Detall de Procediment

Sol·licitud del llibre de revisions, proves i inspeccions de les instal·lacions petrolíferes, destinades al subministrament de vehicles, amb capacitat d'emmagatzematge superior a 5.000 litres, siga quina siga la modalitat de subministrament. Indústria

Codi SIA:: 2887764
Codi GVA:: 22604
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licita el llibre de revisions, proves i inspeccions d'instal·lacions petrolíferes destinades al subministrament a vehicles, amb capacitat d'emmagatzematge superior a 5.000 litres. Aquest llibre és necessari per a registrar les revisions, proves i inspeccions que es realitzen en aquesta mena d'instal·lacions. S'hauran de conservar i estar disponibles en la instal·lació per a la seua consulta TOTS els llibres de revisions anteriors (de l'anterior titular, complets, ...).

Observacions

Observacions

LLIBRE DE REVISIONS, PROVES I INSPECCIONS. Totes les instal·lacions destinades al subministrament a vehicles amb capacitat total d'emmagatzematge superior a 5.000 litres, siga quina siga la modalitat del subministrament, han de disposar d'un llibre de revisions, proves i inspeccions, segons el model oficial físic o electrònic que aprove la comunitat autònoma, en el qual els titulars i les firmes i entitats que les duguen a terme registraran els resultats obtinguts en cada actuació. NOTES IMPORTANTS: - Una vegada s'hagen emplenat tots els apartats relatius a "Incidències i proves" i "Revisions periòdiques" i "Inspeccions periòdiques", es deu necessàriament sol·licitar un llibre de revisions nou, i en qualsevol cas en el termini de 10 anys. - En els supòsits de CANVI DE TITULARITAT de la instal·lació, s'ha de procedir a sol·licitar un nou llibre de revisions per part del NOU TITULAR.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de la instal·lació o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any. Una vegada es comunique a l'Administració l'alta de la instal·lació.

Formularis documentació

- Formulari web de dades generals

Presentació

Presentació

Telemàtica
NOTES PRÈVIES: 1. La iniciació del tràmit es realitzarà EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic corresponent, per a això haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació"(veure apartat enllaços). 2. El representant de la persona titular haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DE LA ACCV , o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat enllaços d'aquest tràmit, EN CAS CONTRARI NO PODRÀ REALITZAR LA SOL·LICITUD. TRAMITACIÓ: 3. Clickando en l'enllaç directe indicat SOL·LICITUD Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtica i li anirà indicant els passos a realitzar. 4. Tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. Per a això la ACCV ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (veure apartat enllaços). No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar. 5. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atención_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitación

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La sol·licitud del llibre de revisions s'ha de fer EXCLUSIVAMENT PER MITJANS TELEMÀTICS, a través del tràmit telemàtic creat per a aquesta finalitat, a través dels passos següents: 1. Es recomana, que prèviament a la sol·licitud, es realitze una consulta prèvia en la base de dades de "consulta per titulars de la instal·lació", per a comprovar les dades tècniques que consten de la mateixa (veure apartat enllaços). Si les dades resultants de la consulta no coincideixen amb els de la instal·lació i aquests NO han sigut comunicats prèviament a l'Administració, haurà de realitzar-se a través del procediment d'instal·lacions petroliferas corresponent, indicat en l'apartat 3.A o 3 B següents , seleccionant el subapartat "MODIFICACIÓ" (veure apartat procediments relacionats). 2. Omplir el formulari web existent en el tràmit telemàtic. 3. Una vegada emplenat aquest formulari, el sistema li indicarà si pot sol·licitar el llibre, o ha d'acudir prèviament al procediment que corresponga, apartat "AFEGIR DADES INSTAL·LACIÓ-LLIBRE REVISIONS" amb la finalitat d'actualitzar/emplenar les dades de la instal·lació (en el supòsit de falta de dades o discrepàncies dels existents, sempre que hagen sigut comunicats prèviament a l'Administració) per a procedir a la descàrrega del llibre de revisions, proves i inspeccions (veure enllaços), : A) Instal·lacions petrolíferes fixes (IP04) destinades al subministrament de combustibles i carburants a vehicles, així com instal·lacions mixtes amb altres formes d'energia tècnicament disponibles per al subministrament a vehicles que es produïsca AMB CANVI DE DEPOSITARI-VENDA A TERCERS: Alta nova instal·lació, modificació (inclosa anul·lació de tancs), canvi de titular, cessament d'activitat durant un període superior a un mes, posterior posada en servei i baixa/desmantellament. Indústria https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20380&version=amp B) Instal·lacions petrolíferes fixes (IP04) per a subministrament de combustibles i carburants a vehicles, així com instal·lacions mixtes amb altres formes d'energia tècnicament disponibles per al subministrament a vehicles, SENSE CANVI DE DEPOSITARI (CONSUM PROPI), i que requerisquen PROJECTE: alta nova instal·lació, modificació (inclosa l'anul·lació de tancs), canvi de titular i baixa. Indústria. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19742&version=amp 4. Remissió a la carpeta ciutadana del sol·licitant, el llibre de revisions

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació