Ajudes a empreses privades destinades a la reducció de la jornada laboral a 4 dies o 32 hores setmanals i a la millora de la productivitat en centres de treball de la Comunitat Valenciana (TRJOLA). Treball. (Sol·licitud, al·legacions, esmena, justificació i recurs)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2893782
|
Codi GVA: 22741
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió d'ajudes a empreses privades destinades a pal·liar els costos ocasionats per la reducció de la jornada laboral ordinària a quatre dies o trenta-dos hores setmanals i a l'increment de la productivitat en centres de treball situats en la Comunitat Valenciana.

 

En concret:

 

1) Són SUBVENCIONABLES els projectes de reducció de la jornada laboral i increment de la productivitat que complisquen els següents requisits:

 

- Complir diversos compromisos empresarials especificats en els punts 1, 2, 3 i 6 d'esta base 5, en matèria de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet aplicable al centre de treball respecte al que se sol·licita l'ajuda i també de col·laboració amb la Conselleria convocant en l'avaluació i seguiment del programa presentat.

 

- Elaborar un «Pla de Reducció de la Jornada Laboral i Millora de la Productivitat» conforme a les directrius/models establits en la convocatòria anual i amb el contingut mínim assenyalat en el punt 4 de la citada base 5.

 

- Subscriure un acord sobre l'aplicació del programa previst amb la representació legal de les persones treballadores, o, si esta representació no existix, amb les organitzacions sindicals més representatives del sector d'activitat al qual pertanga l'empresa. Este acord ha d'establir la constitució d'una Comissió de Seguiment del programa que semestralment, almenys, revise la informació sobre l'evolució d'este. (Base 5.5 de l'Orde 7/2022)

 

- Acreditar que l'empresa compta amb un Pla d'Igualtat registrat per l'Autoritat Laboral, conforme al que es disposa en el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, i en la base 5.5 de l'Orde 7/2022, i qualsevol que siga el nombre de persones treballadores de l'empresa.

 

2) Els referits plans o projectes de reducció de la jornada laboral i increment o millora de la productivitat poden tindre una duració màxima de tres anys.

 

Sobre aquest tema ha de tindre's en compte el que es disposa en les bases 6, 7 i 8.3 de l'Orde 7/2022.

 

3) Les persones destinatàries finals dels projectes que se subvencionen són les persones treballadores adscrites a centres de treball situats en la Comunitat Valenciana, que a conseqüència de l'adopció de mesures de racionalització de la jornada laboral adoptades per l'empresa en la qual presten servicis, vegen reduïda la seua jornada laboral ordinària a temps complet en almenys el 20%, sense reducció de les retribucions salarials que legal o convencionalment li resulten d'aplicació si haguera mantingut el 100% de la duració prèvia de la jornada.

 

No obstant l'anterior, també són destinatàries finals aquelles persones que estiguen desenvolupant una jornada ordinària setmanal inferior a les quaranta hores setmanals i, a conseqüència de l'adopció de mesures de racionalització de la jornada, reduïsquen la seua jornada a 32 hores setmanals, sense reducció de les retribucions salarials que legal o convencionalment li resulten d'aplicació si haguera mantingut el 100% de la duració prèvia de la jornada.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

1) Està disponible un document de "DUBTES i PREGUNTES FREQÜENTS" sobre estes ajudes TRJOLA en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

 

2) També es facilita informació sobre estes ajudes en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Treball de la pàgina web de la Conselleria (accés directe inclòs en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

 

3) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses, exclusivament, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es

 

 

4) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit)

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1. Les empreses privades, qualsevol que siga la seua forma jurídica, que tinguen situat en la Comunitat Valenciana el centre o centres de treball pel qual opten a les ajudes regulades en la presenta convocatòria.

 

2. Queden expressament excloses les empreses a les quals es referix la base 3.2 de les bases reguladores.

 

3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació:

 

- En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la *ACCV (disponible en "Procediments relacionats")

 

- O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini que estableix la resolució anual de convocatòria, EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA (a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes), de...
Saber més
Criteris de valoració
1. Les sol·licituds seran avaluades d'acord amb els criteris de valoració que s'assenyalen en el PUNT 4 de la BASE 10 de l'Ordre 7/2022 de bases reguladores i el resolc desé de la resolució de convocatòria. 2. En cas d'empat a punts, el criteri de desempat per a la concessió de l'ajuda serà la...
Saber més
Òrgans de tramitació
Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General competent en matèria de treball.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 1 de FEBRER de 2024 FINS AL dia 17 de FEBRER de 2024, els dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 9773, de 24/01/2024).

 

* IMPORTANT: només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de l'últim dia del termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

 

 

Documentació
1. SOL·LICITUD de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit TELEMÀTIC. * Notes: - Tant el formulari web de sol·licitud del tràmit telemàtic com la resta dels documents que cal annexar a aquest tràmit s'han de signar electrònicament. - Per a la presentació...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'este tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de firma...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  Si l'Administració li ha fet un requeriment d'esmena ha de cenyir-se al termini indicat en este.

  Descripció

  Possibilitar l'aportació o esmena de documentació per via telemàtica, dins d'este mateix procediment, a este expedient de sol·licitud. Per a l'esmena vosté pot aportar: - Els documents que li ha requerit l'Administració, si se li ha notificat un requeriment d'esmena. - Els documents que...

  Saber més
  Forma de presentació

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Vosté té dret a formular al·legacions i a utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. ...

  Saber més
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  - La resolució ha de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de SIS MESOS comptats a partir de l'endemà de la data en què haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut aquest termini sense que haja sigut notificada la resolució, la sol·licitud...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  A) QUANTIA de l'ajuda (BASE 6 de l'Ordre 7/2022) 1. En cadascun dels tres anys de duració màxima del pla o programa s'establixen les següents quantitats d'ajudes a les empreses per cada persona treballadora que veja reduïda la seua jornada laboral en els termes assenyalats en la base 5.1 de...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Vegeu el que preveu la BASE 16 de l'Ordre 7/2022, de bases reguladores.
  Observacions

  Contra la resolució per la qual es resol el procediment, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, conforme a la legislació...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència.
  Sancions
  Vegeu el que preveu l'article 33 de les bases reguladores.

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  Dins dels quinze dies següents a la finalització del termini d'un any des de la data de concessió de l'ajuda.

  Descripció

  De conformitat amb el que s'estableix en la Base 15 de les bases reguladores, la justificació de l'ajuda s'haurà d'efectuar dins dels quinze dies següents a la finalització del termini d'un any des de la data de concessió de l'ajuda recollida en la present convocatòria i en la forma determinada...

  Saber més
  Forma de presentació

  Desistiment

  Descripció

  Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Descripció

  - La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada. - O bé impugnar-la directament davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de...

  Saber més
  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que...

  Saber més
  Forma de presentació