Subvenció a alumnat de Formació Professional per la realització de les activitats de formació Dual en Administracions Públiques

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2869943
|
Codi GVA: 22509
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Proporcionar una ajuda a l'alumnat que combine l'activitat formativa en el centre educatiu amb l'activitat en un centre de treball mitjançant el model de Formació Professional Dual en les Administracions Públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms

Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Alumnat de centres públics o cicles concertats, que desenvolupen l'activitat formativa d'FP Dual en el sector públic en el curs 2023-24

Requisits

A més dels requisits de caràcter general recollits en la base quarta de l'Orde de bases reguladores, s'haurà d'estar matriculat en un centre públic o concertat en el curs 2023-24 amb assistència regular en la modalitat de presencial i realitzant l'activitat formativa de Formació Professional Dual...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Els centres receptors de sol·licituds són els centres docents de titularitat de la Generalitat, que rebran les sol·licituds de l'alumnat tant propi com del dels seus centres concertats adscrits. Així, - l'alumnat de centres públics de la Generalitat presentarà la sol·licitud i documentació...
Saber més
Criteris de valoració
Les sol·licituds de primer curs es puntuaran amb la nota d'accés al cicle per al qual se sol·licita la subvenció. Per a la resta dels cursos, la puntuació serà la nota mitjana del curs anterior. Els mòduls del curs no avaluats o amb renúncia a convocatòria es baremaran amb un valor 0, a l'efecte...
Saber més
Òrgans de tramitació
Centres públics docents Servei d'Ordenació i Planificació de la Formació Professional

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el DOGV: 9854 del 22.05.2024

Documentació
Les sol·licituds es formalitzaran utlizando el model d'aquest procediment, pels mitjans que dispose i determine cada centre receptor de sol·licituds, sense admetre presentació de sol·licituds ni de documentació addicional anara de termini, ni per mitjans diferents als establits pel centre...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds es presenten en centres públics de la Generalitat. L'alumnat d'aqueixos centres públics formalitzarà la sol·licitud en el centre en que estiga matriculat. L'alumnat de centres concertats haurà de fer-lo en el centre públic al qual el seu centre privat estiga adscrit.

Resolució

Termini màxim
Esta resolució posarà fi a la via administrativa i haurà de ser dictada i notificada en el termini màxim de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria
Quantia i cobrament
Es concedirà 1.200 per persona beneficiària, per orde de prelació fins a esgotar els límits de crèdit disponibles. L'ajuda s'ingressarà en un pagament únic al compte bancari que s'haja consignat en el model de domiciliació bancària. Este model ho presentaran en el CENTRE públic únicament les...
Saber més
Obligacions
Destinar l'ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix, entenent-se per tal l'assistència efectiva a les classes i activitats previstes en cada mòdul formatiu. El cessament dels estudis per causes imputables a l'estudiant serà motiu de revocació de la subvenció, al reintegrament...
Saber més
Observacions

Davant les llistes provisionals d'admesos i exclosos, es podran presentar les al·legacions en el centre on s'haja presentat la sol·licitud. La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa. De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial