Ajudes de minimis destinades a les explotacions de cria de conills en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2893780
|
Codi GVA: 22732
Descarregar informació
Termini obert

Des de 23-05-2024

Fins 25-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar l'ajuda dirigida als cunicultors professionals per a manteniment i millora de la seua activitat econòmica i capacitat productiva.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
23-05-2024 al 25-06-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
23-05-2024
JustificacióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica, incloent-hi les societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT), així com comunitats de béns, que siguen titulars d'una explotació cunícola situada a la Comunitat Valenciana, que complisca els requisits establits en l'article 4 de l'Orde...

Saber més
Requisits

a) Trobar-se inscrites en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana, (d'ara en avant, REGA) amb anterioritat a l'1 de gener de 2016, i a data de publicació de la convocatòria de 2024. b) Tindre...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials que realitzaran d'ofici quantes actuacions estimen necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals haja de formular-se la proposta de resolució,...
Saber més
Criteris de valoració
Si el conjunt de les subvencions sol·licitades supera els fons disponibles, es tindran en compte els següents criteris de prioritat: - Explotacions amb més de 200 conilles reproductores, 10 punts. - Explotacions prioritàries, 4 punts. - Jove agricultor, 4 punts. - Explotacions situades en zones...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció del procediment correspondrà a les direccions territorials i oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Oficines Comarcals Agràries: https://portalagrari.gva.es/va/web/oca/inici

Sol·licitud

Termini
Des de 23-05-2024 a 25-06-2024

El termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria de l'exercici 2024 serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9854, de 22.05.2024).

Documentació
a) Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. b) Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant legal, quan esta representació es duga a terme per una persona jurídica, en cas...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d)...

Saber més

Al·legació/Aportació

Termini
Des de 23-05-2024
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de concessió no podrà excedir de sis mesos comptats a partir de la publicació de l'extracte de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Conforme a l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, si...
Saber més
Quantia i cobrament
La quantia de l'ajuda serà de quatre euros per conilla reproductora femella, amb el límit de 20.000 euros per beneficiari. Per al càlcul de les femelles reproductores amb dret a subvenció es considerarà el cens mantingut per cada explotació des de 2016, aquest cens consta en l'annex II de la...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

Contra esta resolució podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal...

Saber més
Òrgans resolució
Es delega en el director general competent en matèria de ramaderia la concessió, denegació, reintegrament, revisió, acumulació i compatibilitat d'esta subvenció.

Justificació

Termini
Termini obert
Forma de presentació