Detall de Procediment

Premi #NoemtoqueselWhatsapp 2022

Codi SIA: 2894606
Codi GUC: 22682
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
Termini de sol·licitud:
09-07-2022
-
14-10-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Es convoquen els premis #Noemtoqueselwhatsapp 2022, una visió jove sobre la violència contra les dones. Els premis pretenen reconéixer els projectes de diverses modalitats artístiques que tracten sobre la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violència contra les dones. Aquesta convocatòria es realitza en règim de concurrència competitiva.

Observacions

Es concedirà un premi per categoria en cadascuna de les modalitats artístiques, establides en l'article primer. La dotació econòmica de cadascun d'ells serà de 500 euros. Les persones o entitats guardonades rebran també una distinció acreditativa. S'estableixen sis modalitats: fotografia, vídeo, arts escèniques, música, arts plàstiques i microrelat. S'estableixen dues categories per modalitat: a) De 14 a 17 anys. b) De 18 a 24 anys. La participació podrà realitzar-se directament o a través de les entitats següents: - Associacions juvenils inscrites en el Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut en la Comunitat Valenciana. - Centres educatius de la Comunitat Valenciana. - Centres juvenils o serveis de joventut dependents d'una administració local. En el cas de joves menors d'edat o de grups de joves en els quals tots els seus membres siguen menors (categoria a), la participació es realitzarà través d'alguna de les entitats indicades. Les característiques tècniques de les obres seran les següents: Fotografia: format .jpg a 255 ppp, 4000 píxels (4 Mb per arxiu màxim). Està permés el retoc digital. Una fotografia o una sèrie de fins a 3. Vídeo: obres d'un màxim de 60 segons de duració. Arts escèniques: espectacle de composició pròpia i una duració màxima de 3 minuts. Música: expressions musicals de composició pròpia i una duració màxima de 3 minuts. Arts plàstiques: còmics, grafitis o cartells en format .jpg a 255 ppp, 4000 píxels o .pdf (4 Mb per arxiu màxim). Microrelats: amb una extensió màxima de 200 paraules, en un arxiu .pdf (4 Mb per arxiu màxim). Les obres que es presenten en les modalitats de vídeo, arts escèniques i música hauran d'estar allotjades en una plataforma digital, d'àudio o de vídeo.

Requisits

Tindre entre 14 a 24 anys i residir en la Comunitat Valenciana.

Interessats

Podran concórrer a aquesta convocatòria joves de 14 a 24 anys, residents en la Comunitat Valenciana, individualment o en grup.

Enllaços

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 14 d'octubre de 2022.

Forma presentació

Telemàtica
Només es podran presentar les sol·licituds mitjançant el procediment. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18501&version=amp La resolució serà emesa abans del 25 de novembre de 2022.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Informació tramitació

La sol·licitud es formalitzarà (Annex I) per una persona major d'edat, en nom propi o com a representant del grup de joves al qual pertany, o com a membre d'una entitat d'entre les que s'indiquen en el punt tercer 2, mitjançant el procediment https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18501&version=amp. No s'admetran sol·licituds emplenades d'una altra forma. Haurà de presentar-se una sol·licitud per a cada modalitat a la qual s'opte. Només s'admetrà una sol·licitud per persona o grup de joves per categoria i modalitat. Les entitats que figuren en el punt tercer 2 podran presentar fins a tres sol·licituds per categoria i modalitat. La sol·licitud inclou la declaració responsable que: a) L'obra és original i inèdita i la persona, grup o entitat sol·licitant és responsable legal del seu contingut. b) Es disposa de les corresponents autoritzacions per a l'ús de la imatge de totes les persones que apareguen en qualsevol de les obres presentades. c) No concorre en l'entitat o persona sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. d) La persona o entitat sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, d'acord amb el que es preveu en l'article 24.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En la sol·licitud s'inclourà l'enllaç a la plataforma digital en la qual estiga allotjada l'obra que es presenta en les modalitats de vídeo, arts escèniques i música. En el cas de les modalitats de fotografia, arts plàstiques i microrelat, haurà d'adjuntar-se l'arxiu corresponent.

Criteris de valoració

Els treballs presentats seran valorats pel jurat d'acord amb els criteris per a l'atorgament dels premis i que s'enumeren en l'article 11.1 de l'Ordre 2/2018, de 23 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió dels premis de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) a la creació, artística, científica i tècnica: a) Qualitat: fins a 10 punts. b) Innovació: fins a 10 punts. c) Valors que es transmeten: fins a 10 punts. d) Temàtica social que recull el treball: fins a 10 punts. e) Treball en grup: fins a 10 punts. Quedaran exclosos els treballs que exalten valors contraris als drets fonamentals o que reflectisquen valors contraris a la dignitat de les persones. El jurat podrà concedir mencions honorífiques sense dotació econòmica en cadascuna de les modalitats i també podrà declarar desert el premi en qualsevol de les seues modalitats, motivant-lo prou. En cas que el jurat considere que dos o més obres són igualment mereixedores del premi en alguna categoria i modalitat, l'import del mateix es dividirà entre elles.

òrgans de tramitació

Organismes

 • INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
 • C/ HOSPITAL, 11

  46001 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes

 • INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
 • C/ HOSPITAL, 11

  46001 - València/Valencia