Ajudes per al foment del consum de productes ecològics en centres docents de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2894152
|
Codi GVA: 22740
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar, per a l'exercici 2023, les ajudes per al foment del consum de productes ecològics en centres docents de la Comunitat Valenciana, regulades per l'Ordre 15/2022, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
24-04-2023
JustificacióTemini tancat
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiàries de l'ajuda establida en aquesta ordre les empreses que ofereixen menús en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Requisits

a) Estar donat d'alta en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT segons la seua activitat.

b) Acreditar seua identitat i, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que efectuarà l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides i a les que preveu la legislació del Tribunal de Comptes, per a la qual cosa aportarà tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. Així mateix, hauran de sotmetre's als controls sobre el terreny i a posteriori que realitze l'òrgan competent.

d) Presentar certificat emés pel centre o centres escolars als quals el beneficiari ofereix menús, o el contracte d'adjudicació del servei de restauració signat per l'empresa amb el centre o centres docents sostinguts amb fons públics. Aquest document s'ha de presentar abans del 20 de novembre de l'anualitat de la convocatòria d'ajudes.

e) Presentar còpia de la factura que els beneficiaris emeten als centres escolars, amb indicació dels comensals per dia corresponent al mes d'octubre de l'any de la convocatòria. Aquest document s'ha de presentar abans del 20 de novembre de l'anualitat de la convocatòria d'ajudes.

f) Presentar una declaració responsable de la no-concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

g) Comunicar a l'òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud o obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d'aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d'altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagen motivat la concessió de l'ajuda, s'efectuen durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan prompte com es conega i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

h) Presentar, si és el cas, una declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara o, si és el cas, una declaració de no haver-ne rebut cap.

i) Acreditació mitjançant una declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, a aquells empresaris, persones físiques o jurídiques que sol·liciten subvencions o ajudes econòmiques de la Generalitat.

j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan siga procedent de conformitat amb el que estableixen els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

k) Atés que les empreses beneficiàries d'aquesta ajuda poden prestar servei de restauració tant en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana com en centres no sostinguts amb fons propis, aquestes hauran de disposar d'una comptabilitat separada respecte de les activitats que se subvencionen.

l) Qualsevol altra que legalment corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Les entitats interessades que reunisquen els requisits previstos per a ser beneficiàries en les bases reguladores han de presentar les sol·licituds a través del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, en el termini i la forma que es determinen en la...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per al foment del consum de productes ecològics en centres docents de la Comunitat Valenciana serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana...

Saber més
Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s'aportarà la següent documentació: a) El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-lo o donar-lo de baixa es pot realitzar de manera telemàtica (sede.gva.es/proc22648). Les persones no obligades a realitzar el tràmit telemàtic poden optar per...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 24-04-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim de resolució i notificació s'estableix en sis mesos, a comptar de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds. La falta de resolució en termini tindrà efectes desestimatoris en els termes previstos en l'article 25 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. Es concedirà una ajuda a totes les empreses que oferisquen, en els seus menús escolars, un mínim del 20 % de productes ecològics d'almenys aquests cinc grups de productes: cereals, llegums, fruita fresca, hortalisses i productes d'origen animal, des del mes següent de la data de publicació de...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Obligacions
  Termini de justificació de l'ajuda: S'establiran dos períodes per a la justificació de l'ajuda: a) Abans del 20 de novembre de 2023 s'haurà de presentar: - Certificat emés pel centre o centres escolars als quals el beneficiari ofereix menús, o el contracte d'adjudicació del servei de...
  Saber més
  Observacions

  Contra les resolucions de concessió de l'ajuda que es dicten i esgoten la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un...

  Saber més
  Sancions
  - Tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció, així com l'obtenció d'altres subvencions i ajudes concedides per qualsevol altra entitat pública o privada, s'ha de notificar i justificar per escrit a la direcció general amb competència en matèria...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Temini tancat