Sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament per a impartir ensenyaments de Formació Professional i/o ensenyaments de règim especial o de modificació d'esta, en centres privats

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2887052
|
Codi GVA: 22542
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es tramiten els següents ensenyaments:

a) Formació Professional: graus bàsic, mitjà i superior.

b) Ensenyaments esportius: graus mitjà i superior.

c) Ensenyaments artístics:

· ensenyaments elementals de música i de dansa

· ensenyaments artístics professionals (música i dansa, així com els graus mitjà i superior d'arts plàstiques i disseny)

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Podran iniciar el tràmit:

- Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Comunitat Europea, sempre que reunisca els requisits establits per la legislació vigent.

- Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de nacionalitat estrangera, sempre que s'ajuste al que resulte de la legislació vigent, dels acords internacionals, o, si escau, del principi de reciprocitat.

Requisits

No podran ser titulars de centres docents privats:

 

a) Les persones que presten serveis en l'Administració educativa estatal, autonòmica o local.

b) Qui tinga antecedents penals per delictes dolosos.

c) Les persones físiques o jurídiques expressament privades de l'exercici d'aquest dret per una sentència judicial ferma.

d) Les persones jurídiques en les quals les persones incloses en els apartats anteriors exercisquen càrrecs rectors o siguen titulars del 20% o més del capital social.

Com es tramita

Procés de tramitació

INICIACIÓ DEL TRÀMIT, DENOMINAT "PRIMERA FASE"

1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres Docents.

 

2. El Servici d'Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius sol·licitarà el preceptiu informe tècnic del Servici d'Infraestructures Educatives de la DG d'Infraestructures Educatives.

 

3. Els informes tècnics amb sentit desfavorable a la sol·licitud, es notificaran per a esmenar les deficiències o presentar desistiment per part de l'interessat.

 

4. Si el sentit de l'informe tècnic és favorable, la Direcció General de Centres Docents emetrà informe favorable respecte a la proposta d'instal·lacions i ús educatiu, que enviarà a la Direcció Territorial competent.

 

5. Esta fase finalitzarà amb la notificació a la persona interessada de l'emissió d'informe favorable o desfavorable d'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais, o en defecte d'això, amb l'arxivament de l'expedient per caducitat o desistiment.

 

CONTINUACIÓ DEL TRÀMIT, DENOMINAT "SEGONA FASE"

Notificat l'informe favorable d'aprovació de la proposta sol·licitada, i executades les obres d'acord amb els plans visats per l'Administració, se seguiran els següents passos.

 

1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida dirigida a la Secció de Centres Docents de la Direcció Territorial de la seua província.

 

2. La Unitat Tècnica de Construccions inspeccionarà les instal·lacions comprovant que s'ajusten a la documentació tècnica aportada i visada pel Servici d'Infraestructures Educatives, i emetrà el corresponent informe.

 

3. La Inspecció d'Educació valorarà l'adequació de les titulacions del personal docent als ensenyaments l'autorització dels quals se sol·licita, emetent informe sobre aquest tema.

 

4. A la vista dels informes favorables de la Unitat Tècnica de Construccions i de la Inspecció Educativa, la Direcció Territorial elevarà la proposta de resolució a la Direcció General de Centres Docents.

 

5. La Direcció General de Centres Docents emetrà informe-proposta d'autorització o de modificació davant la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa o persona en qui delegue.

 

6. La resolució per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament o per la qual es modifica l'autorització, s'inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, es notificarà a l'interessat i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
IMPORTANT ABANS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD HAURÀ DE TINDRE COMPLETATS I FIRMATS ELS IMPRESOS ASSOCIATS AL PRESENT TRÀMIT QUE PODRÀ TROBAR EN L'APARTAT DE "FORMULARIS". Només en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per...
Saber més
Presencial

Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en este cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet.

 

Podran dirigir-se de manera presencial:

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.