Subvenció a alumnat de Formació Professional per desplaçament per a la realització de cicles de formació professional en centres allunyats de la residència habitual

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2869946
|
Codi GVA: 22516
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sufragar les despeses derivades de residència, transport i manutenció d'alumnat que curse cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Alumnat de centres públics o cicles concertats, que curse l'any acadèmic 2023-24 cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual.

Requisits

A més dels requisits de caràcter general recollits en la base quarta de l'Orde de bases reguladores, s'haurà d'estar matriculat en un centre públic o concertat en el curs 2023-24 amb assistència regular en la modalitat de presencial i allunyat de la residència habitual almenys 14 km. Per a...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Els centres receptors de sol·licituds són els centres docents de titularitat de la Generalitat, que rebran les sol·licituds de l'alumnat tant propi com del dels seus centres concertats adscrits. Així, - l'alumnat de centres públics de la Generalitat presentarà la sol·licitud i documentació...
Saber més
Criteris de valoració
Les sol·licituds admeses a tràmit es puntuaran segons la distància entre el centre docent i el domicili habitual de l'estudiant, assignant la següent puntuació: Fins a 30 km 4 Fins a 60 km 7 Fins a 90 km 10 Fins a 140 km 15 Fins a 240 km 20 Fins a 340 km 25 Més de 340 km 30 Es considerarà la...
Saber més
Òrgans de tramitació
Centres públics docents Servei d'Ordenació i Planificació de la Formació Professional

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el DOGV.

Documentació
Les sol·licituds es formalitzaran utlizando el model d'aquest procediment, pels mitjans que dispose i determine cada centre receptor de sol·licituds, sense admetre presentació de sol·licituds ni de documentació addicional anara de termini, ni per mitjans diferents als establits pel centre...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds es presenten en centres públics de la Generalitat. L'alumnat d'aqueixos centres públics formalitzarà la sol·licitud en el centre en que estiga matriculat. L'alumnat de centres concertats haurà de fer-lo en el centre públic al qual el seu centre privat estiga adscrit.

Resolució

Termini màxim
La resolució de concessió es dictarà en el termini màxim de sis mesos a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds
Quantia i cobrament
Es concedirà 1.200 euros per persona beneficiària, per orde de prelació fins a esgotar els límits de crèdit disponibles en la línia de subvenció L'ajuda s'ingressarà en un pagament únic al compte bancari que s'haja consignat en el model de domiciliació bancària. Este model ho presentaran en el...
Saber més
Obligacions
Destinar l'ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix, entenent-se per tal l'assistència efectiva a les classes i activitats previstes en cada mòdul formatiu. El cessament dels estudis per causes imputables a l'estudiant serà motiu de revocació de la subvenció, al reintegrament...
Saber més
Observacions

Davant les llistes provisionals d'admesos i exclosos, es podran presentar les al·legacions en el centre on s'haja presentat la sol·licitud. La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa. De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial