatius de l'escola:
  - Còpia del projecte d'execució de l'obra i un reportatge amb almenys deu fotografies en suport digital, representatives de l'estat actual de l'àrea o espai on es duran a terme les obres.

  BAIXA EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS:
  Junt amb el model de sol·licitud de baixa que figura en l'annex III, si la titular és una persona jurídica, tant si és pública com a privada, la certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern competent, segons el cas, en què autoritza la baixa en el Registre de Centres Docents.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS. ESCOLES DE MÚSICA

  [ANNEX II] MODIFICACIÓ DE DADES

  [ANNEX III] BAIXA VOLUNTÀRIA EN EL REGISTRE DE CENTRES

  [MODEL] MEMÒRIA DESCRIPTIVA, JUSTIFICATIVA DE L'ACCESSIBILITAT I RELACIÓ D'ESPAIS DE LES INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES PROPOSADES

  [MODEL] CERTIFICAT DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS HIGIÈNIQUES, ACÚSTIQUES, D'HABITABILITAT, DE SEGURETAT I ACCESSIBILITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Primer: presentació en el registre de la sol·licitud corresponent i la documentació que s'adjunta.

  La tramitació i presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat.
  A més de directament, la tramitació electrònica es podrà dur a terme per mitjà d'un representant autoritzat, que haurà de donar-se d'alta en el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat, d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, i d'acord amb els articles 5 i següents d'aquest decret.

  Segon: amb anterioritat a la resolució de l'expedient, la unitat administrativa que gestiona el tràmit sol·licitarà un informe a la Inspecció d'Educació i a la unitat administrativa amb competències en infraestructures educatives; el Registre de Centres Docents emetrà un certificat de no duplicitat de la denominació específica i assignarà un codi de centre en cas que la resolució haja de ser favorable.

  Tercer: la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial emetrà la resolució corresponent que serà notificada al sol·licitant.
  El termini màxim de resolució dels expedients incoats serà de tres mesos a comptar del moment en què es realitze la sol·licitud.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públicas (BOE núm. 236, de 2/10/2015)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=223

  Inici
 • Informació complementària

  * CARACTERÍSTIQUES DE LES ESCOLES

  1. Les escoles de música i de dansa són centres educatius d'ensenyament no reglat la finalitat de les quals és la formació artística de música i de dansa des d'una perspectiva oberta i flexible, dirigida a aficionats de totes les edats. A estos efectes, s'entendrà per ensenyament no reglat aquells estudis no conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

  2. També podran orientar i preparar l'accés als ensenyaments professionals de música i dansa als qui demostren una especial vocació i aptitud.

  3. Estes escoles tindran autonomia pedagògica i organitzativa. A més procuraran una oferta diversificada i àmplia dirigida a tota la ciutadania.


  * PROGRAMACIÓ DELS ENSENYAMENTS

  1. Gaudiran de plena autonomia per a conformar els seus propis projectes educatius i curriculars.

  2. Podran organitzar cursos, tallers i tot tipus d'activitats que contribuïsquen a l'enriquiment de la seua oferta i a la formació de l'alumnat, al perfeccionament dels docents i elevació del medi cultural i social en què es desenvolupen.


  * ACTIVITATS

  1. Els ensenyaments en les escoles de música es podran organitzar en els àmbits següents:
  a) Formació instrumental. Aquesta formació pràctica podrà referir-se als instruments simfònics com a altres propis de la música tradicional o moderna.
  b) Formació musical complementària a la formació instrumental.
  c) Pràctica instrumental i vocal de grup.
  d) Sensibilització musical per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys d'edat.

  2. La persona que ocupe la direcció de l'escola elaborarà la memòria de cada curs, en la qual s'inclourà una avaluació final, que s'entregarà en la conselleria competent en la matèria d'escoles de música.

  3. Les escoles de música i de dansa transmetran a l'alumnat tota la informació sobre les qüestions organitzatives relatives a les proves d'accés en els centres d'ensenyament reglat.

  4. Les escoles de música i de dansa procuraran mantindre relacions de cooperació i coordinació amb els conservatoris de música i centres autoritzats per a impartir ensenyaments professionals ubicats en el mateix àmbit territorial o en un entorn pròxim.


  * FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

  1. Els projectes educatius de les escoles de música i de dansa preveuran la formació permanent i l'actualització tècnica, pedagògica i didàctica del professorat.

  2. El professorat de les escoles de música i de dansa podrà participar en les activitats de formació permanent convocades per la conselleria competent en matèria de formació del professorat.

  Sancions

  Els centres d'ensenyança de música i dansa que no s'ajusten al que establix la normativa vigent, no podran ostentar la denominació d'escola ni ser inscrits en el Registre de Centres Docents de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música de la Generalitat (DOCV núm. 3242, 14.05.1998)
  - Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles de música de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7063, de 09/07/13).
  - Decret 11/2014, de 17 de Gener, del Consell, de modificació del Decret 91/2013, de 5 de juliol, pel qual és regulen els escoles de música de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7195, de 20/01/14).
  - Ordre 35/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana
  - Correcció d'errades de l'Ordre 35/2017, de 10 d'agost (30/2017)
  - Resolució de 31 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment previst en l'Ordre 35/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.(DOGV nº 8416, de 05/11/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/1998, de 12 de maig.

  Vegeu el Decret 91/2013, de 5 de juliol.

  Vegeu el Decret 11/2014, de 17 de gener.

  Veure Ordre 30/2017, de 10 d'agost

  Vegeu la Correcció d'errades de l'Ordre 35/2017, de 10 d'agost (30/2017)

  Veure Resolució de 31 d'octubre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.