Ajudes destinades al programa de millora del proveïment i reducció de pèrdues en xarxes de municipis amb menys de 20.000 habitants, inclosos en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que formen part del component "preservació del litoral i recursos hídrics", en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2860266
|
Codi GVA: 22430
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar i establir les bases reguladores per a la concessió d'ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana amb menys de 20.000 habitants per a dur a terme inversions en els sistemes de proveïment per a la millora de l'eficiència, la reducció de pèrdues en xarxes de distribució i la reparació...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
10-06-2024
JustificacióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Podran adquirir la condició d'entitat beneficiària de les subvencions els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants, d'acord amb el Reial decret 1065/2021, de 30 de novembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a...

Saber més
Requisits

1. Els beneficiaris finals han de complir, entre altres, els requisits següents:

 

- Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els casos en què la quantia de l'ajuda a cada beneficiari no supere l'import de 10.000 euros, o la persona sol·licitant siga alguna administració pública o els organismes, les entitats públiques i les fundacions del sector públic dependent d'aquestes, per a la qual cosa cal fer un esment exprés al fonament legal per a aquesta exempció d'acord amb el que estableix l'art. 24 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

- No trobar-se en cap de les situacions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, inclosa la inexistència d'obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, o, si és el cas, el fidel compliment de les seues obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, d'acord amb els termes que estableix l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

- Conéixer, acceptar i comprometre's a complir els requisits exigits en la resolució, així com el compromís de l'ajuntament amb l'execució i posterior explotació de les actuacions, la conservació i el manteniment.

 

- Que el sol·licitant es comprometa expressament a concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que els organismes europeus exercisquen les seues competències.

 

2. Les actuacions s'han de referir a sistemes de proveïment a municipis amb menys de 20.000 habitants.

 

3. Les actuacions no poden haver sigut declarades d'interés general de l'Estat, llevat que, mitjançant un protocol o conveni amb l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes o entitats locals, hagen assumit l'execució d'actuacions d'interés general, cas en què aquestes podran ser finançades amb càrrec a aquesta subvenció.

 

4. Les actuacions hauran d'estar específicament destinades a aconseguir els objectius establits en el pla: millora, renovació i reducció de pèrdues en els sistemes de proveïment que serveixen a petits i mitjans municipis, estalvi en el consum d'aigua i/o increment en la garantia de subministrament, i així s'haurà de justificar en les actuacions seleccionades.

 

5. No podran ser seleccionades les actuacions que, en la data de sol·licitud de l'ajuda disposen d'assignació en ferm de fons europeus en el marc de la programació financera vigent, o que compten amb finançament de l'Administració general de l'Estat perquè estan incloses en un conveni o protocol amb aquesta.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el...
Saber més
Criteris de valoració
Les actuacions objecte d'ajuda han de complir la normativa vigent que els siga aplicable. Així mateix, hauran de comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives en el cas que aquestes ho requerisquen, amb anterioritat al pagament de les subvencions. Perquè les actuacions...
Saber més

Formularis

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9377, de 07.07.2022). Publicades correccions d'errors de l'extracte de les convocatòries en DOGV núm....

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 10-06-2024

  Des de la fi de termini de sol·licituds fins a la fi del procediment

  Descripció

  Aportar documentació durant el procediment, tant l'aportació de documentació després d'haver rebut un requeriment d'esmena, com l'aportació de documentació que l'interessat considere pertinent, en qualsevol moment del procediment

  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir sis mesos, termini que es computarà a partir de la publicació de la present convocatòria, d'acord amb el que disposa l'article 25.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Si no s'ha dictat i publicat cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. L'import total d'aquesta convocatòria ascendeix a set milions dèsset mil tres-cents noranta euros (7.017.390 €), que es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària 12.99.99.442.99, capítol VII (millora del proveïment i reducció de pèrdues en xarxes de petits i mitjans municipis), línia...
  Saber més
  Observacions

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es duran a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet sede.gva.es/va/proc18536

  Documentació
  - JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ I SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE LES AJUDES PER A la MILLORA DEL PROVEÏMENT I REDUCCIÓ DE PÈRDUES EN XARXES A MUNICIPIS MENORS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. - MODEL A. DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERÉS (*DACI) *EMPELADO. - MODEL A. DECLARACIÓ...
  Saber més