Detall de Procediment

Subvenció a alumnat de Formació Professional per la realització de les activitats de formació Dual en Administracions Públiques

Codi SIA: 2869943
Codi GUC: 22509
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(26-04-2022
23-05-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Proporcionar una ajuda a l'alumnat que combine l'activitat formativa en el centre educatiu amb l'activitat en un centre de treball mitjançant el model de Formació Professional Dual en les Administracions Públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms

Requisits

A més dels requisits de caràcter general recollits en la base quarta de l'Ordre de bases reguladores, s'haurà d'estar matriculat en un centre públic o concertat en el curs 2021-22, i realitzant l'activitat formativa de Formació Professional Dual en el sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnat de centres públics o cicles concertats, que desenvolupen l'activitat formativa d'FP Dual en el sector públic en el curs 2021-22

Normativa del procediment

  • Convocatòria 2021-22: Resolució de 4 d'abril de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022(DOGV nº 9324, de 25/04/2022)
  • Bases reguladores: Ordre 1/2022, de 10 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

Termini

20 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el DOGV: del 26 d'abril al 23 de maig de 2022

Documentació

Les sol·licituds es formalitzaran utlizando el model d'aquest procediment, pels mitjans que dispose i determine cada centre receptor de sol·licituds, sense admetre presentació de sol·licituds ni de documentació addicional anara de termini, ni per mitjans diferents als establits pel centre receptor de sol·licituds. Amb caràcter general, l'alumnat de centres públics no ha d'aportar documentació que acredite el compliment d'aquests requisits, per estar la informació disponible en el centre receptor. L'alumnat de centres concertats acreditarà el compliment d'aquests requisits mitjançant certificat expedit per la direcció del centre privat en què estiga matriculat, en el qual farà constar la matriculació requerida per a sol·licitar l'ajuda, la indicació expressa de la nota mitjana del curs anterior, la relació dels mòduls cursats i les qualificacions que s'han utilitzat per al càlcul de la nota mitjana, o el requisit acadèmic en el cas de primers cursos.

Presentació

Presencial
Les sol·licituds es presenten en centres públics de la Generalitat. L'alumnat d'aqueixos centres públics formalitzarà la sol·licitud en el centre en que estiga matriculat. L'alumnat de centres concertats haurà de fer-lo en el centre públic al qual el seu centre privat estiga adscrit.

Procés de tramitació

Els centres receptors de sol·licituds són els centres docents de titularitat de la Generalitat, que rebran les sol·licituds de l'alumnat tant propi com del dels seus centres concertats adscrits. Així, - l'alumnat de centres públics de la Generalitat presentarà la sol·licitud i documentació addicional en el seu centre. - l'alumnat de centres concertats, el farà en el centre públic al qual estiga adscrit el seu centre docent. Les sol·licituds es formalitzaran utlizando el model d'aquest procediment, pels mitjans que dispose i determine cada centre receptor de sol·licituds, sense admetre presentació de sol·licituds ni de documentació addicional anara de termini, ni per mitjans diferents als establits pel centre receptor de sol·licituds. Amb caràcter general, l'alumnat de centres públics no ha d'aportar documentació que acredite el compliment d'aquests requisits, per estar la informació disponible en el centre receptor. L'alumnat de centres concertats acreditarà el compliment d'aquests requisits mitjançant certificat expedit per la direcció del centre privat en què estiga matriculat, en el qual farà constar la matriculació requerida per a sol·licitar l'ajuda, la indicació expressa de la nota mitjana del curs anterior, la relació dels mòduls cursats i les qualificacions que s'han utilitzat per al càlcul de la nota mitjana, o el requisit acadèmic en el cas de primers cursos. En cas de dubtes amb la sol·licitud i el procediment, l'interessat acudirà al seu centre públic, o centre d'adscripció en cas de concertats. Els centres receptors de les sol·licituds: - verificaran el compliment dels requisits de les persones sol·licitants, requerint les esmenes al fet que pertoque. - elaboraran les relacions de sol·licitants admesos amb les puntuacions obtingudes, així com una relació motivada de persones excloses que no complisquen amb els requisits d'obtenció de les ajudes. - faran públiques aquestes relacions per a detectar possibles errors en la baremació, després de la qual cosa, hi haurà un termini de dos dies hàbils, comptats des de la inserció en els taulers d'anuncis dels centres educatius, per a esmenar els defectes observats i presentar les al·legacions que estimen pertinents, davant el mateix centre educatiu on es va presentar la sol·licitud. Abans del 31 de maig de 2022, els centres educatius elevaran a l'òrgan instructor les relacions anteriors, d'admesos i exclosos. A partir de les llistes d'admesos, la Comissió de Valoració establirà la prelació entre totes les sol·licituds admeses, realitzarà les propostes provisionals de concessió i denegació de subvencions es remetran a cada centre receptor per a la seua publicació i publicitat, atorgant dos dies hàbils per a esmenar els defectes observats i presentar les al·legacions que s'estimen pertinents. La resolució definitiva de concessió es publicarà en el DOGV. Una vegada publicada la concessió, els beneficiaris presentaran el model de domiciliació bancària per a procedir al pagament (veure "Quantia de l'ajuda/procediment de cobrament")

Criteris de valoració

Les sol·licituds de primer curs es puntuaran amb la nota d'accés al cicle per al qual se sol·licita la subvenció. Per a la resta dels cursos, la puntuació serà la nota mitjana del curs anterior. Els mòduls del curs no avaluats o amb renúncia a convocatòria es baremaran amb un valor 0, a l'efecte de càlcul de la mitjana. Les notes tindran una aproximació de 2 decimals, amb arrodoniment matemàtic. Quan no existisquen qualificacions numèriques, s'aplicarà el següent barem: Menció honorífica 10 Excel·lent 9 Notable 7 Aprovat o apte 5 Convalidat 5 No presentat/avaluat 0

òrgans de tramitació

Centres públics docents Servei d'Ordenació i Planificació de la Formació Professional

Obligacions

Destinar l'ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix, entenent-se per tal l'assistència efectiva a les classes i activitats previstes en cada mòdul formatiu. El cessament dels estudis per causes imputables a l'estudiant serà motiu de revocació de la subvenció, al reintegrament corresponent. Són causes imputables a l'estudiant: l'anul·lació de matrícula a instàncies de part o per inassistència, així com les renúncies a convocatòries dels mòduls que van donar lloc a la concessió de l'ajudes, i que anul·len el sentit de la finalitat de les subvencions. Les obligacions es troben detallades en l'apartat quinzé de la convocatòria.

Observacions

Davant les llistes provisionals d'admesos i exclosos, es podran presentar les al·legacions en el centre on s'haja presentat la sol·licitud. La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa. De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la resolució de concessió podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant el conseller amb competències en matèria educativa en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació. b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació. L'efecte que produirà el silenci administratiu serà desestimatori de la sol·licitud de subvenció si transcorre el termini sense que es dicte ni es publique la resolució corresponent.

Quantia i cobrament

Es concedirà 1.200€ per persona beneficiària, per ordre de prelació fins a esgotar els límits de crèdit disponibles en la línia de subvenció; en cas de no esgotar el crèdit disponible, l'excedent es prorratejarà entre les beneficiàries, amb un límit addicional de fins a 600€ per persona. L'ajuda s'ingressarà en un pagament únic al compte bancari que s'haja consignat en el model de domiciliació bancària. Aquest model ho presentaran en el CENTRE públic únicament les persones beneficiàries, quan se'ls haja concedit l'ajuda. És molt IMPORTANT el correcte emplenament de les dades del formulari per a evitar possibles retards en el pagament. El compte bancari haurà d'estar oberta a nom del beneficiari/a i, tractant-se de menors, també de la persona la representació de la qual corresponga legalment en entitats de crèdit.

Termini màxim

La resolució de concessió es dictarà en el termini màxim de sis mesos a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds

Òrgans resolució

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Esgota via administrativa