Inscripció d'un habitatge en la Xarxa Lloga'm per a la seua oferta en lloguer assequible sol·licitada per particulars

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2862949
|
Codi GVA: 22494
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El tràmit té per objecte que les persones físiques o jurídiques puguen oferir un habitatge privat en lloguer a preu assequible a través de la xarxa d'intermediació i foment del lloguer Xarxa Lloga'm.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Decret 130/2021, d'1 d'octubre, de Consell, d'aprovació del Reglament per a la mobilització d'habitatges buits i rehabilitats.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques propietàries o arrendadores d'habitatges.

Requisits

Les persones arrendadores que desitgen inscriure el seu habitatge en la Xarxa Lloga'm hauran d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com no haver sigut sancionades penalment o administrativament amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques.

 

S'exigirà per a la inscripció de tot habitatge que la persona arrendadora en siga propietària o titular d'un dret real que la faculte per a subscriure el contracte d'arrendament i així puga acreditar-lo documentalment.

 

A més, hauran de complir requisits que estableix l'art. 88 del Decret 130/2021.

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Regeneració Urbana.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El tràmit està disponible de manera permanent.

Documentació
La documentació necessària haurà de ser aportada a l'agent immobiliari col·laborador, que contactarà amb el propietari una vegada formulada la present sol·licitud d'inscripció d'habitatge.
Taxa o pagament

No hi ha taxes, però les persones arrendadores han d'abonar als agents immobiliaris col·laboradors algunes de les retribucions que estableix l'article 77 del Decret 130/2021, d'1 d'octubre.

Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació s'ha de fer a través del tràmit telemàtic corresponent. Una vegada registrada la sol·licitud d'inscripció de l'habitatge en la xarxa Lloga'm, l'agent immobiliari col·laborador realitzarà la captació de l'habitatge mitjançant la comprovació dels requisits que preveu el Decret...
Saber més

Resolució

Obligacions
Les obligacions són les que recull l'articule 82 del Decret 130/2021, d'1 d'octubre.
Observacions

Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de l'Habitatge i Funció Social en el termini d'UN MES, a comptar de l'endemà de la seua notificació en la forma que preveuen els articles 121 i...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Regeneració Urbana.