Detall de Procediment

Sol·licitud adhesió entitats col·laboradores programa bo digital

Codi SIA: 2869604
Codi GUC: 22524
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(05-07-2022
31-08-2022)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Sol·licitud d'adhesió de l'operador de telecomunicacions al programa d'ajudes per a l'emissió de "bons digitals" dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, destinats a finançar la contractació de nous serveis de connexió a banda ampla o l'increment de la velocitat dels ja contractats des d'una ubicació fixa amb una velocitat mínima de 30 Mbit per segon en sentit descendent en condicions d'hora punta destinats a persones o unitats familiars identificades com a vulnerables.

Observacions

Les ajudes que es regulen en aquesta ordre es regiran, a més de per el que es disposa en la mateixa i en la respectiva convocatòria i resolució de concessió, per quantes normes vigents que per la seua naturalesa jurídica pogueren resultar d'aplicació.

Requisits

a) Estar inscrit en el Registre d'Operadors regulat en l'article 7 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, per a la prestació de serveis d'accés de banda ampla. b) Tindre domicili fiscal o un representant a Espanya. c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. d) Disposar directament o indirectament d'una xarxa susceptible de prestar, qualsevol que siga la tecnologia emprada, el servei d'accés de banda ampla fixa a una velocitat mínima de transmissió de dades en sentit descendent de 30 Mbits per segon en condicions d'hora punta. e) Estar en possessió dels títols habilitants necessaris per a la prestació dels serveis descrits, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i que compleix amb les velocitats de descàrrega exigits en l'article 14 del reial decret. f) Efectuar i fer pública l'oferta comercial de referència per a proveir serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat que permeta una velocitat de transmissió de dades en sentit descendent de 30 Mbits per segon en condicions d'hora punta així com els possibles serveis convergents. g) Declaració responsable que el contingut dels contractes s'ajustarà al que s'estableix en el Reial decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova la carta de drets de l'usuari dels serveis de telecomunicacions i al que s'estableix en el Reial decret 989/2021, de 16 de novembre que regula la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc de Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i al que es disposa en aquestes bases reguladores. L'operador a més es compromet a visibilitzar de manera clara els costos totals (inclòs IVA) de tots els productes contractats tant en la modalitat estand-alone com a convergent, a més de no incloure clàusules de permanència més enllà de la duració del bo digital en els serveis finançats a través d'aquest. h) Els operadors aportaran informació dels seus punts de cobertura detallant els codis postals en els quals podrà oferir el servei. Per a cobertures més àmplies, podrà indicar que la cobertura té abast autonòmic, o detallarà la província, municipi, etc. A més, en el cas que siga possible, l'operador habilitarà un espai i/o telèfon de consulta per a la verificació de la cobertura. i) Complir amb les obligacions establides en la base 16 de l'ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Qui pot sol·licitar-ho?

Operadors que presten en la Comunitat Valenciana serveis de connexió a Internet en xarxes de banda ampla amb una velocitat d'almenys 30 Mbit per segon en sentit descendent en condicions d'hora punta.

Normativa del procediment

 • Llei 8/2021, de 30 de desembre de 2021, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol seran aplicable, en el que procedisca, en tot el que siga compatible amb l'especialment previst en el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.
 • Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19.
 • Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència
 • Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088
 • La «Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de "no causar un perjudici significatiu" en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01)» («Guia Tècnica de la Comissió Europea»).
 • Acord del Consell de ministres, de 27 d'abril de 2021, pel qual s'aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.
 • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 • Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19.
 • Normativa relativa a la prevenció i correcció del frau i la corrupció, la prevenció del conflicte d'interés i el doble finançament, conformement a les previsions del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014 i (UE) 283/2014 i la Decisió 541/2014/UE, i pel qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) 966/2012.
 • Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'execució del Programa d'emissió de bons digitals per a col· lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, aprovades per l'Ordre 9/2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i convocatòria d'anunci d'adhesió per a inscripció en el Registre d'operadors-col·laboradors del programa.
 • RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es modifica el termini d'adhesió per a la inscripció en el Registre d'operadors-col·laboradors del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables.

Termini

Segons la RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital,per la qual es modifica el termini d'adhesió per a la inscripció en el Registre d'operadors-col·laboradors del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, (DOGV núm 9397, de 03.08.2022 ) la data fi per a la presentació de sol·licituds d'adhesió és el 31 d'agost del 2022. -Inici de termini el 05.07.2022 -Fi de termini el 31.08.2022 Segons el que s'estableix en l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, l'operador interessat haurà de presentar la sol·licitud d'adhesió en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació de les bases en el DOGV de manera telemàtica (DOGV núm. 9374 del 04.07.2022) - Inici de termini el 05.07.2022 - Fi de termini el 04.08.2022

Documentació

1. Sol·licitud adhesió (telemàtic) (ANNEX I) 2. Certificació d'inscripció en el Registre d'Operadors regulat en l'article 7 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, per a la prestació de serveis d'accés de banda ampla. 3. Oferta comercial de referència que reflectisca les condicions mínimes de provisió de serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat que permeta una velocitat d'una velocitat mínima de 30 Mbit per segon en sentit descendent en condicions d'hora punta ("under peak estafe conditions") (ANNEX II) 4. Àrea de cobertura (EXCEL on indicar els codis postals en els quals pot oferir el servei. Per a evitar errors obrir el document únicament amb el programa EXCEL) (ANNEX III). 5. Documentació acreditativa de la representació. 6. Domiciliació bancària. Davant qualsevol dubte o consulta truque al telèfon 961839100 o envie un email a operadores@istecdigital.es

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds, d'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es presentaran exclusivament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat correspondiete a aquest tràmit (https://www.gva.es/proc22524) prement sobre "tramitar amb certificat". Per a accedir de manera telemàtica haurà de disposar de signatura electrònica avançada, podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica adminitod per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados). Important: abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit a fi de preparar la documentació necessària per a la seua tramitació.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Normativa

Procés de tramitació

1. D'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment. 2. L'operador de telecomunicacions interessat a adherir-se al programa d'ajudes haurà de presentar la sol·licitud d'adhesió en la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit (https://www.gva.es/proc22524). 3. Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el tràmit de sol·licitud d'adhesió al programa del bo digital, tenen a la seua disposició el telèfon 961839100 o bé l'email operadores@istecdigital.es 4.la presentació del formulari d'adhesió implica que l'operador de telecomunicacions assumeix la veracitat de la documentació presentada i es compromet a complir les obligacions derivades de ser operador de telecomunicacions adherit al programa d'ajudes i a prestar els serveis que ofereix conforme al que es disposa en el Reial decret 989/2021, de 16 de novembre. 5. Una vegada presentat el formulari d'adhesió i la documentació corresponent, la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa digital procedirà a analitzar el seu contingut. 6. En el cas que la documentació presentada no reunisca els requisits exigits, es podrà requerir a l'operador interessat que, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua adhesió. La documentació requerida serà presentada de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit (https://www.gva.es/proc22736). 7. El reconeixement de l'adhesió al programa d'ajudes podrà ser retirat a petició expressa de l'operador adherit sempre que no existisquen treballs pendents de realitzar o justificar derivats dels acords. A aquest efecte, haurà de presentar petició expressa dirigida a la direcció general competent en matèria de Lluita contra la Bretxa Digital, acompanyada de la documentació acreditativa que el signant té poder suficient per a obrar en nom de l'operador de telecomunicacions de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit (https://www.gva.es/proc22736). Transcorregut el termini d'un mes a comptar des que es va presentar la petició expressa de retirada del reconeixement d'adhesió, sense que s'haja dictat resolució sobre aquesta, s'entendrà que s'estima aquesta petició i que per tant procedeix la retirada del reconeixement de l'adhesió. 8. El reconeixement de l'adhesió al programa d'ajudes podrà ser retirat per la Direcció general amb competències en matèria de Lluita contra la Bretxa Digital en els següents casos: a) Incompliment dels requisits exigits en l'article 15 de les presents bases reguladores. b) Incompliment de les obligacions establides en l'article 16 de les presents bases reguladores. c) Existència d'altes o de qualsevol pràctica fraudulenta relatives a les ajudes per causes imputables a l'operador. 9. La Direcció general amb competències en matèria de Lluita contra la Bretxa Digital comunicarà a l'operador adherit l'inici de l'expedient, en què s'indicarà la causa per la qual s'inicia l'expedient i els motius, incompliments o faltes que ha suscitat el seu inici, atorgant-li a l'operador un termini de deu dies perquè puga presentar les al·legacions i aportar els documents que estime oportú de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit (https://www.gva.es/proc22736). 10. A la vista de les circumstàncies del cas, de la documentació obrant en l'expedient i de les proves practicades, la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de Lluita contra la Bretxa Digital dictarà resolució en el termini de tres mesos a comptar des de l'inici de l'expedient en la qual es podrà recordar la retirada del reconeixement de l'adhesió al programa d'ajudes per entendre que ha incorregut en algunes de les causes indicades, sense perjudici de la responsabilitat sancionadora en què poguera incórrer l'operador.

òrgans de tramitació

Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

Observacions

Contra la resolució d'adhesió que posarà fi al procediment i esgotarà la via administrativa, es podrà interposar contra ella, potestativament, recurs de reposició en els termes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en la forma i els terminis establits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa

Quantia i cobrament

1. El pagament de les ajudes es realitzarà anualment amb la justificació prèvia. Els pagaments de l'ajuda es realitzaran mitjançant transferència al compte bancari indicat per l'operador, prèvia justificació anual de la realització del projecte en els termes establits en la resolució de concessió i sempre que haja complit les obligacions exigibles per a la justificació de l'ajuda. 2. Per a la justificació de les despeses, els operadors hauran de presentar una primera justificació de l'anualitat 2022 amb les despeses realitzades fins al 30 de novembre de 2022 i una justificació final amb les despeses realitzades des d'aqueixa data fins al 30 de novembre de 2023 de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit (https://www.gva.es/proc22736). 3. Les persones beneficiàries de les ajudes rebran l'import de les mateixes mitjançant l'aplicació mensual d'una bonificació de 20 euros al mes sobre el cost total del servei contractat fins a un màxim de 240€, abonant-se aquesta per la Generalitat Valenciana directament als operadors col·laboradors que presten el servei

Termini màxim

Una vegada acreditat que l'operador compleix amb els requisits establits en l'ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, la Direcció General Per a la Lluita contra la Bretxa Digital, mitjançant resolució reconeixerà l'adhesió. Si transcurido un mes des de la presentació del formulari d'adhesió, sense que la direcció general resolga, s'entendrà que aquesta adhesió queda reconeguda.

Òrgans resolució

Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

Esgota via administrativa

Sancions

1. Serà aplicable el que es preveu en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i en el títol IV del seu Reglament, si concorregueren els supòsits d'infraccions administratives en matèria de subvencions i ajudes públiques. Les infraccions podran ser qualificades com a lleus, greus o molt greus d'acord amb els articles 56, 57 i 58 de la citada Llei 38/2003, de 17 de novembre. La potestat sancionadora per incompliment s'exercirà d'acord amb el que s'estableix en l'article 66 de la mateixa llei. 2. El procediment sancionador se subjectarà al que es preveu en la Llei 38/2003 General de Subvencions i al seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sent l'òrgan concedent el competent per a la seua resolució.