Detall de Procediments

SUGUS - Aportació documental a sol·licitud d'Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació. Transformació i Resiliència ACT.2: Adquisició de vehicles d'energies alternatives baixes en carboni
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  SUGUS - Aportació documental a sol·licitud d'Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació. Transformació i Resiliència ACT.2: Adquisició de vehicles d'energies alternatives baixes en carboni

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient de sol·licitud d'ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 2: Adquisició de vehicles d'energies alternatives baixes en carboni

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes:
  a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.
  b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.
  c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MPCE.
  d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús amb la clau VPCE.
  e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguen adscrits a aquesta autorització vehicles de més de 3,5 tn de massa màxima a data d'aprovació del Reial decret 983/2021, de 16 de novembre.
  f) Persones jurídiques privades que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en l'apartat 1 de l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març,de la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  Podran així mateix ser sol·licitants d'aquestes ajudes empreses de rènting o lísing operatiu en els termes i condicions establits en l'Ordre 2/2022, de 28 de març, i en el Reial decret 983/2021, de 16 de novembre.

  Requeriments

  Haver rebut una notificació electrònica assignant un codi d'expedient a la seua sol·licitud o haver rebut un requeriment d'esmena sobre l'expedient telemàtic de la sol·licitud.

  En la documentació que s'aporte ha de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic al qual fa referència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En cas d'aportació documental voluntària, no s'estableix termini, en cas d'haver rebut requeriment d'esmena, el termini serà el que s'assenyala en el requeriment d'esmena.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari telemàtic de petició.

  - Els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits en la seua sol·licitud d'esmena.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'ha d'accedir a l'Administració en línia, lloc en el qual el ciutadà s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, adjuntar els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits a la seua sol·licitud d'esmena, i, finalment, s'ha de registrar d'entrada a través del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22412

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/es/sede_certificados
  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  https://www.gva.es/es/proc17168
  https://regrep.accv.es/accv_repr/login.html
  2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana :
  https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es
  3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça:
  https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq
  Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa adreça per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció de la mena de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es
  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació"
  https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENTE

  Enllaç per a consultes generals i especifiques de transports per carretera

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.(BOE núm. 275, 17-11-2021)
  - Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero, por la que se modifican los Anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.(BOE núm.52, 02-03-2022)
  - Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, ransformación y Resiliencia. (BOE nº 64, de 16-03-2022).
  - ORDRE 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (DOGV núm.9310, de 31-03-2022)
  - Correcció d'errades de l'Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen les ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU (DOGV núm. 9413, de 26-08-2022)
  - CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen les ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. (DOGV núm. 9450, 17.10.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre

  Vegeu Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero

  Vegeu Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo

  Vegeu Ordre 2/2022, de 28 de març

  Correcció d'errades de l'Ordre 2/2022

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 2/2022, de 28 de mar

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.