Detall de Procediment

Sol·licitud de tècniques de seguretat equivalents en baixa tensió o excepcions al reglament electrotècnic per a baixa tensió i excepcions al reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (subjectes a autorització administrativa prèvia a la seua posada en servei). Indústria.

Codi SIA:: 2887818
Codi GVA:: 22588
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

1. Sol·licitar l'aplicació d'una TÈCNICA DE SEGURETAT EQUIVALENT en baixa tensió (art. 23.2 de l'RD 842/2002). 2. Sol·licitar una EXCEPCIÓ del compliment de determinades prescripcions del Reglament electrotècnic per a BAIXA TENSIÓ (art. 24 de l'RD 842/2002). 3. Sol·licitar una EXCEPCIÓ del compliment de determinades prescripcions del Reglament d'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en instal·lacions d'enllumenat exterior (art. 14 de l'RD 1890/2008).

Observacions

Observacions

TÈCNIQUES DE SEGURETAT EQUIVALENTS: L'actual reglament electrotècnic per a BT permet aplicar tècniques de seguretat equivalents a les prescripcions que estableix, sempre que proporcionen un nivell de seguretat equiparable a la que pretenen substituir. L'aplicació d'aquestes l'ha de justificar el dissenyador de la instal·lació i aprovar l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma. EXCEPCIONS REGLAMENTÀRIES: La persona titular de la instal·lació, davant de la impossibilitat de poder complir determinades prescripcions reglamentàries i que tampoc li siga factible aplicar una tècnica de seguretat equivalent, pot sol·licitar una excepció reglamentària. En aquest cas, ha d'exposar els motius d'aquesta impossibilitat i indicar les mesures de seguretat alternatives, que mai hauran de rebaixar els nivells de protecció que estableix el REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D'altra banda, quan, per motius de seguretat o interés públic, i amb caràcter d'excepcionalitat, no es puguen complir determinades prescripcions del REGLAMENT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR, aquest reglament permet que la persona titular de la instal·lació puga presentar, davant de l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma, una sol·licitud d'excepció, en què expose els motius i indique les mesures d'eficiència alternativa que es proposen.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de la instal·lació elèctrica de baixa tensió o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- Formulari web de dades generals (disponible en el tràmit telemàtic). - MEMÒRIA o document en què es justifique el motiu de la sol·licitud i es detalle, exhaustivament, el nivell de seguretat aconseguit amb la tècnica equivalent o amb la mesura de seguretat alternativa, segons siga procedent. - INFORME d'un ORGANISME DE CONTROL HABILITAT (OCH) en baixa tensió que certifique que el nivell de seguretat aconseguit amb la tècnica equivalent és suficient o que la mesura de seguretat alternativa proposada és idònia. Aquest informe ha d'especificar de manera detallada tots els raonaments i els criteris que puguen justificar la seua autorització.

Presentació

Presentació

Telemàtica
NOTES PRÈVIES: 1. La INICIACIÓ del tràmit, es realitzarà ÚNICAMENT PER LA PERSONA INTERESSADA TITULAR DE LA INSTAL.LACIÓ O EL SEU REPRESENTANT LEGAL i EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic corresponent, per a això haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació"(veure apartat enllaços). 2. El representant de la persona titular haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DE LA ACCV, o bé el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "enllaços" d'aquest tràmit. TRAMITACIÓ: 3. Clickando en el botó roig "Presentació autenticada", accedirà al tràmit telemàtic i li anirà indicant els passos a realitzar, així com la documentació a presentar en funció de les característiques de la instal·lació. 4. Tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. Per a això la ACCV ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (veure enllaços). No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar. 5. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitación

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- Presentació de la sol·licitud i de la documentació que es requereix en cada cas de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. 2.- Revisió de la sol·licitud i la documentació presentades: a) Si la documentació és correcta, es procedirà a la seua valoració i es remetrà de manera telemàtica la resolució corresponent. b) Si la documentació NO és correcta, o es necessita alguna ampliació de la mateixa es realitzarà per mitjans telemàtics un requeriment a la persona interessada, indicant la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar. Després d'això: - Si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a). - Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent es resol declarant-li desistit i s'arxiva l'expedient. 3. Si s'ha autoritzat la sol·licitud , LA INSTAL·LACIÓ DEFINITIVA haurà de tramitar-se mitjançant el compliment del tràmit específic que li corresponga, amb la particularitat que HAURÀ D'APORTAR-SE obligatòriament a aquest tràmit l'autorització expressa emesa per l'òrgan competent. 4. En el seu cas, es realitzarà visita d'inspecció posterior. 5. En el seu cas, obertura d'expedient sancionador.

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de comerç, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No