Detall de Procediment

Inscripció d'un habitatge en la Xarxa Lloga'm per a la seua oferta en lloguer assequible sol·licitada per particulars

Codi SIA: 2862949
Codi GUC: 22494
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte que les persones físiques o jurídiques puguen oferir un habitatge privat en lloguer a preu assequible a través de la xarxa d'intermediació i foment del lloguer Xarxa Lloga'm.

Requisits

Les persones arrendadores que desitgen inscriure el seu habitatge en la Xarxa Lloga'm hauran d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com no haver sigut sancionades penalment o administrativament amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques. S'exigirà per a la inscripció de tot habitatge que la persona arrendadora en siga propietària o titular d'un dret real que la faculte per a subscriure el contracte d'arrendament i així puga acreditar-lo documentalment. A més, hauran de complir requisits que estableix l'art. 88 del Decret 130/2021.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques propietàries o arrendadores d'habitatges.

Normativa del procediment

  • Decret 130/2021, d'1 d'octubre, de Consell, d'aprovació del Reglament per a la mobilització d'habitatges buits i rehabilitats.

Termini

El tràmit està disponible de manera permanent.

Documentació

La documentació necessària haurà de ser aportada a l'agent immobiliari col·laborador, que contactarà amb el propietari una vegada formulada la present sol·licitud d'inscripció d'habitatge.

Taxa o pagament

No hi ha taxes, però les persones arrendadores han d'abonar als agents immobiliaris col·laboradors algunes de les retribucions que estableix l'article 77 del Decret 130/2021, d'1 d'octubre.

Presentació

Telemàtica
La tramitació s'ha de fer a través del tràmit telemàtic corresponent. Una vegada registrada la sol·licitud d'inscripció de l'habitatge en la xarxa Lloga'm, l'agent immobiliari col·laborador realitzarà la captació de l'habitatge mitjançant la comprovació dels requisits que preveu el Decret 130/2021 per a la seua inscripció. L'agent immobiliari col·laborador farà la comprovació del compliment dels requisits/documents i serà l'encarregat de sol·licitar l'autorització de la inscripció a la Direcció General d'Emergència Residencial amb la finalitat de la publicació de l'anunci de l'oferta de l'habitatge en la xarxa Lloga'm per al seu lloguer.

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Regeneració Urbana.

Obligacions

Les obligacions són les que recull l'articule 82 del Decret 130/2021, d'1 d'octubre.

Observacions

Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de l'Habitatge i Funció Social en el termini d'UN MES, a comptar de l'endemà de la seua notificació en la forma que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Transcorreguts aquests terminis sense que s'hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma a tots els efectes. Transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que hi haja recaigut cap resolució, es podrà entendre desestimat el recurs. Contra la resolució d'un recurs d'alçada no es podrà interposar cap altre recurs administratiu, excepte el recurs extraordinari de revisió en els casos legalment establits, i queda expedita en tot cas la via jurisdiccional contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Regeneració Urbana.

Esgota via administrativa